BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bu filmler güldürecek

Bu filmler güldürecek

Tüm dün­ya­dan en i­yi ko­me­di film­le­ri­ni bir a­ra­ya ge­ti­ren Bo­nus 7. U­lus­la­ra­ra­sı Ko­me­di Film­le­ri Fes­ti­va­li, se­yir­ci­le­re kah­ka­ha do­lu bir haf­ta ya­şa­ta­cak7. Ulus­la­ra­ra­sı Ko­me­di Film­le­ri Fes­ti­va­li dün başladı. Festival’de Türk ve dün­ya si­ne­ma­sın­dan, ko­me­di tü­rü­nün en çar­pı­cı ör­nek­le­ri si­ne­ma­se­ver­ler­le bu­lu­şu­yor. Ga­ran­ti Bo­nus Card spon­sor­lu­ğun­da Tür­ki­ye Si­ne­ma ve Au­di­ovi­su­el Kül­tür Vak­fı ta­ra­fın­dan (TÜR­SAK) ger­çek­leş­ti­ri­len fes­ti­va­lin bu yıl­ki “Onur ödü­lü”, İs­ma­il Düm­bül­lü’yle ay­nı sah­ne­yi pay­la­şan Ga­zan­fer Öz­can’a ve­ril­di. Fes­ti­va­lin ge­le­nek­sel bö­lüm­le­rin­den “En cid­di ko­me­di fil­mi” ya­rış­ma­sı­nın so­nuç­la­rı, bu yıl da iz­le­yi­ci­le­rin oy­la­rıy­la be­lir­le­ne­cek. EN CİD­Dİ KO­ME­Dİ­LER Yö­net­men Garth Jen­nings’in, yap­tı­ğı “Kah­ra­ma­nım Ram­bo”, Ye­ni Ze­lan­da’da yı­lın en ba­şa­rı­lı fil­mi Pa­ul Murphy im­za­lı “Ke­le­pir ev­li­lik”, hep sa­hip ol­mak is­te­di­ği ai­le­yi bir gün­de alı­şıl­ma­dık yol­lar­dan ku­ran Oli­ver’in tra­ji-ko­mik öy­kü­sü­nü an­la­tan “Ai­le sa­ade­ti” ve Pet­ter Ness im­za­lı Nor­veç’in Os­car ada­yı “Ka­dın gi­bi geç­ti” de bu yıl “En cid­di ko­me­di fil­mi” bö­lü­mün­de ya­rı­şa­cak. “Dai­ma gül­dük­le­ri­miz” bö­lü­mün­de ise Tür­ki­ye’den genç yö­net­men Mu­rat Şe­ker “İki sü­per film bir­den” ve “Aşk tu­tul­ma­sı” ad­lı film­le­riy­le yer ala­cak. RO­MAN­TİK­LER DE VAR Fes­ti­val bu yıl ko­me­di se­ven­ler ka­dar ro­man­tizm tut­kun­la­rı­na da hi­tap ede­cek “Aşık kah­ka­ha­lar” bö­lü­mü, ro­man­tik ko­me­di­nin en gü­zel ör­nek­le­ri­ni su­na­cak. Türk ve dün­ya si­ne­ma­sın­dan ko­me­di tü­rü­nün en çar­pı­cı ör­nek­le­ri­ni su­nan fes­ti­val film­le­ri, Be­yoğ­lu Si­ne­ma­sı ve Ci­ne­bo­nus Maç­ka G-Mall sa­lon­la­rın­da gös­te­ri­le­cek. Bi­let fi­yat­la­rı­nın 6 YTL ol­du­ğu fes­ti­val­de, Al­man Kül­tür Mer­ke­zi’nde­ki gös­te­rim­ler ise üc­ret­siz ola­cak.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT