BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Co­uc­he­pin’in BA­LON key­fi

Co­uc­he­pin’in BA­LON key­fi

Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül’ün res­mi mi­sa­fi­ri ola­rak Tür­ki­ye’ye ge­len İs­viç­re Kon­fe­de­ras­yo­nu Baş­ka­nı Pas­cal Co­uc­he­pin, Ka­pa­dok­ya’da ba­lon tu­ru­na ka­tıl­dı.> Mert Öz­pa­muk NEV­ŞE­HİR İHA Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül’ün res­mi mi­sa­fi­ri ola­rak Tür­ki­ye’ye ge­len İs­viç­re Kon­fe­de­ras­yo­nu Baş­ka­nı Pas­cal Co­uc­he­pin, Ka­pa­dok­ya’da ba­lon tu­ru­na ka­tıl­dı. Pe­ri­ba­ca­la­rı­nı gök­yü­zün­den sey­re­den Co­uc­he­pin Ka­pa­dok­ya’ya hay­ran kal­dı. Sa­bah sa­at 05.30’da Gö­re­me’ye ge­len Co­uc­he­pin ve be­ra­be­rin­de­ki İs­viç­re Bü­yü­kel­çi­li­ği he­ye­ti­ne bu­ra­da Nev­şe­hir Va­li­si Meh­met Asım Ha­cı­mus­ta­fa­oğ­lu ve Em­ni­yet Mü­dü­rü Ömer Gu­rul­kan eş­lik et­ti. Dün­ya­nın en bü­yük sı­cak ha­va ba­lo­nu­na bin­me­den ön­ce uçuş ha­zır­lık­la­rı­nı iz­le­yen Co­uc­he­pin, yet­ki­li­ler­den de bil­gi al­dı. Üze­rin­de Türk ve İs­viç­re bay­rak­la­rı­nın asıl­dı­ğı 35 ki­şi­lik dev ba­lon se­pe­ti­ne bi­nen he­yet, yak­la­şık 1.5 sa­at­lik tur­da, Gö­re­me, Uç­hi­sar, Or­ta­hi­sar ve va­di­le­ri ha­va­dan sey­ret­me fır­sa­tı ya­ka­la­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT