BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bush da pi­ya­sa­lar­la bir­lik­te di­be vur­du

Bush da pi­ya­sa­lar­la bir­lik­te di­be vur­du

ABD Baş­ka­nı Ge­or­ge W. Bush’un A­me­ri­kan hal­kı a­ra­sın­da po­pü­ler­li­ği yüz­de 24’e düş­tü. Gal­lup ve CNN ta­ra­fın­dan yap­tı­rı­lan son ka­mu­o­yu an­ke­ti­ne gö­re, hal­kın yüz­de 76’sı, Bush’un baş­kan­lı­ğı yü­rüt­me bi­çi­mi­ni be­ğen­mi­yor.ABD Baş­ka­nı Ge­or­ge W. Bush’un A­me­ri­kan hal­kı a­ra­sın­da po­pü­ler­li­ği yüz­de 24’e düş­tü. Gal­lup ve CNN ta­ra­fın­dan yap­tı­rı­lan son ka­mu­o­yu an­ke­ti­ne gö­re, hal­kın yüz­de 76’sı, Bush’un baş­kan­lı­ğı yü­rüt­me bi­çi­mi­ni be­ğen­mi­yor. Bush’un halk a­ra­sın­da­ki po­pü­ler­li­ği, 11 Ey­lül sal­dı­rı­la­rı­nın he­men ar­dın­dan, Ka­sım 2001 ta­ri­hin­de ya­pı­lan bir an­ket­te yüz­de 87’ye ka­dar çık­mış­tı. Bu ta­rih­ten i­ti­ba­ren ABD Baş­ka­nı’nın po­pü­ler­li­ği dü­zen­li o­la­rak dü­şüş gös­ter­di ve şu an­da yüz­de 24 i­le en dü­şük nok­ta­sın­da bu­lu­nu­yor. Bush’u bu ko­nu­da, İ­kin­ci Dün­ya Sa­va­şı son­ra­sı ABD Baş­ka­nı o­lan Harry T­ru­man yüz­de 33 i­le iz­li­yor. ABD’de 4 ka­sım­da ya­pı­lan baş­kan­lık se­çim­le­ri­nin de gös­ter­di­ği gi­bi, A­me­ri­ka­lı­lar ken­di­le­ri i­çin bir nu­ma­ra­lı ön­ce­lik­li ko­nu­nun e­ko­no­mi ol­du­ğu­nu be­lirt­miş­ti. Şim­di, ABD’nin 44’ün­cü baş­ka­nı se­çi­len Ba­rack O­ba­ma’dan, bo­zuk e­ko­no­mi­yi dü­zelt­me­si yö­nün­de bek­len­ti­ler bü­yük.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT