BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Yönetilmesi gereken yöneticiler

Yönetilmesi gereken yöneticiler

F.Bah­çe’de alı­nan bir G.Sa­ray ga­li­bi­ye­ti ku­lüp içe­ri­sin­de­ki so­run­la­rı “şim­di­lik” ra­fa kal­dır­dı. Ar­tık yük­sek ses­le tar­tı­şıl­ma­ya baş­la­nan Baş­kan Aziz Yıl­dı­rım, “uyu­yan adam” Ara­go­nes ve “Bi­zans en­tri­ka­la­rı­na dö­nen” F.Bah­çe Yö­ne­tim Ku­ru­lu, G.Sa­ray ga­li­bi­ye­tiy­le bi­raz ol­sun ne­fes al­dı! Sa­rı-la­ci­vert­li fut­bol­cu­lar, ta­raf­tar­lar san­ki şam­pi­yon ol­muş­lar­ca­sı­na mut­lu­lar...F.Bah­çe’de alı­nan bir G.Sa­ray ga­li­bi­ye­ti ku­lüp içe­ri­sin­de­ki so­run­la­rı “şim­di­lik” ra­fa kal­dır­dı. Ar­tık yük­sek ses­le tar­tı­şıl­ma­ya baş­la­nan Baş­kan Aziz Yıl­dı­rım, “uyu­yan adam” Ara­go­nes ve “Bi­zans en­tri­ka­la­rı­na dö­nen” F.Bah­çe Yö­ne­tim Ku­ru­lu, G.Sa­ray ga­li­bi­ye­tiy­le bi­raz ol­sun ne­fes al­dı! Sa­rı-la­ci­vert­li fut­bol­cu­lar, ta­raf­tar­lar san­ki şam­pi­yon ol­muş­lar­ca­sı­na mut­lu­lar... An­cak ka­za­nı­la­nın sa­de­ce 3 pu­an ol­du­ğu­nu kim­se unut­ma­sın. Ca­mi­a F.Bah­çe’den Av­ru­pa’da ba­şa­rı ve Sü­per Lig’de şam­pi­yon­luk bek­li­yor. Bun­la­rı ya­za­rak G.Sa­ray ga­li­bi­ye­ti­ni kü­çüm­se­di­ği­mi kim­se dü­şün­me­sin. Geç­ti­ği­miz haf­ta F.Bah­çe- G.Sa­ray ma­çı­nın so­nu­cun­dan çok, tri­bün­de ya­şa­nan Mah­mut Us­lu- Hal­dun Üs­tü­nel kav­ga­sı ko­nu­şul­du. Yok efen­dim Mah­mut Us­lu, Üs­tü­nel‘e kü­für et­miş­miş, Şe­ref Tri­bü­nün­de kav­ga çık­mış­mış! Hiç kim­se sa­ha için­de Ar­da‘nın yap­tık­la­rı­na bak­mı­yor. “Ter­bi­ye özür­lü” oyun­cu, sa­rı-la­ci­vert­li tri­bün­le­ri kış­kırt­mak için elin­den ge­le­ni yap­tı. Ama sa­rı-la­ci­vert­li ta­raf­tar­la­rın sağ­du­yu­lu tav­rı ne­de­niy­le ba­şa­rı­lı ola­ma­dı. Her­ke­si çi­le­den çı­ka­ran Ar­da‘ya ba­ka­lım ne ce­za ve­ri­le­cek? Şe­ref Tri­bü­nün­de olan­la­rı ko­nu­şan­lar, ya­zan­lar, ko­nu Ar­da‘nın çir­kef­li­ği olun­ca ne­den bir an­da dut ye­miş bül­bü­le dö­nü­yor­lar? “Mah­mut Us­lu tar­zı” yö­ne­ti­ci­li­ği ha­ya­tım bo­yun­ca hiç be­ğen­me­dim. Bu tarz ku­lüp yö­ne­ti­ci­li­ği ca­mi­ala­ra bü­yük za­rar ve­ri­yor. Ta­kı­mın ma­çı ka­zan­mış, tri­bün­ler mut­lu, ne di­ye böy­le bir za­fe­re göl­ge dü­şü­rü­yor­sun? Bir dö­nem, “Hır­sız­lar, şe­ref­siz­ler, hak­kı­mı­zı ye­di­ler” açık­la­ma­sı ya­pa­rak şim­şek­le­ri üze­ri­ne çe­ken Ali Koç, ha­ta­sı­nı an­la­dı. Ar­tık da­ha olum­lu me­saj­lar ve­ri­yor. Böy­le­si yö­ne­ti­ci­ler Türk fut­bo­lu­nun iler­le­me­si yö­nün­de biz­le­ri umut­lan­dı­rı­yor. Bu ara­da ku­lüp için­den edin­di­ğim bil­gi­le­re gö­re; özel iş­le­rin­de al­dı­ğı iha­le­ler se­be­biy­le zor gün­ler ge­çi­ren Ni­hat Öz­de­mir‘in ye­ri­ne Ali Koç F.Bah­çe’nin ye­ni İkin­ci Baş­ka­nı ol­muş. Ni­hat Öz­de­mir ise sa­de bir as­baş­kan ola­rak gö­re­vi­ni sür­dü­re­cek. Ta­raf­tar gi­bi dav­ran­ma­yan, si­nir­le­ri­ne ha­kim olan Ali Koç, bu gö­re­ve da­ha çok ya­kış­tı. >> Aziz ya da Yıl­dı­rım! Dei­vid‘in ne ka­dar iyi bir fut­bol­cu ol­du­ğu­nu bil­me­yen yok. İlk yı­lın­da ben de acı­ma­sız­ca eleş­tir­miş­tim. Bre­zil­ya­lı fut­bol­cu şim­di­ler­le Türk Mil­li Ta­kı­mın­da se­ve se­ve oy­na­ya­bi­le­ce­ği­ni söy­lü­yor. Bu­ra­dan Fa­tih Te­rim‘e ses­le­ni­yo­rum. Mil­li Ta­kım­da her oyun­cu­ya al­ter­na­tif bu­la­bi­lir­sin ama Au­re­li­o, Dei­vid gi­bi oyun­cu­la­ra bu­la­maz­sın. Adam ek­sil­te­bi­len, uzak­tan çok iyi şut­lar ata­bi­len bir Dei­vid, Mil­li Ta­kım­da ban­ko oy­nar. Türk olun­ca is­mi­nin ne ola­ca­ğı­na ge­lin­ce... Ma­lu­mu­nuz Ve­der­son va­tan­daş ol­du­ğun­da es­ki ku­lü­bü­nün baş­ka­nı Me­lih Gök­çek‘in is­mi­ni al­mış­tı. Dei­vid‘in de is­mi ya Aziz ya da Yıl­dı­rım ol­sun. Ha­yat bay­ram ol­sun!
Kapat
KAPAT