BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > O­bez ol­ma­sın­lar!

O­bez ol­ma­sın­lar!

Te­le­viz­yon ve bil­gi­sa­yar, ço­cuk­la­rı o­bez ya­pı­yor... Uz­man­lar on­la­rın s­por­tif fa­a­li­yet­le­re ve o­yun­la­ra da­ha çok yö­nel­me­si ge­rek­ti­ği­ni söy­lü­yor...Te­le­viz­yon ve bil­gi­sa­yar, ço­cuk­la­rı o­bez ya­pı­yor... Uz­man­lar on­la­rın s­por­tif fa­a­li­yet­le­re ve o­yun­la­ra da­ha çok yö­nel­me­si ge­rek­ti­ği­ni söy­lü­yor... >Mu­zaf­fer Çağ­lı­ya­ner İHA Tek­no­lo­ji­nin ge­liş­me­siy­le bir­lik­te gi­de­rek ha­ya­tın vaz­ge­çil­mez bi­rer par­ça­sı ha­li­ne ge­len te­le­viz­yon ve bil­gi­sa­yar, özel­lik­le ço­cuk­lar­da obe­zi­te ris­ki­ni ar­tı­rı­yor. Doç. Dr. Meh­met Em­re Ata­bek, obe­zi­te­nin gi­de­rek bü­yü­yen bir prob­lem ola­rak kar­şı­mı­za çık­tı­ğı­nı be­lir­te­rek, “Obe­zi­te­nin yol aç­tı­ğı sağ­lık prob­lem­le­ri, ge­rek bi­rey ge­rek­se ül­ke için önem­li bir eko­no­mik yük ge­ti­ri­yor. Bu yüz­den obe­zi­te­nin er­ken yaş­lar­da fark edi­le­rek ön­len­me­si ve ge­re­ken ted­bir­le­rin er­ken alın­ma­sı önem­li” de­di. Ge­li­şen tek­no­lo­jiy­le bir­lik­te in­san­la­rın se­dan­tel (ha­re­ket­siz) bir hayat tar­zı ya­şa­ma­ya baş­la­dı­ğı­nı da di­le ge­ti­ren Doç. Dr. Ata­bek, “Ço­cuk­lar­da has­ta­lık ne­de­niy­le olu­şan obe­zi­te kü­çük bir oran­da ka­lır­ken, ha­yat tar­zı ve ka­fe­ter­ya bes­len­me kül­tü­rü ne­de­niy­le obe­zi­te olan ço­cuk­la­rın sa­yı­sı gi­de­rek art­mak­ta­dır. Ha­re­ket­siz sa­at­ler­de alı­nan abur bu­cur yi­ye­cek­ler, bu ris­kin da­ha da art­ma­sı­na yol açı­yor” di­ye ko­nuş­tu. DAMAR SERTLİĞİNE YOL AÇIYOR Obe­zi­te­nin ço­cuk­lar­da ka­lı­cı ra­hat­sız­lık­la­ra yol aç­tı­ğı­nı da di­le ge­ti­ren Ata­bek, “Ya­pı­lan araş­tır­ma­la­ra gö­re obez ço­cuk­lar­da uy­ku­da ne­fes zor­lu­ğu ya­şa­na­bi­li­yor ve er­gen­lik dö­ne­min­de as­tı­ma yat­kın­lık, cid­di ba­cak ağ­rı­la­rı ve ke­mik eğ­ri­li­ği gi­bi or­to­pe­dik prob­lem­ler­le kar­şı­la­şı­la­bi­li­yor. Ay­rı­ca bi­zim yap­tı­ğı­mız bir araş­tır­ma­da, ya­pı­lan ul­tra­so­nog­ra­fik tet­kik­ler­de obez ço­cuk­la­rın da­mar ka­lın­lık­la­rı­nın obez ol­ma­yan­la­ra gö­re da­ha faz­la ol­du­ğu or­ta­ya çık­tı. Obez ço­cuk­la­rın da­mar sert­li­ği prob­le­mi­nin ço­cuk­luk çağ­la­rın­da baş­la­dı­ğı an­la­şıl­mak­ta ve ge­le­cek­te­ki sağ­lı­ğı için bü­yük risk teş­kil et­mek­te­dir. Obez ço­cuk­la­rın şe­ker me­ta­bo­liz­ma­la­rın­da da bo­zuk­luk­lar ya­şa­na­bi­li­yor ve bu da er­gen­lik ön­ce­sin­de şe­ker has­ta­lı­ğı­na yol aça­bi­li­yor. Hor­mo­nal bo­zuk­luk­lar ne­de­niy­le de de­ri­de şe­kil bo­zuk­luk­la­rı gö­rü­le­bi­li­yor” de­di. Ço­cuklar o­yu­na teş­vik e­dil­me­li Obe­zi­te­nin te­mel­le­ri­nin ço­cuk yaş­lar­da atıl­dı­ğı­nın al­tı­nı çi­zen Doç. Dr. Meh­met Em­re Ata­bek, “Bu ra­hat­sız­lı­ğın ön­len­me­si için ge­rek­li ted­bir­le­rin yurt ça­pı­na ya­yı­la­rak bir an ön­ce alın­ma­sı önem arz et­mek­te­dir. Ay­rı­ca ya­şam tar­zı­nın dü­zel­til­me­si ve doğ­ru bes­len­me ku­ral­la­rı­nın öğ­re­til­me­si, okul kan­tin­le­rin­de sa­tı­lan­la­rın sı­kı de­net­len­me­si ve an­ne ba­ba­ya yö­ne­lik eği­tim ça­lış­ma­la­rı­nın ar­tı­rıl­ma­sı ge­re­ki­yor. Ay­rı­ca ço­cuk­la­rın za­man­la­rı­nın ço­ğu­nu te­le­viz­yon ve bil­gi­sa­yar ba­şın­da ge­çir­mek ye­ri­ne da­ha spor­tif fa­ali­yet­le­re ve be­den ça­lış­ma­sı ge­rek­ti­ren ço­cuk oyun­la­rı­na yön­len­di­ril­me­si ge­re­ki­yor. Öte yan­dan, ço­cuk­la­ra yö­ne­lik spor te­sis­le­ri­nin ve park­la­rın da­ha yay­gın­laş­tı­rıl­ma­sı ve ço­cuk­la­rın bu alan­la­rı da­ha sık kul­lan­ma­sı­nın teş­vik edil­me­si, obe­zi­te­nin önü­ne ge­çe­cek en önem­li ted­bir­ler ara­sın­da yer alı­yor” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. 1 DOĞA HARİKASI TARÇIN kal­bi mut­lu e­der Ken­di­ni­zi kalp has­ta­lık­la­rı­na kar­şı ko­ru­mak maksadıyla a­ra­ sı­ra iç­ti­ği­niz sı­cak ka­ka­o­nun, kah­ve­nin ve­ya di­ğer i­çe­cek­le­rin i­çi­ne bir mik­tar çe­kil­miş tar­çın ek­le­yin... Eğer kal­bi­ni­zi da­ha mut­lu et­mek is­ti­yor­sa­nız en sev­di­ği­niz sı­cak içe­ce­ğin içi­ne bir fis­ke tar­çın ka­ta­bi­lir­si­niz. Araş­tır­ma­cı­lar tar­çı­nın kalp dos­tu fe­nol­ler içer­me­si ne­de­niy­le güç­lü bir an­ti­ok­si­dan özel­li­ğe sa­hip ol­du­ğu­nu söy­lü­yor. Tar­çın’ın; ye­mek ve tat­lı­lar­da bir ba­ha­rat ola­rak kul­la­nıl­ma­sı­nın ya­nın­da, sağ­lı­ğa bir­çok fay­da­la­rı var. Zen­gin kal­si­yum,mag­nes­yum, lif ve de­mir kay­na­ğı­dır. Son yıl­lar­da ya­pı­lan ça­lıs­ma­lar­da kan şe­ke­ri­ni dü­şü­rü­cü et­ki­si sap­tan­mış­tır. Gün­de ya­rım çay ka­şı­ğı alın­ma­sı ha­lin­de LDL ko­les­tro­lü dü­şü­rür. Ko­li bak­te­ri­le­ri­nin vü­cu­da ya­yıl­ma­sı­nı ön­ler... ADET ÖNCESİ GERGİNLİKLERE... Bal ve­ya li­mon­la a­lın­dı­gın­da so­ğu­kal­gın­lı­ğı, g­rip ve nez­le­ye i­yi ge­lir. Mi­de ra­hat­sız­lık­la­rı­na i­yi ge­lir, ha­zı­mı ko­lay­laş­tı­rır, kus­ma­yı ön­le­yi­ci bir et­ki­ye sa­hip­tir. Ek­lem yan­gı­sı (arth­ri­tis) ağ­rı­la­rı­na i­yi ge­lir. Tar­çı­nın kok­la­mak ha­fı­za­yı can­lan­dı­rı­cı bir et­ki ya­par. Yi­ye­cek­le­re ek­len­di­ği za­man, yi­ye­cek­le­rin bo­zul­ma­sı­nı ve bak­te­ri­le­ri­nin bü­yü­me­si­ni ön­le­yen do­ğal bir gı­da ko­ru­yu­cu­su­dur. Ay­rı­ca a­det ön­ce­si ger­gin­lik­le­re i­yi ge­lir. Yük­sek kar­bon­hid­rat­lı bir yi­ye­ce­ği tar­çın­la tat­lan­dır­dı­ğı­mız za­man kan­da­ki şe­ker se­vi­ye­si­ni et­ki­le­ye­rek düş­me­si­ni sağ­lar. A­raş­tır­ma­lar 300 gr. süt­la­ça 6 gr. ka­dar tar­çın ek­len­di­ğin­de kan­da­ki şe­ke­ri se­vi­ye­sin­de­ki yük­se­li­şin ö­nem­li öl­çü­de a­zal­dı­ğı­nı tes­pit et­miş­ler­dir. TAVSİYELER Nem­len­di­ri­ci­yi doğ­ru se­çin! >> Ya­zın bi­ti­miy­le bir­lik­te ki­şi­ler kul­lan­dık­la­rı cilt ba­kım ürün­le­rin­de de­ği­şik­lik yap­ma­lı­dır. Kul­la­nı­la­cak cilt te­miz­le­yi­ci­le­ri­nin ve nem­len­di­ri­ci­le­rin ki­şi­nin cilt ya­pı­sı­na uy­gun ol­ma­sı ge­re­kir. >> Kar­ma ve ku­ru cil­di olan ki­şi­ler al­kol içer­me­yen te­miz­le­yi­ci ve to­nik­le­ri ter­cih et­me­li­dir. >> Yo­ğun nem­len­di­ri­ci­ler ve nem mas­ke­le­ri ku­ru cil­di olan ki­şi­le­rin, su baz­lı, non ko­me­do­ge­nik nem­len­di­ri­ci­ler ise kar­ma ve yağ­lı cilt ya­pı­sı­na sa­hip ki­şi­le­rin kul­lan­ma­sı ge­re­ken ürün­le­rdir. >> Gü­neş ko­ru­yu­cu kul­la­nı­mı­na son­ba­har­da da de­vam edil­me­li­dir. Kul­la­nı­la­cak ko­ru­yu­cu ya­za gö­re da­ha dü­şük fak­tör­lü ola­bi­lir. >> Yaz ay­la­rın­da cilt le­ke­le­rin­de ko­yu­laş­ma göz­le­nir. Gü­neş ko­ru­yu­cu kul­la­nı­mın­da­ki ye­ter­siz­lik, ko­ru­yu­cu sü­rül­me­si­ni tek­rar­la­ma­ma, ya­zın cil­di gü­ne­şe kar­şı has­sas­laş­tı­ran ilaç kul­la­nı­mı le­ke­le­rin art­ma­sı­na se­bep olur. A­yak­ka­bı­la­rı­nı­zın öm­rü­nü u­za­tın >> Ül­ke­miz­de a­yak­ka­bı­ya ye­te­ri ka­dar ö­zen gös­te­ril­mi­yor. Bu ne­den­le, a­yak­ka­bı­lar çok kı­sa za­man i­çin­de de­for­me o­lu­yor ve gü­zel gö­rü­mü­nü yi­ti­ri­yor. ­Ye­ni a­lı­nan a­yak­ka­bı­nın gü­na­şı­rı din­len­di­ri­le­rek gi­yil­me­si ge­re­ki­yor. Her gün gi­yi­len a­yak­ka­bı ter ve sı­cak­lık ne­de­niy­le ça­buk de­for­me o­lur. Ö­zel­lik­le iç kıs­mı yıp­ran­dı­ğın­dan a­ya­ğı da ol­duk­ça ra­hat­sız e­der. Ay­rı­ca kö­tü ko­ku or­ta­ya çı­kar... Mev­si­mi­ne gö­re gi­yil­me­si ge­re­ki­yor. Sü­et ve nu­buk a­yak­ka­bı­lar i­le kö­se­le ta­ban­lı a­yak­ka­bı­lar yaz ay­la­rın­da, las­tik ve ka­u­çuk ta­ban­lı a­yak­ka­bı­la­rın kış ay­la­rın­da gi­yil­me­si, a­yak­ka­bı­yı da­ha u­zun ö­mür­lü ya­pa­cak­tır. A­yak­ka­bı a­lı­nır­ken a­ya­ğa tam u­yan­la­rın ter­cih e­dil­me­si, ak­si tak­dir­de bü­yük ve kü­çük a­yak­ka­bı­la­rın çok kı­sa sü­re i­çin­de de­for­me o­la­ca­ğı ha­tır­lan­ma­lı. A­yak­ka­bı al­ma­ya gi­der­ken, sü­rek­li kul­la­nı­lan ço­rap­lar gi­yil­me­li ve a­yak­ka­bı o­tu­rur­ken de­ğil, a­yak­ta de­nen­me­li­dir. Günlük olarak bakımı yapılmalıdır. UZMAN GÖRÜŞÜ Be­den dis­mor­fik bo­zuk­lu­ğu >> Di­ğer adıy­la “Dis­mor­fo­fo­bi”, teşhisi ko­lay ol­ma­yan, te­da­vi edil­me­si ge­re­ken psi­ki­yat­rik bir has­ta­lık. Dis­mor­fo­fo­bi, ge­nel­lik­le giz­li ka­lan bir ra­hat­sız­lık. Bu ki­şi­le­rin sık­lık­la aşı­rı ay­na­ya bak­ma ve­ya farz edi­len ku­su­ru sak­la­ma gi­ri­şim­le­ri var­dır. Kı­rı­şık­lık­lar, ya­ra iz­le­ri, da­mar le­ke­le­ri, ten ren­gin­de­ki so­luk­luk ve­ya kı­za­rık­lık, ödem, ak­ne ve­ya di­ğer lez­yon­lar, yüz­de asi­met­ri ve­ya oran­tı­sız­lık, sa­çın in­ce­li­ği ve­ya yüz­de­ki aşı­rı kıl­lan­ma gi­bi, yüz ve baş­ta­ki ha­ya­li ve­ya abar­tıl­mış ku­sur­la­rı ol­du­ğu­nu dü­şü­nür­ler. Bu has­ta­la­rın beş­te bi­rin­de in­ti­har eği­lim­le­ri gö­rü­lür. BO­ŞAN­MA ÖNEM­Lİ Ço­ğu za­man be­kar ve­ya bo­şan­mış ki­şi­ler­dir, top­lum­sal be­ce­ri­le­ri ek­sik­tir, iliş­ki­le­rin­den mem­nun de­ğil­dir­ler. Ken­di­le­ri­ni baş­ka­la­rıy­la kı­yas­lar­lar ve ge­rek ai­le­den, ar­ka­daş­lar­dan, ge­rek­se he­kim­ler­den gö­rü­nüş­le­ri­ne da­ir sü­rek­li gü­ven­ce­ye ih­ti­yaç du­yar­lar. Bu has­ta­lar ge­nel­lik­le ob­se­sif, utan­gaç ve çe­kin­gen ka­rak­ter­dir. Be­den­le­ri ile il­gi­li eleş­ti­ri­le­re faz­la du­yar­lı­dır­lar. Eğer bo­zuk­luk er­gen­lik­te baş­lar­sa, da­ha az ar­ka­daş ve sev­gi­li edi­nir­ler. Cid­di ol­gu­lar­da bi­rey­ler gö­rün­me­mek için ev­le­ri­ni sa­de­ce ge­ce terk ede­bi­lir ve­ya ta­ma­men eve ka­pa­na­bi­lir­ler. İş­le­rin­den is­ti­fa ede­bi­lir, okul­dan ay­rı­la­bi­lir ve­ya giz­len­me gi­ri­şi­mi ne­de­niy­le ka­pa­si­te­le­ri­nin al­tın­da ça­lı­şa­bi­lir­ler. Be­den dis­mor­fik has­ta­lı­ğı için ilaç, psi­ko­te­ra­pö­tik te­da­vi ve dav­ra­nış­çı te­da­vi yön­tem­le­ri kul­la­nıl­mak­ta­dır. (...Yrd. Doç. Dr. Ha­kan A­ta­lay / P­si­ki­yat­ri Uz­ma­nı) SAĞ­LIK OL­SUN Ak­ci­ğer kan­se­ri ök­sü­rük­le baş­lı­yor >> P­rof. Dr. Ne­zih Öz­de­mir, ak­ci­ğer kan­se­ri bul­gu­la­rı­nın ba­şın­da ök­sü­rüğün gel­di­ği­ni be­lir­te­rek, “Ök­sü­rük çok ö­nem­li bir u­ya­rı­cı ol­ma­sı­na rağ­men in­san­lar ta­ra­fın­dan ko­lay­lık­la ih­mal e­di­le­bi­lir. Er­ken ev­re­de has­ta­lık teşhisi müm­kün ol­mak­ta­dır. Bu yüz­den hal­kı­mı­zın bu ko­nu­da bi­linç­li ol­ma­sı ge­rek­mek­te­dir” dedi. PÜF NOKTASI LA­HA­NA SA­LA­TA­SI >> ­La­ha­na yap­rak­la­rı­nı haş­la­yın daha sonra so­ğu­ma­ya bı­ra­kın... ­Zey­tin­ya­ğı, li­mon, tuz ve ba­ha­rat­la ha­zır­la­ya­ca­ğı­nız bir so­su yap­rak­la­rın ü­ze­rin­de gez­di­rin. Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra­ sa­la­ta­yı zey­tin ve may­do­noz­la güzelce süs­le­yin. > Afiyet olsun KADININ GÜNLÜĞÜ Gü­zel­lik mal­ze­me­le­ri­ni na­sıl sak­la­ya­cak­sı­nız? Krem­ler buz­do­la­bı­na >> Ba­kım krem­le­ri­nin üzer­le­rin­de son kul­lan­ma ta­ri­hi be­lir­til­me­miş­se en faz­la 30 ay sak­la­na­bi­lir. Bu sü­re için­de kre­mi­ni­zin bo­zul­ma­sı­nı buz­do­la­bı­na ko­ya­rak ön­le­ye­bi­lir­si­niz. Mas­ka­ra­nız ku­ru­ma­sın >> Ku­ru­ma­ya baş­la­yan mas­ka­ra­lar için, mas­ka­ra­nın fır­ça­sı­na bir­kaç dam­la ılık su dö­kün. Böy­le­ce mas­ka­ra­nı­zın öm­rü­nü uza­ta­bi­lir­si­niz. Ruj na­sıl kul­la­nıl­ma­lı? >> Ru­ju­nu­zu fır­çay­la kul­la­nır­sa­nız hem da­ha iyi so­nuç el­de ede­bi­lir­si­niz hem de ru­ju­nu­zu so­nu­na ka­dar kul­la­na­bi­lir­si­niz. Oje­ni­zi su­lan­dı­rın >> Ku­ru­yan oje şi­şe­le­ri­nin içi­ne bir­kaç dam­la ko­ru­yu­cu dam­la­ta­rak oje­yi su­lan­dı­ra­bi­lir­si­niz. Oje hem su­lan­mış, hem de gü­zel bir par­lak­lık ka­zan­mış olur. Ka­lem­le­ri­niz kı­rıl­ma­sın >> Göz ya da du­dak ka­lem­le­ri, uç­la­rı açı­lır­ken zi­yan edi­lir. Kı­rıl­ma­ma­sı ve bu­laş­ma­ma­sı için ka­le­mi­ni­zi ön­ce ya­rım sa­at ka­dar buz­do­la­bın­da so­ğu­tun. Uç sert­leş­ti­ğin­den da­ha ko­lay açı­la­cak ve hiç zi­yan ol­ma­ya­cak­tır. İNCİ “-­Ço­cu­ğa fi­zik­sel ce­za­lar uy­gu­la­mak kö­tü bir yön­tem­dir. Bu şe­kil­de ço­cu­ğa ‘si­nir­len­di­ğin­de vur’ me­sa­jı ve­ril­miş o­lur ve şid­de­te e­ği­li­mi ar­tı­rır... Ço­cuk bu şe­kil­de suç­lu­luk duy­gu­sun­dan ko­lay­lık­la kur­tu­la­cak ve ce­za­sı­nı çek­miş ol­du­ğu­nu dü­şün­dü­ğü i­çin ay­nı ha­ta­yı tek­rar­la­ya­cak­tır...” (...Öz­ge Türk / Ço­cuk ve Er­gen P­si­ko­lo­ğu) MAR­KET Ha­ya­tı­nı­za S­mo­ot­hi­e i­le renk ka­tın! >> Av­ru­pa’nın ön­de ge­len mar­ka­la­rın­dan Bec­ker’s, S­mo­ot­hi­e mey­ve­li i­çe­cek­le­ri i­le ih­ti­ya­cı­nız o­lan se­rin­li­ği si­ze su­nar­ken sağ­lı­ğı­nı­za da ö­zen gös­te­ri­yor. Yüz­de yüz saf mey­ve ve do­ğal kay­nak su­yuy­la el­de e­di­len S­mo­ot­hi­e, hem da­mak zev­ki­ni­ze uy­gun hem de sağ­lık­lı bes­len­me­ni­ze yar­dım­cı ol­ma­yı a­maç­lı­yor. De­ği­şik tat­la­rıy­la fark­lı da­mak zevk­le­ri­ne hi­tap e­den S­mo­ot­hi­e, şe­ker, kat­kı mad­de­si, süt ve süt ü­rün­le­ri i­çer­me­yen üs­te­lik C vi­ta­mi­ni kat­kı­lı. SİZ­DEN GE­LEN­LER MEH­MET SEL­MAN O da da­yı­sı gi­bi Fe­ner­bah­çe’yi çok se­vi­yor... 2020’de­ki kad­ro­sun­da yer bul­mak i­çin ça­lı­şı­yor... ÜM­RAN Fİ­DAN­CI E­vin pol­yan­na­sı, ne­şe kay­na­ğı Üm­ran Ab­la 9 ya­şı­nı bi­tir­di, gen­ce­cik bir kız ol­du... Tarifiniz (...Cey­da Yü­ce’nin ta­ri­fi) DO­MA­TES SOS­LU KU­ZU PİR­ZO­LA MALZEMELER: >> 1.5 kg ku­zu pir­zo­la >> 1 ye­mek ka­şı­ğı zey­tin­ya­ğı >> 5 a­det do­ma­tes >> 8 a­det siv­ri­bi­ber >> 6 diş sa­rım­sak >> 10 ar­pa­cık so­ğa­nı >> 1 tat­lı ka­şı­ğı ka­ra­bi­ber >> 1 tat­lı ka­şı­ğı tuz >> 1 tat­lı ka­şı­ğı ke­kik HAZIRLANIŞI: >> 1 ye­mek ka­şı­ğı zey­tin­ya­ğı­nı ta­va­ya ko­yun. Pir­zo­la­la­rın al­tı­nı, üs­tü­nü çe­vi­re­rek, bı­rak­tı­ğı su­yu çe­ke­ne ka­dar kı­zar­tın. Et­le­re bir tat­lı ka­şı­ğı ke­kik ve 1 tat­lı ka­şı­ğı ka­ra­bi­ber ser­pin. (tuz ek­le­me­yin, tu­zu so­sa ko­ya­cak­sı­nız) Et­ler kı­za­rır­ken di­ğer ta­raf­tan do­ma­tes­le­ri so­yup fın­dık bü­yük­lü­ğün­de doğ­ra­yın. Siv­ri­bi­ber­le­rin çe­kir­dek­le­ri­ni çı­ka­rıp mi­nik mi­nik doğ­ra­yın. ­Sa­rım­sak ve so­ğan­la­rı so­yup bü­tün o­la­rak do­ma­tes­le­re ve bi­ber­le­re ek­le­yin. Bu ka­rı­şı­mı ay­rı bir ta­va­ya a­lıp do­ma­tes­ler e­zi­le­ne ka­dar ka­rış­tı­ra­rak pi­şi­rin, piş­tik­ten son­ra tuz ek­le­yin. ­Pir­zo­la­la­rın uç kı­sım­la­rı­na a­li­mün­yum fol­yo sa­rın. Ser­vis ta­ba­ğı gö­re­vi gö­re­cek bir fı­rın ka­bı­na pir­zo­la­la­rı di­zin. (Fol­yo­lar so­sa değ­me­ye­cek şe­kil­de ol­ma­lı) Bir ka­şık yar­dı­mıy­la so­su et­le­rin ü­ze­ri­ne gez­di­rin. Ka­bın ü­ze­ri­ni fol­yo i­le ka­pa­tın. E­ğer he­men ser­vis yap­ma­ya­cak­sa­nız bu hal­de ser­vi­se 15-20 da­ki­ka ka­la­na ka­dar bek­le­tin. Ser­vis­ten 20 da­ki­ka ön­ce ye­me­ği 200C fı­rın­da pi­şi­rin. A­fi­yet ol­sun Bİ­ZE ULA­ŞIN: e-pos­ta: omer.soz­tu­tan@tg.com.tr te­le­fon: (0212) 454 30 00 faks: (0212) 454 31 00 ad­res: tür­ki­ye ga­ze­te­si ih­las med­ya pla­za 29 ekim cad­de­si, 34197 ye­ni­bos­na/is­tan­bul
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98550
  % 1.79
 • 5.3434
  % -0.41
 • 6.0798
  % -0.43
 • 6.9019
  % -0.43
 • 220.542
  % -0.5
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT