BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Öz­kan’ın iç or­gan­la­rı­nın hep­si ters!

Öz­kan’ın iç or­gan­la­rı­nın hep­si ters!

Kal­bi sağ­da olan gen­ç; çe­ki­len rönt­ge­nin­de sol­da ol­ma­sı ge­re­ken mi­de ve da­la­ğı­nın sağ­da, sağ­da bu­lun­ma­sı ge­re­ken ka­ra­ci­ğer ve pan­kre­ası­nın da sol­da ol­du­ğu or­ta­ya çı­kın­ca 4.5 ay­da ter­his edil­diKü­tah­ya’nın Dum­lu­pı­nar il­çe­sin­de, okul ser­vi­sin­de şo­för­lük ya­pan, kal­bi sağ­da olan 22 ya­şın­da­ki Öz­kan Özen, di­ğer or­gan­la­rı­nın da ters yön­de ol­du­ğu­nu as­ker­lik ya­par­ken öğ­ren­di. Özen, du­ru­mu­nun dok­tor­la­rı da şa­şırt­tı­ğı­nı be­lir­te­rek, bu­nu “tıp li­te­ra­tü­rün­de en­der rast­la­nan bir du­rum” ola­rak ni­te­len­dir­dik­le­ri­ni bil­dir­di. Özen, as­ker­li­ği­nin ace­mi bir­li­ği eği­ti­mi­ni İz­mir’in Ga­zi­emir il­çe­sin­de ta­mam­ladı­ğı­nı söy­le­di. As­ker­li­ği­ne Ga­zi­an­tep’te şo­för ola­rak de­vam et­ti­ği­ni be­lir­ten Özen, grip ne­de­niy­le re­vi­re git­ti­ğin­de dok­tor­la­rın ken­di­si­ni mu­aye­ne ede­rek, rönt­ge­ni­ni çek­tir­dik­le­ri­ni ifa­de et­ti. TERS­LİK SAĞ­LI­ĞI­MI ET­Kİ­LE­Mİ­YOR Bu­ra­da ya­pı­lan tet­kik­ler­de, tüm iç or­gan­la­rı­nın ters ta­raf­ta ol­du­ğu­nun or­ta­ya çık­tı­ğı­nı öğ­re­nin­ce çok şa­şır­dı­ğı­nı bil­di­ren Özen, şun­la­rı kay­det­ti: “Kal­bi­min sağ ta­raf­ta ol­du­ğu­nu an­nem ve ba­bam ço­cuk­lu­ğum­da söy­le­miş­ti. An­cak sol ta­raf­ta ol­ma­sı ge­re­ken mi­de ve da­la­ğı­mın sağ­da, sağ­da bu­lun­ma­sı ge­re­ken ka­ra­ci­ğer ve pan­kre­ası­mın sol­da ol­du­ğu­nu Ga­zi­an­tep’te as­ker­li­ği­mi ya­par­ken öğ­ren­dim. As­ker­lik­te 4.5 ayı ta­mam­la­dık­tan son­ra be­ni ter­his et­ti­ler. As­ker­lik ön­ce­si mu­aye­ne­ler­de kal­bi­min sağ­da ol­du­ğu­nu giz­le­dim. Çün­kü va­ta­nım için as­ker­lik yap­ma­yı çok is­te­dim. İç or­gan­la­rı­mın ters yön­de ol­ma­sı sağ­lı­ğı­mı et­ki­le­mi­yor.”
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT