BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 106 bin 458 özür­lü­ye yar­dım eli uza­tı­yo­ruz

106 bin 458 özür­lü­ye yar­dım eli uza­tı­yo­ruz

Dev­let Ba­ka­nı Ni­met Çu­buk­çu, ai­le­si­nin ya­nın­da ba­kı­lan 106 bin 458 özür­lü ai­le­si­ne dev­let ta­ra­fın­dan mad­di des­tek sağ­lan­dı­ğı­nı bil­dir­di.> Şük­ran Ka­ban AN­KA­RA Dev­let Ba­ka­nı Ni­met Çu­buk­çu, ai­le­si­nin ya­nın­da ba­kı­lan 106 bin 458 özür­lü ai­le­si­ne dev­let ta­ra­fın­dan mad­di des­tek sağ­lan­dı­ğı­nı bil­dir­di. MHP Ada­na Mil­let­ve­ki­li Yıl­maz Tan­kut’un so­ru öner­ge­si­ni ce­vap­lan­dı­ran Çu­buk­çu, 81 il­de ai­le­si ta­ra­fın­dan ba­kı­lan özür­lü­le­rin mad­di ola­rak des­tek­len­di­ği­ni be­lir­te­rek bu ko­nu­da böl­ge­ler ara­sın­da bir ay­rı­mın ya­pıl­ma­dı­ğı­nı be­lirt­ti. Çu­buk­çu’nun ver­di­ği bil­gi­ye gö­re, des­tek­le­nen özür­lü sa­yı­sı ba­kı­mın­dan İs­tan­bul ba­şı çe­ki­yor. İs­tan­bul’da 6 bin 591, İz­mir’de 5 bin 400, Ha­tay’da 4 bin 158, Kon­ya’da 3 bin 163, Mer­sin’de 3 bin 523 özür­lü için ai­le­le­re yar­dım­da bu­lu­nu­lu­yor. Özür­lü­ler için ay­da net as­ga­ri üc­ret tu­ta­rı olan 457 YTL ba­kım üc­re­ti öde­ni­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT