BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bu kadar abartmayın

Bu kadar abartmayın

G.Sa­ray za­fe­ri­nin sar­hoş­lu­ğu­nu ya­şa­yan sa­rı-­la­ci­vert­li­le­re kap­tan u­ya­rı­sı. Se­mih, so­yun­ma o­da­sın­da ar­ka­daş­la­rı­nı, “A­bart­ma­yın, he­nüz ku­pa al­ma­dık” di­ye i­kaz et­tiG.Sa­ray za­fe­ri­nin sar­hoş­lu­ğu­nu ya­şa­yan sa­rı-­la­ci­vert­li­le­re kap­tan u­ya­rı­sı. Se­mih, so­yun­ma o­da­sın­da ar­ka­daş­la­rı­nı, “A­bart­ma­yın, he­nüz ku­pa al­ma­dık” di­ye i­kaz et­ti BİR GÜN SE­Vİ­NİN Yi­ne ay­lar­dan Ka­sım, F.Bah­çe’de yi­ne bir G.Sa­ray bay­ra­mı. As­lan’ın Ka­dı­köy’de­ki hüz­nü 10 yı­la çı­kar­ken, Ka­nar­ya ha­va­la­ra uç­tu. Sa­rı-­la­ci­vert­li ca­mi­a­da za­fer şar­kı­la­rı ve kut­la­ma­la­rı sü­rer­ken, fut­bol­cu­lar er­ken to­par­lan­dı. Der­bi­nin bi­tiş dü­dü­ğüy­le bir­lik­te or­ta yu­var­lak­ta top­la­na­rak t­ri­bün­ler­le bir­lik­te kut­la­ma ya­pan o­yun­cu­la­rın za­fer dan­sı so­yun­ma o­da­sın­da da de­vam e­der­ken Kap­tan Se­mih, ar­ka­daş­la­rı­nı u­yar­mak­ta ge­cik­me­di. So­yun­ma o­da­sı­nın bay­ram ye­ri­ne dön­me­si ü­ze­ri­ne tec­rü­be­li gol­cü, “Bey­ler lüt­fen a­bart­ma­dan se­vi­ne­lim. E­vet, ger­çek­ten ih­ti­ya­cı­mız o­lan çok ö­nem­li bir ga­li­bi­yet al­dık. An­cak şam­pi­yon ol­ma­dık” i­ka­zın­da bu­lun­du. SE­Rİ YA­KA­LA­MA­LI­YIZ Se­mih, “Bu­gün do­ya­sı­ya se­vi­ne­lim. A­ma mağ­lu­bi­yet­ler­de bir gün ü­zül­me hak­kı­mız ol­du­ğu gi­bi, ga­li­bi­yet­ler­de de bir gün kut­la­ma hak­kı­mız var. Kon­sant­ras­yo­nu­mu­zu kay­bet­me­den yo­lu­mu­za de­vam et­mek zo­run­da­yız. Se­zon so­nun­da do­ya­sı­ya se­vin­mek i­çin cid­di­ye­ti­mi­zi ko­ru­ma­mız şart” di­ye ko­nuş­tu. G.Sa­ray za­fe­ri­ni da­ha an­lam­lı kıl­mak i­çin bu ay i­çin­de lig­de oy­na­na­cak An­ka­ra, A.Gü­cü ve Be­şik­taş maç­la­rı­nı ka­zan­ma­la­rı ge­rek­ti­ği­ni de vur­gu­la­yan kap­tan, “Lig­de var ol­du­ğu­mu­zu gös­ter­dik, şim­di çı­kı­şı­mı­zı sür­dü­rüp hak et­ti­ği­miz zir­ve­yi al­ma­lı­yız. Şam­pi­yon­lar Li­gi’n­de de tu­ru at­la­dı­ğı­mız­da her şey da­ha gü­zel o­la­cak” di­ye ko­nuş­tu. > M. Emin ULUÇ ARAGONES KENDİNDEN EMİN... Meydan okudu Ö­NEM­SE­Mİ­YO­RUM Ar­se­nal be­ra­ber­li­ği i­le Şam­pi­yon­lar Li­gi id­di­a­sı­nı ta­ze­le­yen F.Bah­çe, G.Sa­ray za­fe­ri i­le “Sü­per Lig’de de va­rım” vur­gu­su­nu ya­par­ken, e­leş­ti­ri ok­la­rı­nın he­de­fin­de­ki Lu­is A­ra­go­nes de ra­hat bir ne­fes al­dı. İs­pan­yol ça­lış­tı­rı­cı, i­ki maç­ta a­lı­nan so­nuç­lar­la sır­tın­da­ki yü­kü bir neb­ze ol­sun ha­fif­le­tir­ken maç­tan son­ra yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da, “E­leş­ti­ri­le­ri çok da ö­nem­se­mi­yo­rum. A­ğır ya­zı­lar ya­zı­yor­su­nuz, son­ra siz mah­cup o­lur­su­nuz” di­ye­rek a­de­ta mey­dan o­ku­du. AR­TIK I­ŞI­ĞI GÖR­DÜ Bu a­ra­da A­ra­go­nes’i en az Türk med­ya­sı ka­dar e­leş­ti­ren ve tec­rü­be­li ça­lış­tı­rı­cı i­le yıl­dı­zı bir tür­lü ba­rış­ma­yan İs­pan­yol med­ya­sı da G.Sa­ray za­fe­ri­ne bü­yük yer a­yır­dı. Mar­ca, “Fe­ner, der­bi­yi ka­za­nı­yor ve Lu­is ra­hat ne­fes a­lı­yor” baş­lı­ğı­nı a­tar­ken, “F.Bah­çe ve A­ra­go­nes ı­şı­ğı gör­me­ye baş­la­dı” yo­ru­mu­nu yap­tı. El Pa­is, “Lu­is’in F.Bah­çe’si G.Sa­ray’ı gol yağ­mu­ru­na tut­tu” baş­lı­ğı­na yer ver­di. Ma­car ba­sı­nı da der­biy­le il­gi­li, “Fe­ner na­kavt et­ti” baş­lı­ğı­nı at­tı. DEİVİD’E MİLLİ KANCA Ağır sa­kat­lı­ğın ar­dın­dan sa­ha­la­ra muh­te­şem bir dö­nüş ya­pan Dei­vid için Mil­li Ta­kım­lar Tek­nik Di­rek­tö­rü Fa­tih Te­rim’in, “O be­nim ta­kı­mı­ma çok bü­yük kat­kı sağ­lar. Dün­ya Ku­pa­sı’nda oy­nar­sa çok et­ki­li bir ekip olu­ruz” de­di­ği öne sü­rül­dü. Dei­vid de da­ha ön­ce, se­ve se­ve Türk va­tan­daş­lı­ğı­na ge­çe­bi­le­ce­ği­ni ifa­de et­miş­ti. F.BAHÇE NOTLARI 7 ger­çek Fe­ner­li! Son G.Sa­ray za­fe­ri­ne im­za atan kad­ro­da yer alan fut­bol­cu­la­rın ço­ğun­lu­ğu­nun ‘’Ger­çek F.Bah­çe­li’’ es­pri­si­ne uy­gun ol­ma­sı il­ginç bir not ola­rak ta­rih say­fa­sın­da yer al­dı. Der­bi­de sa­ha­ya çı­kan sa­rı-la­ci­vert­li­ler­den Dei­vid ve Lu­ga­no’nun G.Sa­ray’a kar­şı 2’şer, Se­mih, Sel­çuk, Edu ve Gök­han’ın da 1’er gol­le­ri bu­lu­nu­yor. 4’te kal­dık, 6’lı yat­tı! F.Bah­çe, bir G.Sa­ray za­fe­ri da­ha ya­şar­ken, der­bi­den ge­ri­ye es­pri­ler kal­dı. İş­te sa­rı-la­ci­vert­li ta­raf­tar­la­rın dil­den di­le ge­zen der­bi es­pri­le­rin­den ba­zı­la­rı; “Bu se­fer 4’te kal­dık, 6’lı yat­tı”, “Ha­tı­ra­lar sar­mış 4-1 ya­nı­mı”, “Em­re Aşık, G.Sa­ray’a gol at­tı, ger­çek F.Bah­çe­li ol­du”, “Oba­ma Cim­bom’a yar­dım et...” Sa­man­dı­ra şen­len­di F.Bah­çe, An­ka­ra ma­çı­nın ha­zır­lık­la­rı­na ara ver­me­den baş­lar­ken Sa­man­dı­ra’da der­bi za­fe­ri­nin key­fi ha­kim­di. İd­man ön­ce­si oyun­cu­la­rıy­la kı­sa bir top­lan­tı ya­pan Ara­go­nes “Her şey çok gü­zel­di. Ama bu da­ha baş­lan­gıç” uya­rı­sı­nı ya­par­ken, Edu ile de ay­rı­ca kı­sa bir gö­rüş­me ger­çek­leş­tir­di. An­ma­da bu­luş­tu­lar G.Sa­ray za­fe­riy­le co­şan sa­rı-la­ci­vert­li ca­mi­a, dün Ata­türk’ü an­ma tö­re­nin­de bir ara­ya gel­di. 10 Ka­sım se­be­biy­le F.Bah­çe Ku­lü­bü’nde dü­zen­le­nen tö­re­ne Yük­sek Di­van Ku­ru­lu üye­le­ri, ba­zı yö­ne­ti­ci­ler, spor­cu­lar ve F.Bah­çe Ko­le­ji öğ­ret­men­le­ri ile öğ­ren­ci­le­ri ka­tıl­dı. Say­gı du­ru­şu ile baş­la­yan tö­ren 10. Yıl Mar­şı ile so­na er­di. Yıl­dız­lar ba­kım­da! Li­gin flaş eki­bi An­ka­ra ile kar­şı­la­şa­cak olan F.Bah­çe’de sa­kat­lık­la­rı bu­lu­nan oyun­cu­lar için dok­tor­lar se­fer­ber ol­du. Alex ve Tü­mer’in te­da­vi­si sü­rer­ken, der­bi­de ha­fif dar­be­ler alan Lu­ga­no, Car­los, Em­re, Edu, Jo­si­co, Gök­han, Dei­vid ve Sel­çuk din­len­di. Sağ ka­sı­ğın­da ağ­rı olan Güi­za’nın da MR’ı çe­kil­di. Güi­za’da bi­rin­ci de­re­ce­de kas zor­lan­ma­sı ol­du­ğu, An­ka­ra ma­çı­na ye­tiş­ti­ril­me­ye ça­lı­şı­la­ca­ğı açık­lan­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT