BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Pet­rol fi­yat­la­rı de­ğiş­mez­se ­do­ğal ­gaz yüz­de 20 u­cuz­lar

Pet­rol fi­yat­la­rı de­ğiş­mez­se ­do­ğal ­gaz yüz­de 20 u­cuz­lar

Fi­ya­tı 4 ayda bir be­lir­le­nen do­ğal gaz, pet­rol fi­ya­tın­da yük­sel­me ol­maz­sa düşecek. Gazp­rom yet­ki­li­le­ri, 2009’da fi­ya­tın yüz­de 20 u­cuz­la­ya­ca­ğı­nı tah­min etti2009’DA 14 MİL­YAR MET­RE­KÜP GAZ Tür­ki­ye’nin Al­man­ya’nın ar­dın­dan Gaz­prom’un ikin­ci bü­yük müş­te­ri­si ol­du­ğu­nu be­lir­ten Kom­lev, Ka­ra­de­niz’in al­tın­dan Rus­ya ve Tür­ki­ye’yi bir­bi­ri­ne bağ­la­yan Ma­vi Akım bo­ru hat­tın­dan akan gaz mik­ta­rı­nın bu yılki 10 mil­yar met­re­küp­lük se­vi­ye­sinin 2009’da 14 mil­yar met­re­kü­pe, 2010’da ise yıl­lık 16 mil­yar met­re­kü­pe çı­ka­rı­la­ca­ğı­nı kay­det­ti. BO­TAŞ İ­LE P­ROB­LEM YAŞAMADIK Bo­taş ile bu­gü­ne ka­dar öde­me­ye iliş­kin bir sıkıntı ya­şa­ma­dık­la­rı­na dik­kat çe­ken Kom­lev, İs­ra­il’e Tür­ki­ye üze­rin­den do­ğal­ gaz sa­tı­şı ko­nu­sun­da ise “Pro­je­yi in­ce­le­riz. Ona gö­re bir ka­rar ve­ri­riz” de­di Pet­rol fi­yat­la­rı yük­sel­mez­se Tür­ki­ye’nin ener­ji gi­de­ri dü­şe­cek. Dün­ya­nın en bü­yük do­ğal ­gaz üre­ti­ci­si ve te­da­rik­çi­si Rus Gaz­prom’un Söz­leş­me­ler ve Fi­yat­lan­dır­ma­dan So­rum­lu Mü­dü­rü Ser­gei Kom­lev, pet­rol va­de­li iş­lem­le­ri­nin bu­gün­kü se­vi­ye­sin­de kal­ma­sı du­ru­mun­da Tür­ki­ye’nin ge­le­cek yıl Gaz­prom’dan sa­tın ala­ca­ğı do­ğal ­ga­zın or­ta­la­ma fi­ya­tı­nın, bu yıl­ki or­ta­la­ma fi­ya­ta gö­re yüz­de 20 da­ha ucuz ola­bi­le­ce­ği­ni söy­le­di. Do­ğal­ ga­zın fi­ya­tı­nın pet­rol fi­yat­la­rı­nın da da­hil ol­du­ğu bir for­mül­le 4 ay­lık dö­nem­ler­le be­lir­len­di­ği­ne dik­kat çe­ken Kom­lev “Do­la­yı­sıy­la Gaz­prom’un do­ğal­ gaz fi­yat­la­rı üze­rin­de doğ­ru­dan be­lir­le­yi­ci ro­lü yok. Fi­yat ko­nu­sun­da kontrol ta­ma­men bi­ze ait de­ğil. Bü­yük ola­sı­lık­la do­ğal­ gaz fi­ya­tı­nın en yük­sek ol­du­ğu dö­nem 2008’in son çey­re­ği ola­cak ve son­ra­sın­da fi­yat­lar düş­me­ye baş­la­ya­cak” di­ye ko­nuş­tu.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT