BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 12 Ey­lül da­va edi­le­bi­le­cek

12 Ey­lül da­va edi­le­bi­le­cek

AİHM, 12 Ey­lül as­ke­ri mü­da­ha­le­si­ni ya­pan emek­li ge­ne­ral­ler hak­kın­da suç du­yu­ru­sun­da bu­lun­du­ğu için di­sip­lin ce­za­sı alan es­ki bir sav­cı­nın baş­vu­ru­su­nu hak­lı bul­du.AİHM, 12 Ey­lül as­ke­ri mü­da­ha­le­si­ni ya­pan emek­li ge­ne­ral­ler hak­kın­da suç du­yu­ru­sun­da bu­lun­du­ğu için di­sip­lin ce­za­sı alan es­ki bir sav­cı­nın baş­vu­ru­su­nu hak­lı bul­du. Tür­ki­ye, ka­rar ge­re­ği Ka­ya­su’ya, mah­ke­me mas­raf­la­rı da için­de ol­mak üze­re top­lam 41 bin av­ro mad­di taz­mi­nat öde­ye­cek. Ka­ya­su, 1999’da, emek­li ge­ne­ral­ler­le il­gi­li da­va açıl­ma­sı için baş­vu­ru­da bu­lun­muş, an­cak bu baş­vu­ru­suy­la il­gi­li da­va açıl­ma­mış­tı.
Kapat
KAPAT