BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 84 ki­lo saf ero­in ele ge­çi­ril­di

84 ki­lo saf ero­in ele ge­çi­ril­di

Van’ın Baş­ka­le il­çe­sin­de dü­zen­le­nen ope­ras­yon­da, 84 ki­log­ram saf ero­in ele ge­çi­ril­di.Van’ın Baş­ka­le il­çe­sin­de dü­zen­le­nen ope­ras­yon­da, 84 ki­log­ram saf ero­in ele ge­çi­ril­di. Baş­ka­le il­çe Jan­dar­ma Ko­mu­tan­lı­ğı ekip­le­ri­nin yap­tık­la­rı ça­lış­ma­lar ne­ti­ce­sin­de S.Ö. yö­ne­ti­min­de­ki kam­yo­net, Hak­ka­ri’nin Yük­se­ko­va il­çe­si çı­kı­şın­da ta­ki­be alın­dı. Kam­yo­net Van’ın Baş­ka­le il­çe­si Beb­le­şin Jan­dar­ma Asa­yiş Kon­trol Nok­ta­sı’nda dur­du­ru­la­rak ara­ma ya­pıl­dı. Nar­ko­tik kö­pe­ği Ra­mix ile ya­pı­lan ara­ma­da, kam­yo­ne­tin ka­sa kıs­mın­da ze­mi­ne ya­pı­lan özel böl­me­de, yurt dı­şı­na gön­de­ril­mek üze­re özel ola­rak pres­len­di­ği tes­pit edi­len 84 ki­log­ram saf ero­in ele ge­çi­ril­di. Gö­zal­tı­na alı­nan sü­rü­cü S.Ö, Baş­ka­le il­çe­sin­de çı­ka­rıl­dı­ğı mah­ke­me­ce tu­tuk­lan­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT