BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ‘Cep’­te nu­ma­ra ta­şı­ma ­baş­la­dı memur ba­yi­ye koş­tu

‘Cep’­te nu­ma­ra ta­şı­ma ­baş­la­dı memur ba­yi­ye koş­tu

Cep te­le­fo­nu nu­ma­ra­sıy­la bir­lik­te baş­ka o­pe­ra­tö­re ge­çiş yap­mak is­te­yen a­bo­ne­ler haf­ta so­nu­nu fır­sat bi­lip ba­yi­le­re a­kın et­ti.Cep te­le­fo­nu nu­ma­ra­sıy­la bir­lik­te baş­ka o­pe­ra­tö­re ge­çiş yap­mak is­te­yen a­bo­ne­ler haf­ta so­nu­nu fır­sat bi­lip ba­yi­le­re a­kın et­ti. Cep te­le­fo­nu abo­ne­le­ri­nin nu­ma­ra­sı­nı de­ğiş­tir­me­den baş­ka ope­ra­tö­re ge­çe­bil­me­si­ne im­kan sağ­la­yan “Nu­ma­ra Ta­şı­na­bi­lir­li­ği” uy­gu­la­ma­sı dün baş­la­dı. İlk gün ol­ma­sı se­be­biy­le cep te­le­fo­nu ba­yi­le­ri önün­de bü­yük yo­ğun­luk ya­şan­dı. Özel­lik­le dev­let me­mur­la­rı ile iş adam­la­rı ba­yi­le­re koş­tu. Pa­zar gü­nü ol­ma­sı­na rağ­men sa­bah er­ken­den ma­ğa­za­la­rı­nı süs­le­yen ba­yi ça­lı­şan­la­rı da, nu­ma­ra­la­rı­nı ta­şı­mak için baş­vu­ran va­tan­daş­la­ra çe­şit­li he­di­ye­ler ver­di. Ki­mi mo­bil te­le­fon ope­ra­tör­le­ri de cad­de ve so­kak­lar­da stand ku­ra­rak kam­pan­ya­lar dü­zen­le­di. ŞİR­KET­LER İD­Dİ­ALI GSM şir­ket­le­ri ise bu ko­nu­da id­di­alı gö­rü­nü­yor. İs­tan­bul Ka­dı­köy’de dü­zen­le­nen bir et­kin­lik­te so­ru­la­rı ce­vap­lan­dı­ran Ave­a Pa­zar­la­ma­dan So­rum­lu Ge­nel Mü­dür Yar­dım­cı­sı İl­ker Ko­çak, “Yı­lın ilk ya­rı­sın­da abo­ne sa­yı­sın­da en çok bü­yü­yen ope­ra­tör ol­duk. Önü­müz­de­ki 1 yıl için­de 2 mil­yon müş­te­ri­ni­nin nu­ma­ra­sı­nı Ave­a’ya ta­şı­ma­sı­nı bek­li­yo­ruz. Son 3 yıl­da 1 mil­yar do­lar ya­tı­rım yap­tık” de­di. Turk­cell Ge­nel Mü­dü­rü Sü­rey­ya Ci­liv ise nu­ma­ra ta­şı­na­bi­lir­li­ği dö­ne­min­de den­ge­le­rin Turk­cell le­hi­ne de­ği­şe­ce­ği­ni id­di­a et­ti. Abo­ne ka­zan­ma­ya de­vam ede­cek­le­ri­ne inan­dı­ğı­nı söy­le­yen Çi­liv, “GSM sek­tö­rün­de her yıl fi­yat­lar yüz­de 10-20 dü­şü­yor. Nu­ma­ra ta­şı­na­bi­lir­li­ği ön­ce­sin­de de dü­şü­yor­du, son­ra da dü­şe­cek. Bu­ra­sı re­ka­be­tin çe­tin ol­du­ğu bir sek­tör” di­ye ko­nuş­tu. Av­ru­pa’da 56 mil­yon abo­ne uy­gu­la­ma­dan ya­rar­lan­dı Nu­ma­ra ta­şı­ma uy­gu­la­ma­sı 26 Av­ru­pa Bir­li­ği ül­ke­sin­de uy­gu­la­nı­yor. Uy­gu­la­ma­nın ya­pıl­dı­ğı ül­ke­le­re ba­kıl­dı­ğın­da, Avus­tur­ya, Lit­van­ya, Yu­na­nis­tan 2004’te, İr­lan­da, Fran­sa, Fin­lan­di­ya ve ABD 2003’te, Por­te­kiz, İtal­ya, Al­man­ya 2002’de, Da­ni­mar­ka, İs­veç, Nor­veç 2001’de, İs­viç­re, Avus­tur­ya, İs­pan­ya 200’de, İn­gil­te­re ve Hol­lan­da 1999’da nu­ma­ra ta­şın­ma­sı uy­gu­la­ma­sı­nı baş­lat­tı. Av­ru­pa Bir­li­ği üye­si ül­ke­ler­de uy­gu­la­ma­nın baş­la­dı­ğı gün­den iti­ba­ren top­lam 56 mil­yon abo­ne nu­ma­ra­sıy­la baş­ka ope­ra­tö­re ge­çiş yap­tı. Bu ül­ke­ler­de ta­şı­nan nu­ma­ra sa­yı­sı­nın top­lam abo­ne sa­yı­sı­na ora­nı or­ta­la­ma yüz­de 8.3 ola­rak be­lir­len­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT