BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > CHP Lİ­DE­Rİ DE­NİZ BAY­KAL: Ame­ri­kan hal­kı imtihanı başardı

CHP Lİ­DE­Rİ DE­NİZ BAY­KAL: Ame­ri­kan hal­kı imtihanı başardı

CHP Ge­nel Baş­ka­nı De­niz Bay­kal, ABD se­çim­le­riy­le il­gi­li ola­rak, “Ame­ri­kan hal­kı bu se­çim­le ger­çek­ten bü­yük bir de­mok­ra­si sı­na­vı ver­miş­tir” de­di.CHP Ge­nel Baş­ka­nı De­niz Bay­kal, ABD se­çim­le­riy­le il­gi­li ola­rak, “Ame­ri­kan hal­kı bu se­çim­le ger­çek­ten bü­yük bir de­mok­ra­si sı­na­vı ver­miş­tir” de­di. Par­ti­si­nin TBMM Grup top­lan­tı­sın­da ko­nu­şan Bay­kal, top­lum­sal ırk ça­tış­ma­sı ya­şa­mış olan ve uzun sü­re si­yah de­ri­li va­tan­daş­la­rı­na eşit in­san hak­kı ta­nı­ma­ma ina­dı­nı sür­dür­müş olan bir top­lu­mun bü­tün bun­la­rı aş­mış ol­ma­sı­nın tak­dir­le kar­şı­lan­ma­sı ge­re­ken bir olay ol­du­ğu­nu vur­gu­la­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT