BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Son gaziye son görev

Son gaziye son görev

İs­tik­lal Sa­va­şı’nın son ga­zi­si E­mek­li Al­bay Mus­ta­fa Şe­kip Bir­göl, dev­let tö­re­niy­le u­ğur­lan­dıİs­tik­lal Sa­va­şı’nın son ga­zi­si E­mek­li Al­bay Mus­ta­fa Şe­kip Bir­göl, dev­let tö­re­niy­le u­ğur­lan­dı MECLİS’TE TARİHİ KA­LA­BA­LIK Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si dün ta­ri­hin­de­ki en ka­la­ba­lık gün­le­rin­den bi­ri­ni ya­şa­dı. Tö­re­nin ya­pıl­dı­ğı şe­ref gi­ri­şi mer­di­ven­le­ri ta­ma­men dol­du. Çok sa­yı­da TV can­lı ya­yın yap­tı, ya­ban­cı a­jans­lar da tö­re­ni du­yur­du. > Za­fer Çak­mak AN­KA­RA İHA Kur­tu­luş Sa­va­şı’nın son ga­zi­si Mus­ta­fa Şe­kip Bir­göl için TBMM’de dü­zen­le­nen tö­re­ne Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül, TBMM Baş­ka­nı Kök­sal Top­tan, Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı Or­ge­ne­ral İl­ker Baş­buğ, si­ya­si par­ti li­der­le­ri, mil­let­ve­kil­le­ri ile Kıb­rıs ve Ko­re ga­zi­le­ri ka­tıl­dı. Tö­ren bo­yun­ca göz­yaş­la­rı­nı tu­ta­ma­yan Bir­göl’ün kı­zı İpek Ar­tunç, “Ar­kam­dan üzül­me­yin der­di, son ar­zu­su buy­du” de­di. Te­da­vi gör­dü­ğü GA­TA Hay­dar­pa­şa Has­ta­ne­si’nde 11 Ka­sım gü­nü ha­ya­tı­nı kay­be­den Kur­tu­luş Sa­va­şı’nın son ga­zi­si emek­li al­bay Bir­göl, dün TBMM’de dü­zen­le­nen ge­niş ka­tı­lım­lı bir dev­let tö­re­niy­le son yol­cu­lu­ğu­na uğur­lan­dı. BU­GÜN TOP­RA­ĞA VE­Rİ­Lİ­YOR Naa­şı bu sa­bah İs­tan­bul’dan tö­ren için An­ka­ra’ya ge­ti­ri­len Bir­göl için Mec­lis’te dü­zen­le­nen tö­ren­de Bir­göl’ün kı­zı İpek Ar­tunç, da­ma­dı Be­kir Ar­tunç ve da­ha ön­ce ve­fat eden kı­zın­dan olan to­ru­nu Tan­su Kay­rın da ha­zır bu­lun­du. 105 ya­şın­da ha­ya­tı­nı kay­be­den Bir­göl için dü­zen­le­nen tö­ren­de Kıb­rıs ve Ko­re ga­zi­le­ri de ha­zır bu­lun­du. Tö­ren sı­ra­sın­da TBMM Ka­tip Üye­le­rin­den Ha­run Tü­fek­ci Bir­göl’ün fo­toğ­ra­fı­nı, Fa­toş Gür­kan ise son ga­zi­nin is­tik­lal ma­dal­ya­sı­nı ta­şı­dı. Öz­geç­mi­şi­nin okun­ma­sı­nın ar­dın­dan Bir­göl için say­gı du­ru­şun­da bu­lu­nul­du. Da­ha son­ra tö­ren bir­li­ği Bir­göl’ün na­aşı­nı omuz­la­ra ala­rak tö­ren yü­rü­yü­şü yap­tı. Tö­ren yü­rü­yü­şü­ne pro­to­kol de ka­tıl­dı. Tö­re­nin ar­dın­dan Bir­göl’ün ce­na­ze­si, An­ka­ra’dan İs­tan­bul’a ge­ti­ril­di. Bir­göl’ün ce­na­ze­si, bu­gün sa­at 11.00’de 1. Or­du Ko­mu­tan­lı­ğı ve öğ­le vak­ti Se­li­mi­ye Ca­mi­si’nde dü­zen­le­ne­cek tö­ren­le­rin ar­dın­dan Ka­ra­ca­ah­met Me­zar­lı­ğı’nda def­ne­di­le­cek.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT