BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kar­tal­lı ha­nım­lar Da­li ser­gi­sin­de...

Kar­tal­lı ha­nım­lar Da­li ser­gi­sin­de...

Kar­tal Be­le­di­ye­si, İs­tan­bul 2010 Kül­tür Baş­ken­ti p­rog­ramı çer­çe­ve­sin­de kül­tü­rel ve sa­nat­sal ça­lış­ma­la­rı­nı a­ra­lık­sız sür­dü­rü­yor.Kar­tal Be­le­di­ye­si, İs­tan­bul 2010 Kül­tür Baş­ken­ti p­rog­ramı çer­çe­ve­sin­de kül­tü­rel ve sa­nat­sal ça­lış­ma­la­rı­nı a­ra­lık­sız sür­dü­rü­yor. Bu ça­lış­ma­lar­dan bi­ri de, bu­gü­ne ka­dar hiç re­sim ser­gi­si­ne ya da mü­ze­ye git­me­miş ev ha­nım­la­rı­na bir il­ki ya­şa­ta­rak on­la­rı dün­ya­ca ün­lü İs­pan­yol res­sam Sal­va­dor Da­li’nin Sa­kıp Sa­ban­cı Mü­ze­si’n­de­ki ser­gi­si­ne gö­tür­dü. Ge­zi­de, ev ha­nım­la­rı­nın ge­rek kent­le ve ge­rek­se mü­zey­le ta­nış­ma­la­rı, kül­tür ve sa­nat­la bu­luş­ma­la­rı sağ­lan­dı. Alt­mış ci­va­rın­da­ki ev ha­nı­mı, u­la­şım ve mü­ze gi­riş­le­ri­nin üc­ret­siz o­la­rak Kar­tal Be­le­di­ye­si’n­ce sağ­lan­dı­ğı Da­li ser­gi­si­ni reh­ber­ler eş­li­ğin­de gez­di.
Kapat
KAPAT