BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Lü­tfen ‘up­da­te’ olu­nuz!

Lü­tfen ‘up­da­te’ olu­nuz!

Ken­di­le­ri­ni gün­cel­le­ye­me­yen ha­kem yo­rum­cu­la­rı, va­tan­daş nez­din­de pu­an kay­bet­me­ye de­vam edi­yorFUTBOL PANORAMA Hazırlayan: Ömer Faruk Ünal Ken­di­le­ri­ni gün­cel­le­ye­me­yen ha­kem yo­rum­cu­la­rı, va­tan­daş nez­din­de pu­an kay­bet­me­ye de­vam edi­yor Tür­ki­ye’de iki ta­ne uz­man, oto­ri­te, söy­le­dik­le­ri­ne iti­bar edi­len “ha­kem uz­ma­nı” var: Er­man To­roğ­lu ve Ah­met Ça­kar. Her iki­si de F.Bah­çe-G.Sa­ray ma­çı­nın ha­ke­mi Hü­se­yin Gö­çek‘i ge­nel­de ba­şa­rı­lı bul­du­lar. Er­man To­roğ­lu ba­ra­jı aç­tır­ma dı­şın­da he­men he­men bü­tün ka­rar­la­rı­nı doğ­ru bul­du. An­cak bu uz­man­lar, fe­na hal­de ka­mu­oyu­nu ya­nıl­tı­cı bir bil­gi ve­ri­yor­lar. Her iki uz­ma­nı­mız da ha­ke­me ve­re­cek­le­ri no­tun 10 üze­rin­den 7.0 ol­du­ğu­nu söy­le­di. Pe­ki bu not­la­rın kar­şı­lı­ğı­na bir ba­ka­lım: 6.0 ile 6.9 ara­sı “Za­yıf per­for­mans, ol­duk­ça ye­ter­siz.” 7.0 ile 7.4 ara­sı “Va­sat, bek­len­ti­le­rin al­tın­da.” Ya­ni? Ya­ni’si şu: To­roğ­lu ile Ça­kar, “be­ğe­dik­le­ri­ni” söy­le­dik­le­ri ha­ke­mi “bek­len­ti­le­rin al­tın­da” bul­muş olu­yor! Bir ha­kem on­la­rın ver­di­ği 7.0’ı alır­sa ne olur bi­li­yor mu­su­nuz? Bir sü­re maç ala­maz! ... Bü­lent Ya­vuz ve Mus­ta­fa Çul­cu ha­ke­mi son de­re­ce ba­şa­rı­lı bul­du­lar. Her iki­si­nin de Hü­se­yin Gö­çek üze­rin­de eme­ği var. Bu yüz­den bel­ki bi­raz da­ha hoş­gö­rü­lü yak­la­şı­yor­lar. ... Ha­ke­mi hiç be­ğen­me­yen ha­kem yo­rum­cu­su ise Me­tin To­kat. Tam 3 kır­mı­zı kar­tın ve 2 pe­nal­tı­nın es ge­çil­di­ği­ni yaz­dı. Ama ay­nı Me­tin To­kat, kart ko­nu­sun­da ta­viz ver­me­yen Cü­neyt Ça­kır‘ı de­fa­lar­ca sert bir dil­le eleş­tir­miş­ti! ... Bu işin uz­man­la­rın­da bir kıs­kanç­lık ya da kim­se­yi be­ğen­me­me has­ta­lı­ğı var. Ke­na­rın­dan kö­şe­sin­den işi bi­len ya da an­la­ma­ya ça­lı­şan­lar da özü­ne ine­mi­yor. Do­la­yı­sıy­la inan­dı­rı­cı­lık­la­rı ma­ale­sef aza­lı­yor. Hü­se­yin Gö­çek, bu der­bi­den ha­kem­lik adı­na en az ha­ta ve en az za­yi­at­la çık­mış­tır. Yar­dım­cı­la­rı son de­re­ce ba­şa­rı­lıy­dı. Eğ­ri otu­ra­lım, doğ­ru ko­nu­şa­lım; bu ül­ke­de kart­la­rı ko­lay çı­kar­dı­ğı­nız za­man Ka­dı­köy’e bir da­ha çı­ka­maz­sı­nız. Aya­ğı­nız İnö­nü’den de Ali Sa­mi Yen’den de ke­si­lir. (Bkz: Cü­neyt Ça­kır!) ... Sa­met Ay­ba­ba G.Bir­li­ği’nde ilk iş ola­rak Mus­ta­fa ve Bur­han‘ı ilk 11’den çı­kar­dı. Kon­ya’da 2-0 ge­ri­ye düş­tü­ler. Bu iki fut­bol­cu­yu oyu­na al­dı. Her iki­si de gol at­tı ve ta­kım­la­rı­nı mağ­lup ol­mak­tan kur­tar­dı. Meh­met Öz­di­lek An­tal­ya’da iki­de iki yap­tı. 6 pu­an, ka­ra bu­lut­la­rı da­ğıt­tı. Ge­çen haf­ta evin­de 4 yi­yen Be­le­di­ye, An­tep dep­las­ma­nın­da 4 at­tı. An­ka­ras­por, son 8 haf­ta­da 22 pu­an top­la­dı. Tek be­ra­ber­li­ği hem­şeh­ri­si G.Bir­li­ği ile. Ay­kut Ko­ca­man’ın ta­le­be­le­ri ger­çek sı­na­vı bu haf­ta Ka­dı­köy’de ve­re­cek. Li­gin ilk 6 haf­ta­sın­da flaş iki ekip var­dı; G.An­tep ve Bur­sa... Bu iki ta­kım son 4 haf­ta­da sa­de­ce 1 pu­an ala­bil­di. Ömer Faruk ÜNAL ---------------------- Şa­mar ço­cuk­la­rı!.. Der­bi­nin öze­ti; ra­ki­bi “tah­rik ede­rek coş­tu­ran”, ken­di ta­kım­la­rı­nı stre­se so­kup ge­ren ve “di­sip­li­ni çö­pe atan” kap­tan­la­rı ve “ka­ba­da­yı” yıl­dı­zı ile bu du­ru­mu ke­nar­da sey­re­den ho­ca­la­rı (Ümit - Ay­han - Sab­ri - Ar­da - Skib­be) sa­ye­sin­de bü­yük ra­kip­le­ri­nin bir de­fa da­ha “şa­mar ço­cu­ğu” du­ru­mu­na dü­şen bir Ga­la­ta­sa­ray, “ikin­ci sa­rı­la­rı ve kır­mı­zı kart­la­rı so­yun­ma oda­sın­da unu­tan” ve fut­bol­cu­lar ta­ra­fın­dan dur­ma­dan haş­la­nan bir ha­kem, “ne yap­tı­ğı­nı bi­len ve inanç­la is­te­di­ği­ni alan” bir Fe­ner­bah­çe var­dı, sa­ha­da!.. > Öcal Uluç Der­bi­de ho­ca far­kı Skib­be’nin ma­çı ka­fa­da oy­nat­ma son­ra oyun­da an­la­ma öğe­le­rin­de sı­nıf­ta kal­dı­ğı bir ke­re da­ha or­ta­ya çık­tı. F.Bah­çe 1955 mo­del Alex’ten arın­dı­ğı za­man ra­ki­bi de bo­za­bi­li­yor, tem­po da ba­sa­bi­li­yor. Son sö­züm Hü­se­yin Gö­çek kar­de­şi­me. Ge­nel­de iyi bir mü­sa­ba­ka yö­net­tin. Ama en­di­rekt ser­best vu­ruş­ta, vu­ru­şu ya­pa­nın ar­ka­sın­da ka­la­rak ha­va­ya kal­dır­dı­ğın eli hem Lin­coln’e hem de F.Bah­çe­li­le­re gös­te­re­me­din. Bu yan­lı­şı bir da­ha yap­ma. > Kemal Belgin Ne ya­zık ki!... Der­bi da­ha ay­lar­ca ko­nu­şu­la­cak. Fe­ner­bah­çe Av­ru­pa’da ba­şa­rı­sız ve lig­de bil­mem ka­çın­cı bi­le ol­sa, tüm se­zo­nu kur­ta­ra­cak bir sko­ru da­ha el­de et­ti. 2002 yı­lın­da 6-0 ga­lip gel­di­ği se­zo­nu 7. bi­tir­miş­ti. Ga­la­ta­sa­ray ise Ka­dı­köy’de son ka­zan­dı­ğı yıl şam­pi­yon ola­ma­mış­tı. An­cak he­def­le­ri dar ve sı­nır­lı olan­lar böy­le bir ga­li­bi­yet­le ye­ti­ne­bi­li­yor ne ya­zık ki.. > Ümit Aktan Us­lan­maz adam Ay­nı haf­ta­da G.Sa­ray, Si­vas, Kay­se­ri ve G.Bir­li­ği gi­bi Ana­do­lu’nun “fut­bol ih­ti­la­li­ne” ha­zır­la­nan ta­kım­la­rı­nın ta­ki­bin­den kur­tu­lan Trab­zons­por ve Be­şik­taş, san­ki dün­ya eko­no­mik kri­zin­de, “kâr pat­la­ma­sı” yap­tı. Bun­lar li­gi­mi­zin gü­zel yan­la­rı... Ya en bü­yük çir­kin­lik? G.Sa­ray’da fi­liz­len­miş Em­re Bö­le­zoğ­lu’nun us­lan­ma­yan ka­fa ya­pı­sı... Tri­bün­ler “Em­re Cim­bom’un ana­sı­nı bel­le” di­ye ba­ğı­rı­yor, o da “ta­mam” an­la­mın­da tri­bün­le­ri al­kış­lı­yor. Hem de o ma­lum kol işa­re­tiy­le... > Naci Arkan Ka­dı­köy’ün es­ra­rı Uğur­suz­lu­ğa inanmam. Ama şu Ka­dı­köy’ün es­ra­rı­na akıl sır er­di­re­bil­miş de­ği­lim. G.Sa­ray kar­şı­ya en iyi dö­ne­min­de de git­se so­nuç de­ğiş­mi­yor!. Ka­za­nan hep F.Bah­çe. Se­bep sa­de­ce sa­ha mı, san­mam! Çün­kü sür­pri­zi bol haf­ta­da ra­ki­bi­nin işi­ni G.Sa­ray o ka­dar ko­lay­laş­tır­dı ki, F.Bah­çe ka­zan­ma­sa ayıp olur­du. Bu ara­da, li­gi­mi­zin is­tik­rar sem­bo­lü An­ka­ras­por ve Ay­kut Ko­ca­man’ın ba­şa­rı­sı gü­rül­tü­ye git­me­me­li! > Hasan Sarıçiçek İçin­de ca­na­var var Türk er­ke­ği­nin di­rek­si­yon ba­şı­na ge­çin­ce bir ca­na­va­ra dön­me­si gi­bi, Fe­ner­bah­çe de kar­şı­sın­da Ga­la­ta­sa­ray’ı gö­rün­ce ev­rim ge­çi­ri­yor, hep­si ra­ki­bi­ni yok et­me­ye prog­ram­lan­mış bi­rer ro­bot-in­sa­na dö­nü­şü­yor. Ümit Ka­ran kap­tan­lı­ğı, her po­zis­yon­da ha­ke­me iti­raz et­mek ola­rak al­gı­la­mış an­la­şı­lan. Fe­ner’e ve­ri­le­ne de iti­raz edi­yor, G.Sa­ray’a ve­ri­le­ne de. An­la­mak müm­kün de­ğil. > Cahit Eroğul Ka­nar­ya evin­de öter Be­şik­taş’ın hır­sı, Trab­zon’un şan­sı der­ken, Si­vas ile Kay­se­ri’nin dü­şü­şü­nü, Be­le­di­ye ve De­niz­li’nin gü­lü­şü­nü gör­dük bu haf­ta. Pek ta­bii göz­ler der­bi­dey­di ve so­nuç yi­ne “Bir Ka­dı­köy kla­si­ği”ydi. Fe­ner yi­ne her­ke­se ve her şe­ye inat G.Sa­ray’ı pe­ri­şan et­ti. Bel­ki oyu­nu de­ğil ama hırs Ka­nar­ya’yı ka­nat­lan­dır­dı, As­lan ise bu ka­fay­la bir 10 yıl da­ha Ka­dı­köy’de ka­zan­ma­ya ni­ye­ti­nin ol­ma­dı­ğı­nı gös­ter­di. > M.Emin Uluç Ta­rih te­ker­rür et­ti “En kö­tü” de­ni­len F.Bah­çe “en iyi” de­ni­len G.Sa­ray’ı par­ça­la­dı. Ta­ri­hin te­ker­rür et­ti­ği maç uzun sü­re ha­fı­za­lar­dan si­lin­me­ye­cek. Gön­de­ril­me­si dü­şü­nü­len iki tek­nik adam­dan Ara­go­nes pa­ça­yı kur­ta­rır­ken Sikb­be’nin önü ka­ran­lık. Önü­müz­de­ki gün­ler­de evi­ne gön­de­ri­len 10’un­cu tek­nik adam olur­sa kim­se şa­şır­ma­sın. > Emre Bol HAFTANIN TAKIMI: FENERBAHÇE HAFTANIN FUTBOLCUSU Selçuk (Fenerbahçe) HAFTANIN T.DİREKTÖRÜ Abdullah Avcı (İst.B.Bld.) HAFTANIN HAKEMİ Hasan Özkan (Ankara-Eskişehir) HAFTANIN KARMASI Cenk (Denizli) Gökhan (F.Bahçe) Roman (Denizli) Orhan (Antalya) Serhat (Belediye) Deivid (F.Bahçe) Colman (Trabzon) Selçuk (F.Bahçe) Delgado (Beşiktaş) M.Çakır (Ankara) Nobre (Beşiktaş) GOL KRALLIĞI 9 GOL Meh­met Yıl­dız (Si­vas) 7 GOL Meh­met Ça­kır (An­ka­ra) 6 GOL D­je­ho­u­a (An­tal­ya) 5 GOL Ser­can (Bur­sa) Yo­u­la (Es­ki­şe­hir) Lin­coln, Ba­ros (G.Sa­ray) A­lex (F.Bah­çe) Gök­han (T­rab­zon) Nob­re (Be­şik­taş) KENDİ KALESİNE GOL Em­re A­şık (G.Sa­ray) CEZALILAR Si­vok (Be­şik­taş), Ser­kan (T­rab­zon), Dur­muş (Kay­se­ri) KIRMIZI KARTLAR D­ji­e­ho­u­a (An­tal­ya), ­Vey­sel (Kon­ya) ATILAN PENALTI Ta­ba­ta (G.An­tep) TURKCELL SÜPER LİG PUAN DURUMU VE HAFTANIN MAÇLARI İÇİN TIKLAYIN BANK ASYA 1. LİG HAFTANIN TAKIMI Erciyes HAFTANIN FUTBOLCUSU Kenan (Erciyes) HAFTANIN HAKEMİ Nihat Akman (Er­ci­yes-­Ma­ni­sa)
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT