BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bet­tel’den Rehn’e: Tür­ki­ye’yi oya­la­ma­yı ar­tık bı­ra­kın

Bet­tel’den Rehn’e: Tür­ki­ye’yi oya­la­ma­yı ar­tık bı­ra­kın

Av­ru­pa Par­la­men­to­su AP Dış İliş­ki­ler Ko­mis­yo­nu’nda AB’nin ge­niş­le­me ça­lış­ma­la­rıy­la il­gi­li bil­gi ve­ren Av­ru­pa Ko­mis­yo­nu üye­si Ol­li Rehn, Tür­ki­ye’yle il­gi­li il­ginç so­ru­la­ra mu­ha­tap ol­du.Av­ru­pa Par­la­men­to­su AP Dış İliş­ki­ler Ko­mis­yo­nu’nda AB’nin ge­niş­le­me ça­lış­ma­la­rıy­la il­gi­li bil­gi ve­ren Av­ru­pa Ko­mis­yo­nu üye­si Ol­li Rehn, Tür­ki­ye’yle il­gi­li il­ginç so­ru­la­ra mu­ha­tap ol­du. Rehn, ko­mis­yo­nun açık­la­dı­ğı 2008 iler­le­me ra­por­la­rı son­ra­sı AP’ye bil­gi ver­mek üze­re gel­di­ği Dış İliş­ki­ler Ko­mis­yo­nu’nda Lük­sem­burg’lu mil­let­ve­ki­li Xa­vi­er Bet­tel’in Tür­ki­ye so­ru­su­nu ce­vap­la­dı. Bet­tel, Rehn’e, “Tür­ki­ye-AB sü­re­ci, be­nim ya­şı­mı da geç­ti. AB, de­vam­lı Tür­ki­ye’yi oya­la­ya­cak bir şey­ler bu­lu­yor. AB, Tür­ki­ye’yi is­ti­yor mu, is­te­mi­yor mu? Tür­ki­ye’ye ni­çin Hır­va­tis­tan gi­bi ra­po­ru­nuz­da tam üye­lik ta­ri­hi ver­mi­yor­su­nuz” so­ru­su­nu yö­nelt­ti. Rehn ise Tür­ki­ye ile mü­za­ke­re­le­rin tam üye­lik he­de­fiy­le ya­pıl­dı­ğı­na dik­ka­ti çe­ke­rek,Tür­ki­ye’nin AB için öne­mi­ne dik­ka­ti çek­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT