BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Si­liv­ri Ce­za­evi’ne ye­ni isim

Si­liv­ri Ce­za­evi’ne ye­ni isim

“Er­ge­ne­kon” da­va­sı se­be­biy­le Si­liv­ri is­mi­nin ce­za­evi ile anıl­ma­sı­nın oluş­tur­du­ğu ra­hat­sız­lık, isim de­ği­şik­li­ği ta­le­bi­ni gün­de­me ge­tir­di.“Er­ge­ne­kon” da­va­sı se­be­biy­le Si­liv­ri is­mi­nin ce­za­evi ile anıl­ma­sı­nın oluş­tur­du­ğu ra­hat­sız­lık, isim de­ği­şik­li­ği ta­le­bi­ni gün­de­me ge­tir­di. Si­liv­ri Be­le­di­ye Mec­li­si, Si­liv­ri Ce­za­evi is­mi­nin İs­tan­bul Kı­na­lı Ce­za­evi ola­rak de­ğiş­ti­ril­me­si­ni ve bu is­te­ğin Ada­let Ba­kan­lı­ğı’na bil­di­ril­me­si­ni oy bir­li­ğiy­le ka­bul et­ti. Si­liv­ri Be­le­di­ye Baş­ka­nı Hü­se­yin Tu­ran’ın söz­lü ola­rak öner­di­ği isim de­ği­şik­li­ği ta­le­bi, Si­liv­ri Be­le­di­ye Mec­li­si ta­ra­fın­dan oy bir­li­ğiy­le ka­bul edil­di. İl­çe­nin ce­za­evi ile anıl­ma­sı­nı ön­le­mek mak­sa­dıy­la Si­liv­ri Ce­za­evi is­mi­nin İs­tan­bul Kı­na­lı Ce­za­evi ola­rak de­ğiş­ti­ril­me­si ta­le­bi, Ba­kır­köy Cum­hu­ri­yet Sav­cı­lı­ğı ve Ada­let Ba­kan­lı­ğı’na bil­di­ril­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT