BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > SEMİH KULÜBEYE

SEMİH KULÜBEYE

Se­zon ba­şın­da kad­ro ku­ra­ma­yan Teknik Direktör A­ra­go­nes, A­lex’in dö­nü­şüy­le K­ral’ı yi­ne “nö­be­te” çe­ke­cekSe­zon ba­şın­da kad­ro ku­ra­ma­yan Teknik Direktör A­ra­go­nes, A­lex’in dö­nü­şüy­le K­ral’ı yi­ne “nö­be­te” çe­ke­cek ARAGONES’İN TAT­LI SI­KIN­TISI Ar­se­nal ve G.Sa­ray maç­la­rıy­la bü­yük mo­ral bu­lan F.Bah­çe’de yüz­ler gül­me­ye baş­la­dı. Se­zon ba­şın­dan bu ya­na kad­ro kur­mak­ta zor­la­nan Tek­nik Di­rek­tör A­ra­go­nes, şim­di i­se ki­mi ku­lü­be­de o­tur­ta­ca­ğı­nı dü­şün­me­ye baş­la­dı. De­i­vid’in sa­ha­la­ra dön­me­siy­le, p­rob­lem ço­cuk Ka­zım’a mah­kum ol­mak­tan kur­tu­lan İs­pan­yol, A­lex’in ta­kı­ma ka­tıl­ma­sıy­la for­vet hat­tın­da ter­cih yap­mak zo­run­da ka­la­cak. Her ne ka­dar sam­ba­cı­nın An­ka­ra ma­çı­na ye­tiş­me­si zor gö­zük­se de bun­dan son­ra­ki maç­lar­da A­lex’i kul­lan­ma­yı p­lan­la­yan A­ra­go­nes, Se­mih’i ku­lü­be­ye çe­ke­cek. İs­pan­yol ho­ca G.Sa­ray ma­çın­da u­yum­lu gö­zü­ken Jo­si­co-­Sel­çuk i­ki­li­si­ni i­se boz­ma­ya­cak. KASIMDA ZORLU MAÇLAR F.Bah­çe’nin Av­ru­pa ve lig­de al­dı­ğı so­nuç­lar­la bu i­ki kul­var­da­ki id­di­a­sı­nı ar­tır­ma­sı ca­mi­a­nın yü­zü­nü gül­dür­dü. Sa­rı-­la­ci­vert­li­ler, son 5 res­mi maç­ta ye­nil­gi yü­zü gör­mez­ken, kes­kin vi­raj di­ye ni­te­le­nen ka­sım a­yı i­çin­de­ki ilk i­ki sı­nav­dan ba­şa­rıy­la çık­mak mo­ral­le­ri ar­tır­dı. Bu ay i­çin­de An­ka­ra, A.Gü­cü ve Be­şik­taş i­le lig­de, Por­to i­le de Şam­pi­yon­lar Li­gi’n­de kar­şı­la­şa­cak o­lan sa­rı-­la­ci­vert­li­ler, k­ri­tik o­la­rak ni­te­le­nen An­ka­ra, Be­şik­taş ve Por­to maç­la­rı­nı Ka­dı­köy’de oy­na­ma­nın a­van­ta­jı­na sa­hip. Ay­rı­ca haf­ta so­nun­da Sa­ra­coğ­lu’na ko­nuk o­la­cak An­ka­ra’nın ak­si­ne F.Bah­çe’nin Tür­ki­ye Ku­pa­sı’n­da haf­ta­yı bay geç­me­si de a­van­taj. > M. Emin ULUÇ DER­Bİ FA­TU­RA­SI 15 BİN YTL F.Bah­çe-G.Sa­ray ma­çı­nın ar­dın­dan Sa­ra­coğ­lu Sta­dı’nda ya­pı­lan kon­trol­ler­de sa­rı-kır­mı­zı­lı ta­raf­tar­la­rın bu­lun­du­ğu tri­bün­de 15 bin YTL’lik ha­sar tes­pit edil­di. Fe­de­ras­yo­na gön­de­ri­len tu­ta­nak­ta, 150 kol­tu­ğun ya­nı sı­ra, 9 si­fon, 6 la­va­bo ay­na­sı, 4 mus­luk ve 3 re­zer­vu­arın kı­rıl­dı­ğı be­lir­ti­lir­ken, 2 adet bü­fe ara­ba­sı­nın kul­la­nı­la­maz ha­le gel­di­ği ay­rı­ca du­var­lar­da da ha­sar ol­du­ğu ifa­de edil­di. MÜN­FE­RİT BİR OLAY! F.Bah­çe Yö­ne­ti­mi, der­bi­de yö­ne­ti­ci­ler Mah­mut Us­lu ile Hal­dun Üs­tü­nel ara­sın­da ya­şa­nan tar­tış­ma­yı “mün­fe­rit bir olay” ola­rak ni­te­le­di. Ku­lüp­ten ya­pı­lan açık­la­ma­da, “Bu ola­yın bu de­re­ce yan­lış bir bi­çim­de gün­de­me ge­ti­ril­me­si, so­rum­lu yö­ne­ti­ci an­la­yı­şı­na ke­sin­lik­le uy­ma­mak­ta­dır” de­nil­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 93173
  % 1.22
 • 5.4376
  % -0.81
 • 6.2181
  % -1.18
 • 6.9703
  % -0.61
 • 225.882
  % -0.2
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT