BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > A­vus­tur­ya’da “Türk Baş­ba­kan” tar­tış­ma­sı

A­vus­tur­ya’da “Türk Baş­ba­kan” tar­tış­ma­sı

ABD’de si­ya­hi Ba­rack Oba­ma’nın dev­let baş­ka­nı se­çil­me­si­nin ar­dın­dan Avus­tur­ya’da, “Türk kö­ken­li bi­ri­nin baş­ba­kan olup ola­ma­ya­ca­ğı” tar­tış­ma­sı baş­la­dı.ABD’de si­ya­hi Ba­rack Oba­ma’nın dev­let baş­ka­nı se­çil­me­si­nin ar­dın­dan Avus­tur­ya’da, “Türk kö­ken­li bi­ri­nin baş­ba­kan olup ola­ma­ya­ca­ğı” tar­tış­ma­sı baş­la­dı. Di­e Pres­se ga­ze­te­si ya­za­rı Oli­ver Pink, “Türk kö­ken­li bi­ri­nin baş­ba­kan ol­ma­sı ha­yal mi?” so­ru­su­nu yö­nelt­ti ve “Avus­tur­ya’da göç­men ço­cuk­la­rı­nın hiç ka­ri­yer yap­ma­dı­ğı söy­le­ne­mez” di­ye yaz­dı. Ya­zar, ma­ka­le­sin­de özet­le şu gö­rüş­le­ri di­le ge­tir­di: “Bu­na rağ­men bir Türk’ün, Sırp’ın, Boş­nak’ın ya da Hır­vat’ın Avus­tur­ya’da baş­ba­kan ve­ya cum­hur­baş­ka­nı ol­ma­sı bir ütop­ya. Par­la­men­to­da şu sı­ra­lar göç­men kö­ken­li tek po­li­ti­ka­cı An­ka­ra do­ğum­lu Alev Ko­run. He­nüz dik­kat­le­ri üze­ri­ne çek­me­di, Oba­ma gi­bi en üst dü­ze­ye ge­le­bil­me­si için güç­lü bir ka­riz­ma­ya sa­hip ol­ma­sı ge­rek­li.”Ye­şil­ler par­ti­si­nin Türk kö­ken­li mil­let­ve­ki­li Ko­run da, Di­e Pres­se ya­za­rı­na yap­tı­ğı açık­la­ma­da; göç­men­ler için yük­sel­me im­ka­nı­nın Al­man­ya, Hol­lan­da ve­ya İtal­ya gi­bi Av­ru­pa ül­ke­le­rin­de Avus­tur­ya’dan da­ha faz­la ol­du­ğu­na işa­ret ede­rek, “Avus­tur­ya’da sen­di­ka­nın uzun sü­re dı­şa açık ol­ma­dı­ğı­nı ve göç­men­le­re se­çim hak­kı­nın çok geç ve­ril­di­ği­ni” be­lirt­ti.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT