BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Gur­bet­çi­nin pa­ra­sı ­Tür­ki­ye’ye dö­nü­yor

Gur­bet­çi­nin pa­ra­sı ­Tür­ki­ye’ye dö­nü­yor

“Var­lık Ba­rı­şı” ta­sa­rı­sı ka­nun­laş­tı. Yurt dı­şın­da­ki ta­sar­ruf­lar % 2, yurt için­de­ki ta­sar­ruf­lar ise % 5 ver­giy­le eko­no­mi­ye ka­zan­dı­rı­la­cak. Mev­du­ata ga­ran­ti yet­ki­si de hü­kü­me­te dev­re­dil­di.“Var­lık Ba­rı­şı” ta­sa­rı­sı ka­nun­laş­tı. Yurt dı­şın­da­ki ta­sar­ruf­lar % 2, yurt için­de­ki ta­sar­ruf­lar ise % 5 ver­giy­le eko­no­mi­ye ka­zan­dı­rı­la­cak. Mev­du­ata ga­ran­ti yet­ki­si de hü­kü­me­te dev­re­dil­di. Hü­kü­me­tin var­lık­la­rın eko­no­mi­ye ka­zan­dı­rıl­ma­sı için gün­de­me ge­tir­di­ği ‘Var­lık ba­rı­şı’ ta­sa­rı­sı dün TBMM Ge­nel Ku­ru­lu’nda ka­bul edil­di. Ya­sa­ya gö­re, yurt dı­şın­dan Tür­ki­ye’ye ge­ti­ri­le­cek var­lık­lar­dan yüz­de 2, yurt için­den eko­no­mi­ye ka­zan­dı­rı­la­cak var­lık­lar­dan ise yüz­de 5 ver­gi alı­na­cak. Ya­sa ay­rı­ca mev­du­ata ga­ran­ti sı­nı­rı­nı ko­nu­sun­da da 2 yıl­lı­ğı­na hü­kü­me­te yet­ki ve­ri­yor. Hü­kü­met bu sü­re için­de ha­len 50 bin YTL ola­rak uy­gu­la­nan ga­ran­ti­yi mev­du­atın ta­ma­mı­na uy­gu­la­ma yet­ki­si­ne sa­hip ola­cak. Dün­ya­nın ge­liş­miş ül­ke­le­ri mev­du­ata tam ga­ran­ti ge­tir­miş ve bu ne­den­le Tür­ki­ye’de­ki ban­ka­lar hak­sız re­ka­bet­le kar­şı kar­şı­ya kal­mış­tı. TBMM’de­ki gö­rüş­me­ler sı­ra­sın­da ko­nuy­la il­gi­li so­ru­la­rı ce­vap­lan­dı­ran Ba­ka­nı Ke­mal Una­kı­tan, yurt dı­şı­dan ge­ti­ri­len pa­ra­la­ra yö­ne­lik bir in­ce­le­me ya­pıl­ma­ya­ca­ğı­nı be­lir­te­rek, bu­nun kor­ku­tu­cu bir un­sur ol­du­ğu­nu söy­le­di. Una­kı­tan, “Ama son­ra­dan ‘bu ge­len pa­ra ha­ram­dır’ di­ye ih­bar olur­sa ona da ba­kı­lır ta­bi. Uyuş­tu­ru­cu pa­ra­sı, te­rör pa­ra­sı, hor­tum­lan­mış pa­ra is­te­mi­yo­ruz” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT