BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > McCa­in: Be­bek­ler gi­bi AĞ­LI­YO­RUM

McCa­in: Be­bek­ler gi­bi AĞ­LI­YO­RUM

ABD’de 4 Ka­sım­da ya­pı­lan se­çi­min mağ­lu­bu Cum­hu­ri­yet­çi John McCa­in, he­zi­me­te uğ­ra­dı­ğı gün­den be­ri ge­ce­le­ri “be­bek­ler gi­bi iki saat­te bir uya­nıp ağ­la­dı­ğı­nı” söy­le­di.ABD’de 4 Ka­sım­da ya­pı­lan se­çi­min mağ­lu­bu Cum­hu­ri­yet­çi John McCa­in, he­zi­me­te uğ­ra­dı­ğı gün­den be­ri ge­ce­le­ri “be­bek­ler gi­bi iki saat­te bir uya­nıp ağ­la­dı­ğı­nı” söy­le­di. NBC ka­na­lın­da bir prog­ra­ma ko­nuk olan ve ba­şa­rı­sız­lı­ğıy­la dal­ga ge­çe­bi­le­cek ka­dar ra­hat ta­vır­la­rıy­la dik­ka­ti çe­ken McCa­in, “Tıp­kı be­bek gi­bi uyu­yo­rum iki sa­at, son­ra kal­kı­yo­rum ve ağ­lı­yo­rum, son­ra yi­ne uyu­yo­rum” di­ye şa­ka yap­tı.
Kapat
KAPAT