BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Zac­ha­u: Tür­ki­ye’nin k­re­di p­rob­le­mi yok

Zac­ha­u: Tür­ki­ye’nin k­re­di p­rob­le­mi yok

Dün­ya Ban­ka­sı Tür­ki­ye Di­rek­tö­rü Zac­ha­u, Tür­ki­ye’ye bu yıl 13-15 mil­yar do­lar doğ­ru­dan ya­tı­rım ge­le­bi­le­ce­ği­ni, da­ha dü­şük ca­ri a­çık bek­len­di­ği­ni i­fa­de et­tiDün­ya Ban­ka­sı Tür­ki­ye Di­rek­tö­rü Zac­ha­u, Tür­ki­ye’ye bu yıl 13-15 mil­yar do­lar doğ­ru­dan ya­tı­rım ge­le­bi­le­ce­ği­ni, da­ha dü­şük ca­ri a­çık bek­len­di­ği­ni i­fa­de et­ti Dün­ya Ban­ka­sı Tür­ki­ye Di­rek­tö­rü Ul­rich Zac­ha­u, Tür­ki­ye’nin ge­le­cek yıl 130 mil­yar do­lar­lık dış fi­nans­ma­na ih­ti­ya­cı ol­du­ğu­nu kay­det­ti. Fi­nans Zir­ve­si­nin açı­lı­şın­da ko­nu­şan Zac­ha­u, bü­yü­me­nin azal­dı­ğı­nı, ge­lir, ma­li po­li­ti­ka­lar ve sos­yal po­li­ti­ka­lar­da de­ği­şik­lik ola­ca­ğı­na vur­gu yap­tı ve “Ha­zır­lık­lı olun­ma­sı, iyi ve güç­lü po­li­ti­ka­lar oluş­tu­rul­ma­sı ile risk­le­re kar­şı ted­bir al­mak ge­rek” de­di. Tür­ki­ye’nin gös­ter­ge­le­ri­nin ga­yet iyi ol­du­ğu­nu da di­le ge­ti­ren Zac­ha­u, “Tür­ki­ye, re­form­la­rı­nı de­vam et­ti­rir­se da­ha di­renç­li ola­bi­lir. Dış fi­nans­man ih­ti­ya­cı­nın gi­de­ril­me­sin­de prob­lem ya­şan­maz. Ay­rı­ca ya­ban­cı ya­tı­rım­lar azal­sa da 13-15 mil­yar do­lar se­vi­ye­sin­de ger­çek­le­şe­bi­lir” di­ye ko­nuş­tu. Tür­ki­ye’nin ca­ri açı­ğı­nın 2009’da da­ha dü­şük ola­ca­ğı­nı da ifa­de eden Ul­rich Zac­ha­u, ma­li sek­tö­rün es­ki­ye oran­la çok da­ha iyi du­rum­da ol­du­ğu­nu, iyi re­form­lar ya­pıl­dı­ğı­nı be­lirt­ti ve “Ma­li po­li­ti­ka­lar açı­sın­dan da ha­zır­lı ol­mak la­zım. Pet­rol fi­ya­tı­nın et­ki­siy­le 2009’da da­ha az bir ca­ri açık bek­li­yo­ruz. Tem­kin­li po­li­ti­ka­lar ka­mu bor­cu­nu yüz­de 40’ın al­tı­na in­dir­di. Bu ma­li ve eko­no­mik po­li­ti­ka­nın ba­şa­rı­sı. Sağ­lık re­for­mu da uzun va­de­de çok önem­li et­ki­ler ya­pa­cak” de­di. TÜR­Kİ­YE GE­LİŞ­MİŞ ÜL­KE O­LU­YOR Tür­ki­ye’nin 2006’dan i­ti­ba­ren ge­liş­mek­te o­lan ül­ke­le­re ben­zer pi­ya­sa­ya sa­hip ol­ma­ya baş­la­dı­ğı­nı da an­la­tan Zac­ha­u, “Ban­ka­la­r güç­lü. K­re­di pi­ya­sa­sın­da cid­di ge­liş­me­ler ya­şa­nı­yor” de­di. CA­Rİ AÇIK AZA­LA­CAK Tem­kin­li po­li­ti­ka­lar­la ka­mu bor­cu­nun yüz­de 40’ın al­tı­na in­di­ği­ni be­lir­ten Zac­ha­u, “Bu ma­li po­li­ti­ka­nın ba­şa­rı­sı. Pet­rol fi­ya­tı­nın in­me­siy­le ca­ri açık da­ha da aza­la­cak” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT