BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Avrupa’ya rest çekti

Avrupa’ya rest çekti

Po­lon­ya­ Dev­let Baş­ka­nı Lech Kaczy­nski­’nin fü­ze kal­ka­nı ya­pı­la­cak açık­la­ma­sı­nı ya­lan­la­yan Oba­ma, kim­se­ye böy­le bir söz ver­me­dik­le­ri­ni söyledi> WAS­HING­TON İHA Po­lon­ya Dev­let Baş­ka­nı Lech Kaczy­nski, Ba­rack Oba­ma ile gö­rüş­müş ve ken­di­si­ne ait in­ter­net si­te­sin­de, Oba­ma­’nın ABD ta­ra­fın­dan Po­lon­ya ve Çek Cum­hu­ri­ye­ti­’ne ku­rul­ma­sı plan­la­nan fü­ze sa­vun­ma sis­te­mi­ne de­vam ede­ce­ği te­mi­na­tın­da bu­lun­du­ğu­nu ifa­de et­miş­ti. Bu­nun üze­ri­ne ya­zı­lı bir açık­la­ma ya­pan Oba­ma­’nın Dış Po­li­ti­ka Da­nış­ma­nı De­nis McDo­no­ugh, Kaczy­nski­’nin gö­rüş­me­de ko­nu­yu gün­de­me ge­tir­di­ği­ni fa­kat Oba­ma­’nın her­han­gi bir ta­ah­hüt­te bu­lun­ma­dı­ğı­nı kay­det­ti. OBAMA, MED­VE­DEV İLE GÖ­RÜ­ŞE­CEK ABD, fü­ze sa­vun­ma sis­te­mi ku­rul­ma­sı hu­su­sun­da ağus­tos ayın­da Po­lon­ya ile bir an­laş­ma im­za­la­mış­tı. Pro­je­ye bü­yük tep­ki gös­te­ren Rus­ya Dev­let Baş­ka­nı Di­mit­ri Med­ve­dev de 5 Ka­sı­m’­da, AB­D’­nin Do­ğu Av­ru­pa­’ya fü­ze sa­vun­ma sis­tem­le­ri kur­ma plan­la­rı­na ce­vap ola­rak ken­di­le­ri­nin de Bal­tık­la­r’­da Rus­ya­’ya ait Ka­li­lin­grad böl­ge­si­ne kı­sa men­zil­li İs­ken­der fü­ze­le­ri yer­leş­ti­re­cek­le­ri­ni açık­la­mış­tı. Med­ve-­ de­v’­in ön­ce­ki gün Oba­ma­’y­la te­le­fon­da gö­rüş­tü­ğü ve iki li­de­rin ya­kın bir za­man­da yüz yü­ze gö­rüş­me ko­nu­sun­da an­laş­tık­la­rı bil­di­ril­di. Öte yandan Polonya, internet sitesinde yayınlanan füze kalkanı iddiasını geri çektiğini açıkladı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT