BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > OBA­MA Tür­ki­ye’yi göz­den çı­ka­ra­maz

OBA­MA Tür­ki­ye’yi göz­den çı­ka­ra­maz

Türk­lerin Kıb­rıs’ta iş­gal­ci ol­du­ğu­nu ve söz­de soy­kı­rım id­di­ala­rı­nı ta­nı­ya­ca­ğı­nı açık­la­yan Oba­ma’nın, Türk-Ame­ri­kan iliş­ki­le­ri­nin kök­lü ta­ri­hi­ne uy­gun bir yak­la­şım­ ser­gi­le­me­si ümit edi­li­yor> AN­KA­RA - Buket GÜVEN AN­KA­RA’NIN RO­LÜ BÜ­YÜK Te­rörle mü­ca­de­leye ve Or­ta Do­ğu ba­rı­şı­na bü­yük önem ve­ren Oba­ma’nın; Tür­ki­ye’nin, bu ko­nu­lar­da son de­re­ce kri­tik ve önem­li kat­kı­la­rı­nı in­kâr ede­me­ye­ce­ği dü­şü­nü­lü­yor. Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan, 13-17 Ka­sım ta­rih­le­ri ara­sın­da Was­hing­ton’a ya­pa­ca­ğı zi­ya­ret­te, ABD’nin ye­ni baş­ka­nı Ba­rack Oba­ma’yı teb­rik ede­cek ve Tür­ki­ye’ye da­vet ede­cek. Ba­rack Oba­ma’nın 20 Ocak’ta Be­yaz Sa­ray’da ede­ce­ği ye­min­le gö­re­ve baş­la­ma­sı­nın ar­dın­dan, Türk-Ame­ri­kan iliş­ki­le­ri­nin ye­ni ro­ta­sı çi­zi­le­cek. An­ka­ra, se­çim kam­pan­ya­sı sı­ra­sın­da “Tür­ki­ye kar­şı­tı” gi­bi al­gı­la­nan Oba­ma’dan, bu iz­le­ni­mi­ni de­ğiş­tir­me­si­ni bek­li­yor. Kam­pan­ya­sın­da Rum­lar’ı et­ki­le­mek için Türk­ler’in Kıb­rıs’ta iş­gal­ci ol­du­ğu­nu, Er­me­ni­ler’i et­ki­le­mek için de soy­kı­rım id­di­ala­rı­nı ta­nı­ya­ca­ğı­nı açık­la­yan Oba­ma’nın, Türk-Ame­ri­kan iliş­ki­le­ri­nin kök­lü ta­ri­hi­ne uy­gun bir yak­la­şı­mı ha­ya­ta ge­çi­ril­me­si ümit edi­li­yor. Oba­ma’nın, Türk-Ame­ri­kan iş bir­li­ği­nin; Irak, Af­ga­nis­tan ve Or­ta Do­ğu’da na­sıl stra­te­jik bir öne­me sa­hip ol­du­ğu­nu fark et­me­si için ken­di­si­ne ve­ri­le­cek dos­ya­la­rın et­ki­li ol­ma­sı ön­gö­rü­lü­yor. Irak’a ya­pı­lan ope­ras­yo­na ve da­ha son­ra da Irak’ta­ki as­ker sa­yı­sı­nın ar­tı­rıl­ma­sı­na kar­şı çı­kan Oba­ma’nın, ABD as­ker­le­ri­ni Irak’tan çek­me­si­nin ar­dın­dan ba­şa­rı için Tür­ki­ye’nin des­te­ği­nin far­kı­na va­ra­ca­ğı dü­şü­nü­lü­yor. Oba­ma’nın ABD ile Tür­ki­ye’nin iş bir­li­ği­nin sa­de­ce Irak’la sı­nır­lı kal­ma­dı­ğı­nı, te­rö­rizm­le mü­ca­de­le için bü­yük önem ver­di­ği Af­ga­nis­tan’da­ki Türk kat­kı­sı­nı da dik­ka­te al­ma­sı ön­gö­rü­lü­yor. Oba­ma’nın, ABD için önem­li bir di­ğer ko­nu olan İran’da da Tür­ki­ye’nin kat­kı­sı­nı gör­mez­den ge­le­me­ye­ce­ği be­lir­ti­li­yor. İran’a ba­rış­çıl bir bi­çim­de ve ulus­lar ara­sı top­lum­la iş bir­li­ği için­de nük­le­er ener­ji­den fay­da­la­nıl­ma­sı ge­rek­ti­ği me­sa­jı­nı ve­re­cek en et­ki­li ül­ke­ler­den bi­ri­nin Tür­ki­ye ol­du­ğu­nun kav­ran­ma­sı ön­gö­rü­lü­yor. Or­ta Do­ğu ba­rı­şı­na da bü­yük önem at­fe­den Oba­ma’nın; İs­ra­il-Fi­lis­tin, İs­ra­il-Su­ri­ye ara­sın­da ko­lay­laş­tı­rı­cı rol üst­le­nen bir Tür­ki­ye’yi göz­den çı­ka­ra­ma­ya­ca­ğı dü­şü­nü­lü­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT