BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ba­kır­köy’e ye­ni spor mer­ke­zi

Ba­kır­köy’e ye­ni spor mer­ke­zi

Ba­kır­köy Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan yap­tı­rı­lan Ata­türk ve Spor Kö­yü CHP Ge­nel Baş­ka­nı De­niz Bay­kal ta­ra­fın­dan açıl­dıBa­kır­köy’de in­şa­sı ta­mam­la­nan Ata­türk ve Spor Kö­yü, CHP Ge­nel Baş­ka­nı De­niz Bay­kal, mil­let­ve­kil­le­ri ve hal­kın da yo­ğun ka­tı­lı­mıy­la açıl­dı. Ba­kır­köy Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ateş Ünal Er­zen yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da te­sis­le il­gi­li bil­gi ve­re­rek, “52 bin m2 alan üze­ri­ne ku­ru­lu Ata­türk Spor ve Ya­şam Kö­yü’nde fut­bol sa­ha­la­rı, 4 te­nis kor­tu, 1 ka­pa­lı yüz­me ha­vu­zu, 1 en­gel­li­ler re­ha­bi­li­tas­yon ha­vu­zu, 1 en­gel­li­ler fi­zik te­da­vi sa­lo­nu, kü­tüp­ha­ne, re­sim atöl­ye­le­ri, si­ne­ma atöl­ye­le­ri, gör­me en­ge­li­ler ses­li kü­tüp­ha­ne­si bu­lu­nu­yor” de­di. Te­sis­te en­gel­li­ler re­ha­bi­li­tas­yon ha­vu­zu­nun bu­lun­du­ğu­nu kay­de­den Baş­kan Er­zen, “Be­den­sel en­gel­li­ler için ya­pı­lan ha­vuz­da su te­ra­pi­si için ja­ku­zi, sa­han­lık, ha­vuz asan­sö­rün­den olu­şan dün­ya­nın en ye­ni sis­te­mi mev­cut. Gör­me en­gel­li­ler de ar­tık ses­li kü­tüp­ha­ne­de in­ce­le­me ve araş­tır­ma ya­pa­bi­le­cek­ler.” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT