BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > DA­YAK ö­lüm ge­tir­di

DA­YAK ö­lüm ge­tir­di

Ba­şın­dan vu­ru­lan Me­det Top­rak’ın ka­ti­li oğ­lu çık­tı. 18 ya­şın­da­ki gen­cin ba­ba­sı­nı “da­yak a­tı­yor” di­ye öl­dür­dü­ğü an­la­şıl­dı> Arif Ça­yan İZ­MİR İHA İz­mir’in Ko­nak il­çe­si Al­tın­taş sem­tin­de kay­nak iş­çi­si Me­det Top­rak, 18 ya­şın­da­ki oğ­lu ta­ra­fın­dan ya­ta­ğın­da uyur­ken av tü­fe­ğiy­le ba­şın­dan vu­ru­la­rak öl­dü­rül­dü. İş­siz ol­du­ğu öğ­re­ni­len 18 ya­şın­da­ki A.T., id­di­aya gö­re öğ­le vak­ti da­yak ye­di­ği ba­ba­sı Me­det Top­rak’ın dün ge­ce uyur­ken av tü­fe­ği­ni ala­rak ya­nı­na git­ti. A.T., ba­ba­sı­nın ba­şı­na av tü­fe­ği­ni da­­ya­yıp bir el ateş ede­rek öl­dür­dü. Ba­ba­sı­nı kan­lar içe­ri­sin­de bı­ra­kan zan­lı olay ye­rin­den kaç­tı. Si­lah se­si­nin du­yul­ma­sı­nın ar­dın­dan po­lis­ler eve ge­lin­ce kay­nak iş­çi­si Me­det Top­rak’ın can­sız be­de­niy­le kar­şı­laş­tı. Ola­yın ar­dın­dan po­lis bir sa­at son­ra ba­ba­sı­nı öl­dü­ren A.T.’yi gö­zal­tı­na al­dı. 17 ya­şın­da­ki zan­lı ba­ba­sı­nın bir ay ön­ce Rus­ya’dan gel­di­ği­ni ve ken­di­si­ni sü­rek­li döv­dü­ğü­nü ve bu­na si­nir­le­ne­rek öl­dür­dü­ğü­nü id­di­a et­ti. Po­lis, A.T’nin ağa­be­yi 19 ya­şın­da­ki Onur T. ile an­ne­si Ley­la İ’nin ifa­de­le­ri­ne baş­vur­du. Zan­lı­nın ağa­be­yi Onur T’nin de ba­ba­sı­nın ken­di­le­ri­ni döv­dü­ğü­nü, en çok da A.T.’ye da­yak at­tı­ğı­nı söy­le­di­ği kay­de­dil­di. A.T’nin yağ­ma su­çun­dan po­lis­te kay­dı­nın bu­lun­du­ğu öğ­re­nil­di.
Kapat
KAPAT