BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ‘Mil­yon­lar­ca e­ği­tim­li gen­ci iş gü­cü­ne ka­zan­dı­ra­ca­ğız’

‘Mil­yon­lar­ca e­ği­tim­li gen­ci iş gü­cü­ne ka­zan­dı­ra­ca­ğız’

Ça­lış­ma Ba­ka­nı Çe­lik, “Ben iş­siz­li­ğin ne de­mek ol­du­ğu­nu bi­li­rim. Bu­ra­la­ra si­mit sa­ta­rak gel­dim. İş­siz­li­ği genç­le­ri­mi­zi e­ği­te­rek a­şa­ca­ğız” de­diÇa­lış­ma Ba­ka­nı Çe­lik, “Ben iş­siz­li­ğin ne de­mek ol­du­ğu­nu bi­li­rim. Bu­ra­la­ra si­mit sa­ta­rak gel­dim. İş­siz­li­ği genç­le­ri­mi­zi e­ği­te­rek a­şa­ca­ğız” de­di Çalış­ma ve Sos­yal Gü­ven­lik Ba­ka­nı Fa­ruk Çe­lik, yok­sul­lu­ğun iş­siz­li­ğin ne de­mek ol­du­ğu­nu çok iyi bil­di­ği­ni, geç­miş­te si­mit sa­tıp, pa­zar­cı­lık yap­tı­ğı­nı söy­le­di. Ha­tay’da Ot­to­man Pa­la­ce Otel’de dü­zen­le­nen “İs­tih­dam Pa­ke­ti Mes­le­ki Eği­tim ve İs­tih­dam Pro­je­le­ri’nin açı­lı­şı ile ser­ti­fi­ka da­ğı­tım tö­re­ni­ne” ka­tı­lan Ça­lış­ma ve Sos­yal Gü­ven­lik Ba­ka­nı Çe­lik, iş­siz­li­ğin dün­ya­nın en bü­yük prob­le­mi ol­du­ğu­nu be­lirt­ti. ABD ve Av­ru­pa Bir­li­ği’nde genç nü­fus sı­kın­tı­sı ya­şan­dı­ğı­na dik­ka­ti çe­ken Çe­lik, “Tür­ki­ye bu ko­nu­da şans­lı, çün­kü genç bir nü­fu­sa sa­hip. Ül­ke­miz­de 18 yaş al­tı 24 mil­yon, 15 yaş al­tı da 12.5 mil­yon ça­lı­şa­bi­le­cek genç nü­fu­sa sa­hip. AB’de bu­nun ya­rı­sı yok” de­di. Tür­ki­ye’de iş­siz­li­ğin yüz­de 9.9 ol­du­ğu­nun tes­pit edil­di­ği­ni be­lir­ten Ba­kan Çe­lik, şun­la­rı söy­le­di: “Hü­kü­met ola­rak ka­rar­lı­yız. Ül­ke­mi­zin kal­kın­ma­sı için bü­yü­me­yi he­def­le­yen genç­le­re ih­ti­yaç var. Yıl­da 400 bin gen­ci­mi­ze iş bul­mak zo­run­da­yız. Her yıl yüz­de 5.5 bü­yü­me sağ­lar­sa­nız, iş bu­la­bi­lir­si­niz. Bu­nu da İş-Kur il mü­dür­lük­le­ri ka­na­lıy­la genç­le­ri­mi­zi mes­lek sa­hi­bi ya­pa­rak aşa­ca­ğız. Ar­tık mes­le­ğin var­sa iş bu­lur­sun. Mil­yon­lar­ca eğ­tim­li genç ye­tiş­tir­me­yi he­def­li­yo­ruz” de­di. On­bin­ler­ce ki­şi­ye iş bu­lun­du Ha­tay Va­li­si Nus­ret Mi­roğ­lu, ül­ke­de en çok ih­ti­yaç olan hu­su­sun in­san kay­nak­la­rı­nın ge­liş­ti­ril­me­si ol­du­ğu­nu be­lir­tir­ken, İş-Kur Ge­nel Mü­dü­rü Na­mık Ata, bin­ler­ce ki­şi­ye iş bu­lun­du­ğu­nu söy­le­di. Ata, “Ku­ru­mu­muz 10 ay­da 73 bin va­tan­da­şı­mı­zı işe yer­leş­ti­rir­ken, 46 bin va­tan­da­şı­mı­za yurt dı­şın­da iş bul­du. 146 bin ki­şi­ye de iş­siz­lik si­gor­ta­sı bağ­lan­dı. İş gü­cü ve is­tih­da­mı art­tı­rı­cı ça­lış­ma­la­rı­mız de­vam edi­yor” di­ye ko­nuş­tu.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT