BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > CHAT yap­tı i­şin­den oldu

CHAT yap­tı i­şin­den oldu

Ödemiş’in Çaylı Belediyesi’nde ya­sak ol­ma­sı­na rağ­men MSN ­ve chat si­te­le­ri­ne gi­riş ya­pan G. K., taz­mi­nat­sız ola­rak iş­ten çı­ka­rıl­dıÖdemiş’in Çaylı Belediyesi’nde ya­sak ol­ma­sı­na rağ­men MSN ­ve chat si­te­le­ri­ne gi­riş ya­pan G. K., taz­mi­nat­sız ola­rak iş­ten çı­ka­rıl­dı > Meh­met İn­mez İZ­MİR İHA Çay­lı Be­le­di­ye­si­’n­de iş­çi ola­rak ça­lı­şan G. K., ya­sak ol­du­ğu hal­de MSN ve chat prog­ram­la­rı­na gir­di­ği için taz­mi­nat­sız ola­rak iş­ten çı­ka­rıl­dı. Be­le­di­ye­de ça­lış­tı­ğı sü­re zar­fın­da hiç­bir ya­sa­ğı çiğ­ne­me­di­ği­ni id­di­a eden G. K., “MS­N’­nin ya­sak ol­du­ğu­nu bil­me­di­ğim için kul­lan­dım. Ken­di bil­gi­sa­ya­rı­ma kur­du­ğum MSN prog­ra­mı­na ve bil­gi­sa­ya­ra gü­ven­lik ge­rek­çe­siy­le şif­re koy­du­m” de­di. G.K., be­le­di­ye­de­ki gö­re­vi­ne tek­rar ge­ri dön­mek için da­va aça­ca­ğı­nı söy­le­di. YA­SAK Sİ­TE­LE­RE GİR­Dİ Be­le­di­ye­de­ki bü­tün bil­gi­sa­yar­lar­da MSN ve chat prog­ram­la­rı­nın ya­sak ol­du­ğu­nu söy­le­yen Çay­lı Be­le­di­ye Baş­ka­nı Öz­de­mir Çay­lı, “G. K., özel bil­gi­sa­yar­cı ge­ti­re­rek prog­ram yük­let­miş ve bil­gi­sa­ya­rı­na şif­re­ler koy­muş. Şif­re­le­ri kı­rıp bil­gi­sa­ya­rı aç­tı­ğı­mız­da ya­sak­la­nan yer­le­re gi­riş tes­pit et­tik. Kim­se­yi suç­suz ye­re iş­ten at­ma­dı­k” de­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 99720
  % 0.04
 • 5.3231
  % -0.16
 • 6.0449
  % -0.19
 • 6.9002
  % -0.26
 • 220.134
  % -0.19
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT