BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Mi­li­band’dan sı­cak ağır­la­ma

Mi­li­band’dan sı­cak ağır­la­ma

İn­gil­te­re Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı Da­vid Mi­li­band ve eşi Lo­ui­se Mi­li­band, Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı Ali Ba­ba­can ile eşi Zey­nep Ba­ba­ca­n’­ı, Mi­li­ban­d’­ın se­çim böl­ge­si olan New­cast­le­’ın So­uth Shi­elds böl­ge­sin­de­ki ev­le­rin­de ağır­la­dı.Ba­ba­can-­Mi­li­band-S­te­wart, ço­cuk­la­ra mo­del­lik yap­tı. İn­gil­te­re Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı Da­vid Mi­li­band ve eşi Lo­ui­se Mi­li­band, Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı Ali Ba­ba­can ile eşi Zey­nep Ba­ba­ca­n’­ı, Mi­li­ban­d’­ın se­çim böl­ge­si olan New­cast­le­’ın So­uth Shi­elds böl­ge­sin­de­ki ev­le­rin­de ağır­la­dı. Ön­ce­ki gün öğ­ye doğ­ru res­mi prog­ra­mın ta­mam­lan­ma­sı­nın ar­dın­dan eş­le­ri ve ço­cuk­la­rıy­la özel uçak­la New­cast­le­’a ge­çen iki Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı, uçuş bo­yun­ca sı­cak bir at­mos­fer­de, sa­mi­mi şe­kil­de soh­bet et­ti. Se­çim böl­ge­sin­de çe­şit­li te­mas­lar­da bu­lu­nan Mi­li­band ve Ba­ba­can, ün­lü İn­gi­liz ak­tör Pat­rick Ste­wart ile de gö­rüş­tü. Da­ha son­ra bir eği­tim prog­ra­mı­na ka­tı­lan iki dı­şiş­le­ri ba­ka­nı bu­ra­da da ço­cuk­la­ra mo­del­lik yap­tı­lar. Ba­ba­can ai­le­si, yo­ğun ge­çen bir gün­lük Lon­dra ve New­cast­le te­mas­la­rı­nı ta­mam­la­ya­rak ge­ce ya­rı­sı­na doğ­ru New­cast­le­’dan ay­rıl­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT