BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > FUTBOLU YENİDEN ÖĞRENİYORUZ

FUTBOLU YENİDEN ÖĞRENİYORUZ

Be­şik­taş’ın Ar­jan­tin­li yıl­dı­zı Ma­ti­as Del­ga­do, ‘Fut­bo­lun in­ce­lik­le­ri­ni Mus­ta­fa De­niz­li’y­le keş­fet­me­ye baş­la­dık’ de­diBe­şik­taş’ın Ar­jan­tin­li yıl­dı­zı Ma­ti­as Del­ga­do, ‘Fut­bo­lun in­ce­lik­le­ri­ni Mus­ta­fa De­niz­li’y­le keş­fet­me­ye baş­la­dık’ de­di DE­NİZ­Lİ GÜ­VEN GE­TİR­Dİ Be­şik­taş’ın genç yıl­dı­zı Ma­ti­as Del­ga­do, ho­ca­sı­nın ken­di­siy­le il­gi­li söy­le­di­ği “Del­ga­do ta­kı­mı­mı­zın bey­ni. Ken­di­sin­den çı­kıp maç kur­tar­ma­sı­nı is­te­mi­yo­ruz. Her za­man iyi oy­na­ma­ya­bi­lir ama on­suz ya­pa­ma­yız” şek­lin­de­ki açık­la­ma­la­rı­na te­şek­kür et­mek­te ge­cik­me­di. Mus­ta­fa De­niz­li ile fut­bo­lu ye­ni­den öğ­ren­me­ye baş­la­dık­la­rı­nı be­lir­ten Ar­jan­tin­li yıl­dız, “De­niz­li’nin ge­li­şiy­le bir­lik­te en baş­ta öz­gü­ve­ni­mi­zi ka­zan­dık. Fut­bo­lun in­ce­lik­le­ri­ni keş­fet­me­ye baş­la­dık. Öğ­re­nir­ken eğ­le­ni­yo­ruz, ek­sik­le­ri­mi­zi gö­rü­yo­ruz. Or­ta­ya koy­du­ğu­muz fut­bol ta­raf­lı ta­raf­sız her­ke­sin be­ğe­ni­si­ni ka­za­nı­yor. Eme­ği­mi­zin kar­şı­lı­ğı­nı al­dı­ğı­mı­zı gör­mek bi­zi da­ha da hırs­lan­dı­rı­yor” de­di. GÖZ­LE­Rİ­MİZ DER­Bİ­DE Haf­ta so­nu oy­na­na­cak olan F.Bah­çe-G.Sa­ray der­bi­si­nin so­nu­cu­nu me­rak­la bek­le­dik­le­ri­ni söy­le­yen Del­ga­do, “Bü­yük maç­la­rın ha­va­sı her za­man fark­lı olur. Der­bi bi­zim için de önem­li çün­kü şam­pi­yon­luk yo­lun­da­ki ra­kip­le­ri­mi­zin son du­rum­la­rı hak­kın­da net bil­gi­ler edi­ne­ce­ğiz. Ko­ca­eli kar­şı­sın­da 3 pu­an alıp, pa­zar gü­nü tam ta­kım ola­rak te­le­viz­yon kar­şı­sı­na ge­çe­ce­ğiz” de­di. Son za­man­lar­da hak­kın­da çı­kan trans­fer söy­len­ti­le­ri­ne de de­ği­nen Del­ga­do, “Be­şik­taş’tan ay­rıl­ma­yı ak­lı­mın ucun­dan bi­le ge­çir­me­dim. Si­yah-be­yaz­lı for­ma al­tın­da şam­pi­yon­luk ya­şa­ma­dan bir ye­re git­mem. Bu ca­mi­anın için­de ol­mak­tan do­la­yı çok mut­lu­yum” şek­lin­de ko­nuş­tu. > Bilgehan Can Turk­cell Sü­per Lig, 10.Haf­ta ma­çı >> BE­ŞİK­TAŞ Rüş­tü Ser­dar Kur­tu­luş Za­po­tocny Gök­han Zan Ser­dar Öz­kan (İ.To­ra­man) Cis­se Del­ga­do Se­ric Bo­bo Nob­re Tel­lo Sa­kat: Yok Ce­za­lı: Yok >> ­KO­CA­E­Lİ ­Ser­dar Kul­bil­ge ­Mu­sa U­fuk ­Tol­ga ­Ser­dar Top­rak­te­pe ­Se­ma­vi ­Vol­kan ­Ce­sar ­Mu­rat Ha­cı­oğ­lu ­Ser­hat ­Ta­ner Sa­kat: Öz­gür Ba­yer, F­ran­ser­gi­o, A­dem Ça­lık Ce­za­lı: Yok S­TAT: BJK İ­nö­nü HA­KEM­LER: Fı­rat Ay­dı­nus, Ta­rık On­gun, Ke­mal Yıl­maz, 4.ha­kem: Ko­ray Gen­çer­ler ­ SA­AT: 20.00 > Lig TV nak­len Açık ara Kar­tal Be­şik­taş ile Ko­ca­eli lig­de 39. kez kar­şı kar­şı­ya ge­li­yor. İki ta­kım ara­sın­da bu­gü­ne ka­dar oy­na­nan maç­lar­da Be­şik­taş’ın 21, Ko­ca­eli’nin 5 ga­li­bi­ye­ti bu­lu­nu­yor. 12 kar­şı­laş­ma be­ra­ber­lik­le so­nuç­lan­dı. Bu maç­lar­da Be­şik­taş, 42 gol atar­ken, ye­şil-si­yah­lı­lar 20 gol­le kar­şı­lık ver­di. NOB­RE 28 YA­ŞI­NA GİR­Dİ ­Be­şik­taş dün tak­tik a­ğır­lık­lı bir id­man ya­pa­rak Ko­ca­e­lis­por ha­zır­lık­la­rı­nı ta­mam­la­dı ve kam­pa gi­re­rek maç sa­a­ti­ni bek­le­me­ye baş­la­dı. Bu a­ra­da si­yah-­be­yaz­lı fut­bol­cu­lar Mert Nob­re’nin do­ğum gü­nü­nü kut­la­dı. 28 ya­şı­na gi­ren Nob­re’ye pas­ta­sın­dan ilk di­li­mi Tek­nik Di­rek­tör Mus­ta­fa De­niz­li ver­di. SERGEN YALÇIN YENİDEN BEŞİKTAŞ’TA ­Mus­ta­fa De­niz­li’nin gö­re­ve ge­ti­ril­me­siy­le ta­kım­da ant­re­nör o­la­rak dü­şü­nü­len i­sim­le­rin ba­şın­da ge­len Ser­gen Yal­çın si­yah-­be­yaz­lı­la­rın U-15 ta­kı­mı­nın ba­şı­na ge­ti­ril­di. Ser­gen bu­ra­da B ant­re­nör li­san­sı­nı U­E­FA B se­vi­ye­si­ne yük­selt­mek i­çin 6 ay bo­yun­ca s­taj ya­pa­cak. Yıl­dız fut­bol­cu A ta­kım­da De­niz­li’nin yar­dım­cı­lı­ğı­nı da ya­pa­cak an­cak maç­lar­da ye­dek ku­lü­be­sin­de yer a­la­ma­ya­cak. BEŞİKTAŞ NOTLARI Bo­bo’nun ma­çı Haf­ta bo­yun­ca ya­pı­lan tak­tik id­man­la­rın­da for­vet­te Ho­los­ko-Nob­re iki­li­si­ne şans ta­nı­yan Mus­ta­fa De­niz­li, ka­rar de­ğiş­tir­di. Ko­ca­eli kar­şı­sın­da ma­ça Bo­bo ile baş­la­ma­yı dü­şü­nen De­niz­li, son go­lü­nü 4. haf­ta­da atan ve 49 gol­de ka­la­rak 50 gol ba­ra­jı­nı aşa­ma­yan genç fut­bol­cu­sun­dan pat­la­ma bek­le­di­ği­ni söy­le­di. De­niz­li ka­pa­lı­ya Be­şik­taş ta­raf­ta­rı son gün­le­rin en çok tar­tı­şı­lan ko­nu­su olan “Ka­pa­lı tri­bün Mus­ta­fa De­niz­li’yi ne­den ça­ğır­ma­dı” tar­tış­ma­sı­nı sa­nal or­ta­ma ta­şı­dı. Ta­raf­tar si­te­le­rin­de açı­lan form­la­ra yük­sek oran­da ka­tı­lım ger­çek­le­şir­ken, bü­yük ço­ğun­luk “Ko­ca­eli ma­çın­da ho­ca­mı­za sa­hip çı­ka­lım” gö­rü­şün­de bir­leş­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT