BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > OBAMA rüzgârı

OBAMA rüzgârı

‘De­ği­şim’ s­lo­ga­nıy­la Be­yaz Sa­ray’a çı­kan A­me­ri­ka’nın ilk si­ya­hi li­de­ri Ba­rack O­ba­ma, Af­ri­ka’dan A­vust­ral­ya’ya ka­dar pek çok ül­ke­nin ü­mi­di ol­duABD’li­ler, tarihi se­çimin so­nu­cu­nun yer al­dı­ğı ga­ze­te­ler­den ala­bil­mek için sa­at­ler­ce kuy­ruk­ta bek­le­di. Peş peşe yapılan baskılara rağmen gazeteler karaborsaya düştü. Fiyatlar da 1 do­lar­dan 49 do­la­ra fır­la­dı. Ame­ri­ka Bir­le­şik Dev­let­le­ri’nin 44. baş­ka­nı olan Ba­rack Oba­ma, hü­kü­met­te yer ala­cak eki­bi be­lir­le­me­ye baş­lar­ken, Ame­ri­ka baş­ta ol­mak üze­re dün­ya­nın çe­şit­li ül­ke­le­rin­de kut­la­ma­lar hız kes­mi­yor. ‘De­ği­şim’ slo­ga­nıy­la Be­yaz Sa­ray’a çı­kan Oba­ma için ül­ke ge­ne­lin­de coş­ku­lu kut­la­ma­lar dü­zen­le­nir­ken Lin­coln Anı­tı da zi­ya­ret­çi akı­nı­na uğ­ru­yor. Ay­rı­ca ül­ke­de, ga­ze­te­le­rin özel bas­kı­la­rı­nı al­mak is­te­yen­ler de uzun kuy­ruk­lar oluş­tur­du. Oba­ma’nın ba­ba­sı­nın ül­ke­si Ken­ya’nın baş­ken­ti Na­iro­bi’de se­vinç gös­te­ri­le­ri de­vam eder­ken, se­çim so­nuç­la­rı Avus­tral­ya­lı yer­li­ler için de ümit ol­du. Es­ki bir ra­hip olan Pat­rick Dod­son, “Gü­nün bi­rin­de, yer­li kö­ken­li bir baş­ba­ka­nı­mız ola­ca­ğı­nı dü­şün­me cü­re­tin­de bu­lu­nu­yo­rum” ifa­de­si­ni kul­lan­dı. Ge­or­ge Cloo­ney, Jen­ni­fer Anis­ton gi­bi Holl­ywo­od yıl­dız­la­rı da Oba­ma’nın za­fer­le çık­ma­sın­dan mem­nun ol­duk­la­rı­nı açık­la­dı. EKİ­Bİ­Nİ KUR­MA­YA BAŞ­LA­DI Lüb­nan Par­la­men­to­su’nun Şii Baş­ka­nı Ne­bih Ber­ri de, Oba­ma’dan Or­ta­ Do­ğu ba­rış sü­re­ci­ne hız ka­zan­dır­ma­sı­nı is­te­di. Ber­ri, “Ye­ni Baş­kan, Or­ta­ Do­ğu kri­zi­ni çö­zü­me ka­vuş­tu­ra­rak işe baş­la­ma­lı” di­ye ko­nuş­tu. Lib­ya li­de­ri Mu­am­mer Kad­da­fi ise, Oba­ma’nın ABD baş­kan­lı­ğı­na se­çil­me­si­ni, “Es­ki kö­le­le­rin be­yaz­lar kar­şı­sın­da­ki za­fe­ri” ola­rak yo­rum­la­dı. Öte yan­dan Oba­ma, ye­ni yö­ne­ti­mi­ni oluş­tur­ma­ya baş­la­dı. Oba­ma’nın ka­bi­ne­si­ni oluş­tur­ma­sı için baş­kan­lık ye­mi­ni­ni ya­pa­ca­ğı 20 Ocak’a ka­dar vak­ti var. Ga­ze­te­ler ka­ra­bor­sa­da Baş­kan­lık se­çim­le­rin­de oy ver­mek için sa­at­ler­ce sı­ra bek­le­mek zo­run­da ka­lan Ame­ri­ka­lı­lar, bu kez de se­çim so­nuç­la­rı­nın yer al­dı­ğı ga­ze­te­ler için uzun kuy­ruk­lar oluş­tur­du. Ek bas­kı ya­pan med­ya ku­ru­luş­la­rı da, ge­len ta­lep­ler­den bu­nal­dık­la­rı­nı açık­la­dı. Ka­ra­bor­sa­ya dü­şen ga­ze­te­ler ise in­ter­net üze­rin­den açık ar­tır­ma­ya çı­ka­rıl­dı. Ga­ze­te­le­rin fi­yat­la­rı 99 cent’ten 49 do­la­ra fır­la­dı. Irak tem­kin­li duruyor Ba­rack Oba­ma’yı kut­la­yan Irak hü­kü­me­ti, ye­ni baş­ka­na tem­kin­li yak­la­şı­yor. Hü­kü­met Söz­cü­sü Ali Dab­bağ, Oba­ma’nın Bush ka­dar as­ke­ri ve gü­ven­lik ko­nu­la­rı­na il­gi du­ya­ca­ğı­nı san­ma­dı­ğı­nı kay­det­ti. Dab­bağ, ABD as­ker­le­ri­nin 2011’e dek Irak’ta kal­ma­sı­nı içe­ren gü­ven­lik an­laş­ma­sı­nın da an­cak pü­rüz­le­r gi­de­ril­dik­ten son­ra im­za­la­na­bi­le­ce­ği­ni kay­det­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT