BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Eksik çok mazeret yok

Eksik çok mazeret yok

Be­şik­taş’ta Del­ga­do, Si­vok ve Cis­se T­rab­zon dep­las­ma­nın­da for­ma gi­ye­me­ye­cek. Sa­kat­lık­la­rı dert et­me­yen Tek­nik Di­rek­tör De­niz­li İs­tan­bul’a üç pu­an­la dö­ne­cek­le­ri­ni söy­le­diBe­şik­taş’ta Del­ga­do, Si­vok ve Cis­se T­rab­zon dep­las­ma­nın­da for­ma gi­ye­me­ye­cek. Sa­kat­lık­la­rı dert et­me­yen Tek­nik Di­rek­tör De­niz­li İs­tan­bul’a üç pu­an­la dö­ne­cek­le­ri­ni söy­le­di DE­NİZ­Lİ DERT ET­ME­Dİ Ku­pa ma­çın­da dep­las­man­da T­rab­zons­por’la kar­şı­la­şa­cak o­lan Be­şik­taş, 3 a­sın­dan mah­rum mü­ca­de­le e­de­cek. Üç o­yun­cu­nun da ye­ni o­yun sis­tem­le­rin­de çok ö­nem­li i­sim­ler ol­du­ğu­nu söy­le­yen Tek­nik Di­rek­tör Mus­ta­fa De­niz­li, “Li­gin id­di­a­lı ta­kım­la­rın­dan T­rab­zon’a kar­şı üs­te­lik dep­las­man­da tam kad­ro o­la­rak sa­ha­ya çık­mak is­ter­dik. An­cak, fut­bol­da bu tür o­lum­suz­luk­lar ya­şa­na­bi­li­yor. Be­şik­taş o­la­rak hem Sü­per Lig’de hem ku­pa­da şam­pi­yon­luk he­def­li­yor­sak bu tür zor­luk­la­rın üs­te­sin­den gel­mek zo­run­da­yız. Bu­gü­ne ka­dar çe­şit­li se­bep­ler­den do­la­yı şans ve­re­me­di­ğim o­yun­cu­la­rı­ma gü­ve­ni­yo­rum” şek­lin­de ko­nuş­tu. SERDAR OYUN KURUCU Son haf­ta­lar­da or­ta­ya koy­duk­la­rı fut­bo­lun ta­raf­lı ta­raf­sız her­ke­sin be­ğe­ni­si­ni top­la­dı­ğı­nı da be­lir­ten Mus­ta­fa De­niz­li, “Ke­yif ve­ren fut­bo­lu­mu­zu T­rab­zon dep­las­ma­nın­da sür­dü­re­ce­ğiz. T­rab­zon ku­pa­da­ki ilk ma­çı­nı fark­lı kay­bet­ti bu yüz­den a­çık fut­bol oy­na­ya­cak­la­rı­nı dü­şü­nü­yo­rum. Be­şik­taş o­la­rak hiç­bir ra­kip­ten çe­kin­mi­yo­ruz. İs­tan­bul’a üç pu­an­la dö­ne­ce­ği­mi­ze i­na­nı­yo­ruz” de­di. Si­vok’un ye­ri­ne Gök­han Zan, Cis­se’nin ye­ri­ne i­se U­ğur İn­ce­man’a for­ma ver­me­si bek­le­nen tec­rü­be­li ça­lış­tı­rı­cı­nın Del­ga­do’nun yok­lu­ğun­da o­yun ku­ru­cu o­la­rak Ser­dar Öz­kan’ı gö­rev­len­di­re­ce­ği de öğ­re­nil­di. > Bilgehan Can FOR­TİS Tür­ki­ye Ku­pa­sı A G­ru­bu Ma­çı >> TRABZON Syl­va ­Ser­kan ­Gi­ray (E­ge­men) ­Song ­Ca­le ­Yat­ta­ra ­Hü­se­yin ­Sel­çuk ­Col­man I­sa­ac ­Gök­han Sa­kat: Tol­ga Zen­gin Ce­za­lı: Yok >> BEŞİKTAŞ Ha­kan İ.To­ra­man ­Za­po­tocny ­Gök­han Zan İ.Ü­zül­mez ­Ser­dar Kur­tu­luş U­ğur İn­ce­man ­Ser­dar Öz­kan ­Tel­lo ­Bo­bo ­Nob­re Sa­kat: Del­ga­do, Cis­se, Si­vok, Ba­tu­han ­Ce­za­lı: Yok S­TAT: Av­ni A­ker SA­AT: 20.00 HA­KEM­: Bünyamin Gezer > LİG TV NAKLEN COŞ­KU­LU KAR­ŞI­LA­MA For­tis Tür­ki­ye Ku­pa­sı’nda­ki ikin­ci ma­çı­na çı­ka­cak olan Be­şik­taş, dün ak­şam sa­at­le­rin­de Trab­zon’a git­ti. THY’ye ait özel uçak ile Trab­zon’a gi­den si­yah-be­yaz­lı ka­fi­le­yi, ha­va­ala­nın­da Trab­zons­por Ge­nel Sek­re­te­ri Ha­san Ye­ner çi­çek­ler­le kar­şı­lar­ken, bir grup si­yah-be­yaz­lı ta­raf­tar Tek­nik Di­rek­tör Mus­ta­fa De­niz­li ve fut­bol­cu­la­ra sev­gi gös­te­ri­sin­de bu­lun­du. BEŞİKTAŞ NOTLARI Gör­key unu­tul­ma­dı Be­şik­taş’ın ef­sa­ne isim­le­rin­den “Vo­le­ci Şe­ref” la­kap­lı Şe­ref Gör­key, ölü­mü­nün 4. yı­lın­da Zin­cir­li­ku­yu’da­ki kab­ri ba­şın­da anıl­dı. An­ma tö­re­ni­ne yö­ne­ti­ci Ne­dim Sars­maz, Di­van ve Mü­ze Ku­ru­lu Üye­le­ri ve Be­şik­taş Be­le­di­ye Baş­ka­nı İs­ma­il Ünal’ın ya­nı sı­ra Şe­ref Gör­key’in ya­kın­la­rı ve se­ven­le­ri ka­tıl­dı. Ser­gen’e gü­ve­ni­yo­ruz Be­şik­taş As­baş­ka­nı Le­vent Er­do­ğan, alt ya­pı an­tre­nör­lü­ğü­ne ge­tir­dik­le­ri Ser­gen Yal­çın’a yö­nel­ti­len eleş­ti­ri­le­re ce­vap ver­di. “Ser­gen ha­ta­la­rın­dan arın­dı” di­yen Er­do­ğan, “Geç­miş­te yap­tı­ğı ha­ta­lar ola­bi­lir. An­cak Ser­gen’e gü­ve­ni­yo­ruz ve Be­şik­taş’a uzun yıl­lar hiz­met ede­ce­ği­ne ina­nı­yo­ruz” şek­lin­de ko­nuş­tu. Beşiktaşlı istemiyoruz Bur­sas­por Ba­sın Söz­cü­sü Meh­met Ça­vu­şoğ­lu, haf­ta so­nu oy­na­ya­cak­la­rı Be­şik­taş kar­şı­laş­ma­sın­da t­ri­bün­ler­de ra­kip ta­kım ta­raf­ta­rı is­te­me­dik­le­ri­ni söy­le­di. Ça­vu­şoğ­lu, “Biz A­da­na’da ta­raf­sız bir sa­ha­da oy­nar­ken Bur­sa ta­raf­ta­rı­nı is­te­me­yen Be­şik­taş Yö­ne­ti­mi, han­gi hak­la Bur­sa’ya ta­raf­tar ge­ti­re­cek. Bu­nu ka­bul e­de­me­yiz” şek­lin­de ko­nuş­tu. A GRUBU Takımlar O G B M A Y P ­Be­şik­taş 1 1 0 0 3 0 3 G.An­tep 1 1 0 0 3 1 3 G.An­tep BB - - - - - - - T­rab­zon 1 0 0 1 1 3 0 An­tal­ya 1 0 0 1 0 3 0
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT