BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kur­ba­na or­tak ol­mak

Kur­ba­na or­tak ol­mak

Su­al: Kur­ba­na or­tak ola­cak­lar­da ara­nan şart­lar ne­ler­dir?Su­al: Kur­ba­na or­tak ola­cak­lar­da ara­nan şart­lar ne­ler­dir? CE­VAP: Ba­zı­la­rı şöy­le­dir: 1- Her or­ta­ğın Müs­lü­man ol­ma­sı, kur­ban ve iba­de­te ni­yet et­me­si ve her bi­ri­nin his­se­si­nin ye­di­de bir­den az ol­ma­ma­sı şart­tır. Sırf eti için or­tak olan var­sa ve bi­li­ni­yor­sa, hiç­bi­ri­nin kur­ba­nı sa­hih ol­maz. Or­tak­la­rın bir kıs­mı öl­müş ol­sa ya­hut bu­nak ol­sa, za­ra­rı ol­maz. 2- Or­tak­lar­dan bi­ri, mut­lak ne­zir için gi­re­mez. Ya­ni bel­li bir hay­va­nı, me­se­la şu boy­nuz­lu ko­çu ke­se­ce­ğim di­ye ada­yan, bu­nun ye­ri­ne baş­ka­sı­nı ke­se­mez. Or­tak­lar­dan bi­ri ge­çen se­ne kes­me­di­ği kur­ba­nı ni­yet et­se ca­iz ol­maz. 3- Bir sı­ğı­rı ve­ya de­ve­yi, ye­di ki­şi­ye ka­dar Müs­lü­man ve âkıl ba­liğ kim­se­ler­le or­tak ola­rak da, sa­tın alıp ke­se­bi­lir­ler. Bun­la­ra, adak ve­ya aki­ka kur­ba­nı da or­tak edi­le­bi­lir. 4- Zen­gi­nin sa­tın al­dı­ğı sı­ğı­ra, son­ra­dan or­tak ol­mak ca­iz­se de mek­ruh­tur. Bir kav­le gö­re fa­kir, bir sı­ğı­rı kur­ban et­mek için sa­tın al­sa, son­ra baş­ka­la­rı­nı or­tak ede­mez. Onun­ki adak hük­mü­ne gi­rer. 5- Bir sı­ğı­rı me­se­la bir ine­ği, en çok 7 ki­şi ke­se­bi­lir. Bir sı­ğı­ra 3, 5, 7 gi­bi tek or­tak şar­tı yok­tur. 2, 4, 6 gi­bi çift de olur; fa­kat her iş­te te­ke ria­yet iyi­dir, sün­net-i ze­va­id­dir. Bir ha­dis-i şe­rif mea­li: (Al­lah tek­tir, te­ke ria­yet ede­ni se­ver. Ey Kur’an eh­li, te­ke ria­yet edin!) [Tir­mi­zi] 6- Eti tar­ta­rak, eşit ola­rak pay­laş­mak ge­re­kir. Yağ, sa­ka­tat ve ye­ni­len her şey pay­la­şı­lır. Tart­ma­dan bö­lü­şüp he­lal­leş­mek ca­iz ol­maz, fa­iz olur. Ye­di ki­şi­den dör­dü­ne et­le bir­lik­te bi­rer ba­cak, be­şin­ci­ye et­le bir­lik­te de­ri­si, al­tın­cı­ya et­le bir­lik­te ba­şı ve­ri­lir­se, tart­ma­dan pay­laş­mak ca­iz olur. Ye­din­ci­ye bir şey koy­mak ge­rek­mez. 7- Kur­ba­nın eti­ni eşit ola­rak tart­tık­tan son­ra, pay­laş­mak için kur’a çek­mek iyi­dir. Bir ma­lı or­tak­lar ara­sın­da tak­sim et­mek için kur’a çek­mek, ca­iz ve sün­net­tir. 8- He­nüz tak­sim et­me­den pi­şi­rip, or­tak­lar müş­te­rek ye­se­ler ca­iz­dir. 9- Ye­di ki­şi, kur­ban­lık ine­ği bi­ri­si­ne tes­lim edip, (Kes­me­ye, kes­tir­me­ye, eti­ni di­le­di­ğin gi­bi sarf et­me­ye, se­ni umu­mi ve­kil et­tik) de­se­ler, umu­mi ve­kil olan bu kim­se, bö­lüş­tür­me­den etin ta­ma­mı­nı her­han­gi bir kim­se­ye ve­re­bi­lir ve­ya or­tak­lar ara­sın­da göz ka­ra­rıy­la pay­laş­tı­ra­bi­lir. 10- Mut­fak­la­rı bir olan ka­rı-ko­ca ve­ya ba­ba-oğul da, kes­tik­le­ri kur­ba­nı, tar­tıp pay­la­şır­lar. Pay­laş­tık­tan son­ra, bi­ri di­ğe­ri­ne is­ter­se etin ta­ma­mı­nı he­di­ye ede­bi­lir. Pay­laş­ma­dan he­di­ye ede­mez. Ya­hut yu­ka­rı­da bil­di­ri­len usul­ler­le tart­ma­dan pay­laş­mak ca­iz olur. > Tel: 0 212 - 454 38 20 www.di­ni­mi­zis­lam.com - www.meh­me­ta­li­de­mir­bas.com
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT