BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kur­ba­na pa­ra­sız or­tak ol­mak

Kur­ba­na pa­ra­sız or­tak ol­mak

Su­al: Kur­ban­lık ine­ğe ye­di ki­şi or­tak gir­se, or­tak­lar­dan bi­ri­si­nin pa­ra­sı ol­ma­sa, di­ğer or­tak­lar­dan bi­ri­si, ben se­nin ye­ri­ne ve­ri­rim de­se, her­kes ken­di pa­ra­sı­nı ver­se, bi­ri de ken­di pa­ra­sıy­la bir­lik­te pa­ram yok di­ye­nin­ki­ni ver­se, kur­ban için pa­ra ver­me­den kur­ban se­va­bı alır mı, ya­ni kur­ban sa­hih olur mu?



Su­al: Kur­ban­lık ine­ğe ye­di ki­şi or­tak gir­se, or­tak­lar­dan bi­ri­si­nin pa­ra­sı ol­ma­sa, di­ğer or­tak­lar­dan bi­ri­si, ben se­nin ye­ri­ne ve­ri­rim de­se, her­kes ken­di pa­ra­sı­nı ver­se, bi­ri de ken­di pa­ra­sıy­la bir­lik­te pa­ram yok di­ye­nin­ki­ni ver­se, kur­ban için pa­ra ver­me­den kur­ban se­va­bı alır mı, ya­ni kur­ban sa­hih olur mu? CE­VAP: Evet, sa­hih olur. Bi­ri kur­ban­lık ine­ği 7 ki­şi­ye he­di­ye et­sey­di, hiç­bi­ri­si pa­ra ver­me­den kes­sey­di, hep­si­nin de kur­ba­nı sa­hih olur­du. Kur­ban için il­la pa­ra ver­mek ge­rek­mez. Baş­ka­sı­nın he­di­ye et­ti­ği hay­van da kur­ban edi­lir. Va­cib se­va­bı alı­nır ve kur­ban bor­cun­dan kur­tul­muş olu­nur. KUR­BA­NA FARK­LI OR­TAK OL­MAK Su­al: Üç or­tak, fark­lı pa­ra ver­se­ler kur­ban­la­rı sa­hih olur mu? Me­se­la 2800 li­ra­ya bir inek alın­sa, or­ta­ğın bi­ri­si 800 li­ra, bi­ri de 1600 li­ra, üçün­cü or­tak da 400 li­ra ver­se, eti de ver­dik­le­ri pa­ra ora­nın­da pay­laş­sa­lar ca­iz olur mu? CE­VAP: En az ve­ren üçün­cü or­ta­ğın pa­ra­sı, ye­di­de bir­den az ol­ma­dı­ğı için ca­iz­dir. Eti pay­la­şır­ken, üçün­cü or­tak bir his­se alır, ikin­ci or­tak dört his­se, bi­rin­ci or­tak­sa iki his­se alır. Hep­si ye­di his­se olur. Bi­ri­si ye­di­de bir his­se­den ya­ni 400 li­ra­dan az pa­ra ver­sey­di ol­maz­dı. Her or­tak kaç his­se­ye gi­ri­yor­sa o ka­dar pa­ra ve­rir. Etin pay­la­şıl­ma­sı da bu his­se­ye gö­re ya­pı­lır. EMEK­Lİ VE KUR­BAN Su­al: Emek­li kim­se, üç ay­da bir ni­sa­bın üs­tün­de ma­aş alı­yor. Maa­şı alın­ca zen­gin olu­yor. An­cak ay so­nu­na ka­dar pa­ra­yı zor ye­ti­ri­yor. Kur­ban kes­me­si ge­re­kir mi? CE­VAP: Ni­sa­bın üs­tün­de pa­ra alıp he­men har­ca­maz­sa, di­nen zen­gin olur. Kur­ban bay­ra­mın­da, ni­sa­bı bu­lur­sa, kur­ban kes­me­si ge­re­kir, ni­sa­bı bul­maz­sa kur­ban kes­me­si ge­rek­mez. VE­KİL VE KUR­BAN Su­al: Ha­nı­mın­dan ve­kâ­let al­ma­dan, onun adı­na va­cib kur­ban ke­sen bir kim­se, da­ha son­ra ha­nı­ma an­lat­sa, o da ra­zı ol­sa, kur­ban sa­hih olur mu? CE­VAP: Evet, sa­hih olur. İLK DE­FA KUR­BAN KE­SEN Su­al: İlk de­fa kur­ban ke­se­cek kim­se­nin, mut­la­ka ko­yun kes­me­si mi ge­re­kir? CE­VAP: Ha­yır, öy­le bir şey yok­tur. Tel: 0 212 - 454 38 20 www.dinimizislam.com - www.mehmetalidemirbas.com
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT