BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ‘Ha­yal­le­re sığ­ma­yan o­da­lar’ İstanbul’da...

‘Ha­yal­le­re sığ­ma­yan o­da­lar’ İstanbul’da...

Min­ya­tür sa­na­tı­nın gü­nü­müz­de­ki tem­sil­ci­le­rin­den Amerikalı Henry Kup­jack’ın 21 a­det ‘min­ya­tür o­da’sı Rah­mi Koç Mü­ze­si’n­de ser­gi­le­ne­cekMin­ya­tür sa­na­tı­nın gü­nü­müz­de­ki tem­sil­ci­le­rin­den Amerikalı Henry Kup­jack’ın 21 a­det ‘min­ya­tür o­da’sı Rah­mi Koç Mü­ze­si’n­de ser­gi­le­ne­cek > M.Kurt­bay Önür kurt­bay.onur@tg.com.tr Dün­ya­ca ün­lü min­ya­tür sa­nat­çı­la­rın­dan Ame­ri­ka­lı Henry Kup­jack’ın, “min­ya­tür oda” ser­gi­si İs­tan­bul’a ge­li­yor. Ön­ce­ki gün Rah­mi Koç Mü­ze­si’nde, Mü­ze Mü­dü­rü Er­tuğ­rul Du­ru ile bir ba­sın top­lan­tı­sı dü­zen­le­yen Henry Kup­jack, 16 Ara­lık’ta ser­gi­len­me­ye baş­la­na­cak eser­le­ri­nin ta­nı­tı­mı­nı yap­tı. Henry Kup­jack’ın min­ya­tür oda­la­rı, dün­ya ta­ri­hin­de iz bı­rak­mış dö­nem­le­rin ha­yat tar­zı­nı ve mi­ma­ri özel­lik­le­ri­ni yan­sı­tı­yor. Ça­lış­ma­la­rı Chi­ca­go Sa­nat Ens­ti­tü­sü, Win­tert­hur Mü­ze­si, Bos­tan Kü­tüp­ha­ne­si ve Il­li­no­is Dev­let Mü­ze­si’nde sü­rek­li ola­rak ser­gi­le­ni­yor. Kup­jack min­ya­tür­le­ri­ne sa­hip şöh­ret­li ki­şi­ler ara­sın­da Bill Clin­ton, For­bes, Bru­ce Hell­ford, Ma­re­şal 4. Fi­eld, He­len Ha­les, Da­nold Day­ton ai­le­le­ri yer alı­yor. 4 AY AÇIK KA­LA­CAK Henry Kup­jack, ça­lış­ma­la­rı ara­sı­na ilk şark ese­ri ola­rak oluş­tur­du­ğu ‘Os­man­lı Kah­ve­ha­ne­si’ni de ek­le­di. Ça­lış­ma­yı ya­par­ken, ar­gü­man­la­rın ve ay­rın­tı­la­rın dö­ne­min Os­man­lı kı­ra­at­ha­ne­le­ri­ne bi­re bir ben­ze­me­di­ği­ni an­cak ben­zer­lik ku­rul­ma­sı için uğ­raş­tı­ğı­nı söy­le­yen Kup­jack, “Bu ko­nu­da Chi­ca­go Üni­ver­si­te­si Bos­ton Kü­tüp­ha­ne­si’nden des­tek al­dım” der­ken kı­ra­at­ha­ne­ler­le il­gi­li ola­rak Türk ta­rih­çi­ler­le ve­ya Os­man­lı ar­şi­viy­le her­han­gi bir bağ­lan­tı kur­ma­dı­ğı­nı da iti­raf et­ti. Kup­jack, sa­de­ce Su­ri­ye gi­bi bir­kaç ül­ke­den par­ça top­la­dı­ğı­nı an­lat­tı. ‘’Ha­yal­le­re Sığ­ma­yan Min­ya­tür Oda­lar’’ ser­gi­si 15 Mart 2009 ta­ri­hi­ne ka­dar açık ka­la­cak. RAHMİ KOÇ İÇİN “OSMANLI KAHVEHANESİ’ YAPTI Henry Kup­jack, “Ha­yal­le­re Sığ­ma­yan Min­ya­tür Oda­lar’’ ser­gi­si ile ilk defa İstanbullu sanatseverlerle buluşacak. Etkinlik, sa­nat­çı­nın, Av­ru­pa ve Or­ta Do­ğu’da­ki en bü­yük ser­gi­si olacak. Sergiye iş adamı Rah­mi Koç’un yön­len­dir­me­si üze­ri­ne 3 aylık bir çalışma sonunda yaptığı “Os­man­lı Kah­ve­ha­ne­si”ni de yetiştiren ünlü sanatçı, çalışmasını Koç’a hediye etti.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT