BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ah­met Da­vu­toğ­lu bir bi­len adam...

Ah­met Da­vu­toğ­lu bir bi­len adam...

Bir­kaç yıl ön­ce­si­ne ka­dar he­men he­men bü­tün kom­şu­la­rıy­la kav­ga­lı, prob­lem­li olan Tür­ki­ye, bu­gün tü­müy­le dost ha­li­ne gel­miş­tir.Bir­kaç yıl ön­ce­si­ne ka­dar he­men he­men bü­tün kom­şu­la­rıy­la kav­ga­lı, prob­lem­li olan Tür­ki­ye, bu­gün tü­müy­le dost ha­li­ne gel­miş­tir. Ve Tür­ki­ye bu de­ği­şi­mi bir tek ada­ma, Prof. Ah­met Da­vu­toğ­lu’na borç­lu­dur. Da­vu­toğ­lu, Baş­ba­kan­lık da­nış­man­lı­ğı­na ge­lin­ce­ye ka­dar, ya­kın kom­şu­la­rı­mız, Irak, Su­ri­ye, İran, Yu­na­nis­tan gi­bi ül­ke­ler­le ol­du­ğu ka­dar, Or­ta Do­ğu’nun ya­kın ve uzak bir­çok ül­ke­le­riy­le de ih­ti­laf­lı iliş­ki­ler için­de idik. Bu­gün İs­ra­il de da­hil hep­siy­le dos­ta­ne iliş­ki­ler için­de­yiz... Ve bu­nu bir tek in­sa­na borç­lu­yuz: Ah­met Da­vu­toğ­lu’na... *** O ge­lin­ce­ye ka­dar bu ül­ke­ler­le mü­na­se­bet­le­ri­miz lü­zum­suz ve an­lam­sız prob­lem­ler­le ger­gin ve ba­rı­şa ka­pa­lı bir du­rum­day­dı... Tür­ki­ye şu son bir­kaç yıl için­de yal­nız ya­kın hu­dut kom­şu­la­rıy­la de­ğil Or­ta Do­ğu’nun ve Bal­kan ül­ke­le­ri­nin, hat­ta bir­çok Af­ri­ka ve Uzak Do­ğu ül­ke­si­nin zi­ya­ret mer­ke­zi ha­li­ne gel­di... Rus­lar ise şu son yıl­lar­da Tür­ki­ye’yi tu­rizm kom­şu­su ha­li­ne ge­tir­di... Eğer bu­gün tu­rizm ge­lir­le­ri­miz büt­çe açı­ğı­mı­zı ka­pa­ta­cak du­ru­ma gel­diy­se bu­nu baş­ta Rus­ya ol­mak üze­re kom­şu ül­ke­ler­le kur­du­ğu­muz dost­luk­la­ra borç­lu­yuz... Bu dost­luk­lar, Tür­ki­ye’yi bü­yük bir des­tek­le BM Gü­ven­lik Kon­se­yi Ge­çi­ci Üye­li­ği­ne de ta­şı­mış bu­lun­mak­ta­dır. *** Dos­ta­ne mü­na­se­bet­le­ri­miz tıp­kı bir­le­şik kap­lar­da­ki su­lar gi­bi, bir ta­raf­tan tu­rizm sek­tö­rü­mü­zü can­lan­dı­rır­ken, ay­nı za­man­da ih­ra­ca­tı­mı­zı, yurt dı­şın­da­ki iş hac­mi­mi­zi de müs­pet yön­de et­ki­le­miş­tir. Bü­tün bu ge­liş­me­ler Av­ru­pa Bir­li­ği’nin de dik­ka­ti­ni çe­ki­yor. Bu­gü­ne ka­dar bi­zi oya­la­yan Av­ru­pa Bir­li­ği’nin ıs­rar­lı di­re­ni­şi de kı­rı­la­cak­tır. Da­vu­toğ­lu’na te­şek­kür­ler...
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT