BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ye­ni baş­ka­nın, İ­ran’a ­ba­kı­şı İs­ra­il’i kor­kut­tu

Ye­ni baş­ka­nın, İ­ran’a ­ba­kı­şı İs­ra­il’i kor­kut­tu

O­ba­ma’nın ‘İ­ran’la di­ya­log ku­ra­bi­li­riz’ şek­lin­de­ki söz­le­ri, İs­ra­il’i en­di­şe­len­dir­di> KU­DÜS İHA İs­ra­il, ABD Baş­ka­nı se­çi­len Ba­rack Oba­ma’nın, İran’la ma­sa­ya otur­ma­ya ha­zır od­du­ğu­nu ifa­de et­me­si­nin Or­ta­ Do­ğu’da, Tah­ran’ı nük­le­er prog­ra­mın­dan vaz­ge­çir­me­ye yö­ne­lik ça­ba­lar­da bir za­yıf­la­ma sin­ya­li ola­rak gö­rü­le­bi­le­ce­ği­ni be­lirt­ti. İs­ra­il rad­yo­su­nun Oba­ma yö­ne­ti­min­de Tah­ran’a yö­ne­lik muh­te­mel bir po­li­ti­ka de­ği­şik­li­ğiy­le il­gi­li bir so­ru­ya İs­ra­il Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı Tzi­pi Liv­ni, “Yap­tı­rım­lar uy­gu­la­dı­ğı­nız bir du­rum­da, ba­zen di­ya­lo­ğa geç­me­niz za­yıf­lık ola­rak yo­rum­la­na­bi­li­yor” de­di. Liv­ni’nin bu açık­la­ma­sı, Oba­ma ile ya­şa­nan ilk uyuş­maz­lık ko­nu­su ola­rak de­ğer­len­di­ri­li­yor. Liv­ni, ABD’nin İran’la di­ya­lo­ğu­na des­tek ve­rip ver­me­di­ği so­ru­su­nu ise “ha­yır” şek­lin­de ce­vap­la­dı. 10 Şu­bat’ta­ki par­la­men­to se­çim­le­rin­de Ka­di­ma Par­ti­si’nin li­de­ri ola­rak ya­rı­şa­cak olan Liv­ni, bu­nun­la bir­lik­te Oba­ma yö­ne­ti­mi­nin İran’ın nük­le­er si­la­ha sa­hip ol­ma­sı­nı ka­bul et­me­ye­ce­ği­ni de söy­le­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT