BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İb­li­sin sev­di­ği kim­se­ler!

İb­li­sin sev­di­ği kim­se­ler!

Al­la­hü teâ­lâ, ib­li­se, Re­su­lul­la­ha gi­de­rek, so­ra­ca­ğı bü­tün su­al­le­re doğ­ru ce­vap ver­me­si­ni em­ret­ti.Al­la­hü teâ­lâ, ib­li­se, Re­su­lul­la­ha gi­de­rek, so­ra­ca­ğı bü­tün su­al­le­re doğ­ru ce­vap ver­me­si­ni em­ret­ti. İb­lis, yaş­lı bi­ri şek­lin­de Re­su­lul­la­hın hu­zu­ru­na gel­di. “Be­ni Al­la­hü teâ­lâ gön­der­di ve so­ra­cak­la­rı­na doğ­ru ce­vap ver­me­mi em­ret­ti” de­di. Bu­nun üze­ri­ne Re­su­lul­lah efen­di­miz sor­du: - O hal­de, sev­me­di­ğin ve düş­man ol­du­ğun kim­se­le­ri söy­le! - Dün­ya­da en sev­me­di­ğim kim­se, sen­sin ve adil sul­tan­lar, te­va­zu sa­hi­bi zen­gin­ler, doğ­ru söz­lü tüc­car­lar, ih­las sa­hi­bi ve il­mi ile amel eden âlim­ler, din-i İs­la­mı yay­ma­ya ça­lı­şan mü­ca­hid­ler, in­san­la­ra kar­şı mer­ha­met­li olan­lar, tev­be-i na­suh ile tev­be eden­ler, ha­ram­dan ka­çı­nan­lar, dai­ma ab­dest­li bu­lu­nan­lar, dai­ma ha­yır ve ha­se­nat­ta bu­lu­nan Müs­lü­man­lar, gü­zel huy­lu olan ve in­san­la­ra fay­da­lı olan Müs­lü­man­lar, Kur’an-ı ke­ri­mi tec­vi­de uy­gun ola­rak oku­yan ha­fız­lar ve her­kes uyur­ken na­maz kı­lan kim­se­ler­dir. - Dün­ya­da sev­di­ğin, dost ol­du­ğun kim­se­le­ri söy­le! - Za­lim sul­tan­lar, ki­bir­li zen­gin­ler, ha­in tüc­car­lar, iç­ki içen­ler, kö­tü yer­ler­de te­gan­ni eden, şar­kı söy­le­yen, fu­huş ya­pan­lar, ye­tim ma­lı yi­yen­ler, na­ma­za önem ver­me­yen ve geç kı­lan­lar, tul-i eme­le (uzun dün­ya ar­zu­la­rı­na) sa­hip olan­lar, he­men ga­dab­la­nıp, ga­da­bı­nı ye­ne­me­yen kim­se­ler be­nim dos­tum, sev­di­ğim kim­se­ler­dir. Vehb bin Mü­neb­bih haz­ret­le­ri bu­yur­du ki: “Ey kar­deş­le­rim, ben siz­le­ri, ale­nî ola­rak şey­ta­na düş­man­lık ilân edip de giz­li ola­rak ona itâ­at et­mek­ten sa­kın­ma­ya da­vet ede­rim! Zi­ra âsî ola­rak ak­şam­la­yan bir kim­se, şey­ta­nın hi­le­si­ne al­dan­mış, şey­tan­la ku­cak ku­ca­ğa yat­mış de­mek­tir!” Re­su­lul­lah efen­di­miz, şey­ta­nın hi­le­le­ri­ne al­dan­ma­mak ge­rek­ti­ği­ni bil­di­ren pek çok ha­di­si şe­rif var­dır. Bun­lar­dan ba­zı­la­rı: “Me­lek­ten ge­len il­ham, İs­la­mi­yet’e uy­gun olur. Şey­tan­dan ge­len ves­ve­se, İs­la­mi­yet’ten ay­rıl­ma­ya se­bep olur.” “Al­la­hü te­âlâ­nın rah­me­ti ce­ma­at üze­ri­ne­dir. Şey­tan, Müs­lü­man­la­rın ce­ma­ati­ne ka­tıl­ma­yıp mu­ha­le­fet eden kim­se ile be­ra­ber­dir.” “Sü­rü­den uzak ka­lan ko­yu­nu ka­pan kurt gi­bi, şey­tan da in­sa­nın kur­du­dur. Par­ça par­ça ol­mak­tan sa­kı­nı­nız. Ce­ma­at ha­lin­de bir­le­şi­niz. Mes­cid­le­re ko­şu­nuz!” Tel: 0 212 - 454 38 21 www.mehmetoruc.com e-mail: mehmet.oruc@tg.com.tr
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 97935
  % 1.15
 • 5.3486
  % -0.31
 • 6.0993
  % -0.11
 • 6.9273
  % -0.06
 • 221.504
  % -0.07
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT