BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > DEV­LET BA­KA­NI HAYATİ YA­ZI­CI: AK Par­ti i­le De­niz Fe­ne­ri a­ra­sın­da a­la­ka yok

DEV­LET BA­KA­NI HAYATİ YA­ZI­CI: AK Par­ti i­le De­niz Fe­ne­ri a­ra­sın­da a­la­ka yok

Dev­let Ba­ka­nı ve Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı Ha­ya­ti Ya­zı­cı, Yar­gı­tay Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı­nın, ‘De­niz Fe­ne­ri Da­va­sı’ dos­ya­sı­nın bir ör­ne­ği­ni is­te­me­si­ni, “AK Par­ti ile De­niz Fe­ne­ri da­va­sı ara­sın­da hiç­bir ala­ka ol­ma­dı­ğı­nı her­kes bi­li­yor. Sa­nı­rım baş­sav­cı me­rak­lı bir ki­şi” söz­le­riy­le de­ğer­len­dir­di.> AN­KA­RA Dev­let Ba­ka­nı ve Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı Ha­ya­ti Ya­zı­cı, Yar­gı­tay Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı­nın, ‘De­niz Fe­ne­ri Da­va­sı’ dos­ya­sı­nın bir ör­ne­ği­ni is­te­me­si­ni, “AK Par­ti ile De­niz Fe­ne­ri da­va­sı ara­sın­da hiç­bir ala­ka ol­ma­dı­ğı­nı her­kes bi­li­yor. Sa­nı­rım baş­sav­cı me­rak­lı bir ki­şi” söz­le­riy­le de­ğer­len­dir­di. Ya­zı­cı, şöy­le ko­nuş­tu: “İk­ti­da­rı­mız dö­ne­min­de ger­çek­ten çok id­di­alı söy­lü­yo­rum; ka­ran­lık hiç­bir oda yok­tur. Par­ti­mi­zin fi­nans­ma­nı hep şef­faf ya­pı­ya sa­hip. İn­ter­net­te ya­yın­la­nı­yor, her­kes gi­rip ba­ka­bi­lir. Tür­ki­ye’de bu ka­dar di­şi­ni tır­na­ğı­na ta­kıp koş­tu­ra­rak, ül­ke­nin prob­lem­le­ri­ni sırt­la­mış bir ik­ti­da­ra kar­şı ima ma­na­sın­da da ol­sa bu tür dav­ra­nış bi­çim­le­ri son de­re­ce hak­sız­lık. Hiç kim­se­nin de bu­na hak­kı ol­ma­dı­ğı inan­cın­da­yım.”
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT