BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Er­de­mir’den ta­ri­hî kâr: 1.4 mil­yar YTL

Er­de­mir’den ta­ri­hî kâr: 1.4 mil­yar YTL

Er­de­mir Gru­bu, 2008’in ilk do­kuz ay­lık dö­ne­min­de­ki net kâ­rı­nı, 2007 yı­lı­nın ilk do­kuz ay­lık dö­ne­mi­ne gö­re yüz­de 154 ar­tı­ra­rak 1.458,8 mil­yon YTL se­vi­ye­si­ne ulaş­tır­dı.Er­de­mir Gru­bu, 2008’in ilk do­kuz ay­lık dö­ne­min­de­ki net kâ­rı­nı, 2007 yı­lı­nın ilk do­kuz ay­lık dö­ne­mi­ne gö­re yüz­de 154 ar­tı­ra­rak 1.458,8 mil­yon YTL se­vi­ye­si­ne ulaş­tır­dı. Er­de­mir, 2008 ba­şın­da kö­mür, kok ve cev­her gi­bi ham­mad­de fi­yat­la­rın­da­ki yüz­de 7’lik ar­tı­şa rağ­men Ereğ­li ve İs­ken­de­run’da­ki ye­ni ya­tı­rım­la­rın dev­re­ye gir­me­siy­le, sa­tış ge­li­ri­ni 5 mil­yan 802 mil­yon YTL’ye yükseltirken, şir­ke­tin fa­ali­yet kâ­rı da yüz­de 195 ar­ta­rak 1.9 mil­yar YTL’ye ulaş­tı. Er­de­mir Ge­nel Mü­dü­rü ve Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­si Oğuz N. Öz­gen, ta­lep­te­ki dal­ga­lan­ma­ya rağ­men ka­pa­si­te kul­la­nım oran­la­rı­nı ge­çi­ci ola­rak azalt­tık­la­rı­nı, Er­de­mir Gru­bu’nun pi­ya­sa şart­la­rı­na sü­rat­li tep­ki ver­me­si sa­ye­sin­de di­na­mizm ya­şa­dık­la­rı­nı söy­le­di. Öz­gen, “Son çey­rek­te kâr­lı­lık­lar olum­suz et­ki­le­ne­bi­lir, pi­ya­sa­da da­ha sert ted­bir­ler alın­ma­sı ge­re­ke­bi­lir” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT