BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Maz­har Gey­la­ni Am­ca du­a­lar­la def­ne­dil­di

Maz­har Gey­la­ni Am­ca du­a­lar­la def­ne­dil­di

Ce­na­ze na­ma­zı­na, İh­las Hol­ding Ge­nel Mü­dü­rü Ahmet Mü­ca­hid Ören’in ya­nı sı­ra Maz­har Gey­la­ni’nin dost, ak­ra­ba ve se­ven­le­ri ka­tıl­dı.Ce­na­ze na­ma­zı­na, İh­las Hol­ding Ge­nel Mü­dü­rü Ahmet Mü­ca­hid Ören’in ya­nı sı­ra Maz­har Gey­la­ni’nin dost, ak­ra­ba ve se­ven­le­ri ka­tıl­dı. > Zi­ya San­dık­çı­oğ­lu İS­TAN­BUL Te­da­vi gör­dü­ğü Tür­ki­ye Has­ta­ne­si’nde ön­ce­ki gün ve­fat eden Maz­har Gey­la­ni Am­ca dua­lar­la def­ne­dil­di. Bü­yük İs­lam âli­mi Sey­yid Ab­dül­ka­dir-i Gey­la­ni ve Ta­ha-i Hak­ka­ri Haz­ret­le­ri’nin to­run­la­rın­dan İh­las Vak­fı men­su­bu Maz­har Gey­la­ni için dün Cu­ma na­ma­zı­nı mü­te­akip İh­las Mar­ma­ra Ev­le­ri 1. Kı­sım Ca­mi­i’nde ce­na­ze na­ma­zı kı­lın­dı. Maz­har Gey­la­ni’nin oğul­la­rı İh­las Hol­ding per­so­ne­lin­den Ga­zi, Gey­la­ni ve Ga­ze­te­miz Bil­gi İş­lem Ser­vi­sin­den Ubey­dul­lah Gey­la­ni’nin ta­zi­ye­le­ri ka­bul et­ti­ği ce­na­ze na­ma­zı­na, İh­las Hol­ding Ge­nel Mü­dü­rü Ahmet Mü­ca­hid Ören’in ya­nı sı­ra Maz­har Gey­la­ni’nin dost, ak­ra­ba ve se­ven­le­ri ka­tıl­dı. Meh­met Sa­id Ar­vas Ho­ca­efen­di’nin kıl­dır­dı­ğı ce­na­ze na­ma­zı­nın ar­dın­dan ca­mi­nin av­lu­su­nu dol­du­ran ka­la­ba­lı­ğın omuz­la­rın­da ta­şı­nan Maz­har Gey­la­ni Am­ca­nın naa­şı, Top­ka­pı Mer­kez Efen­di ai­le kab­ris­ta­nı­na gö­tü­rül­dü. 81 ya­şın­da Hak­kın rah­me­ti­ne ka­vu­şan 10 ço­cuk ba­ba­sı Maz­har Gey­la­ni bu­ra­da dua­lar ve göz­yaş­la­rı ara­sın­da def­ne­dil­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 93314
  % 0.65
 • 5.4683
  % -0.28
 • 6.1783
  % -0.2
 • 7.0833
  % -0.21
 • 211.201
  % -0.23
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT