BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > POLAT: TOPARLANIN ARTIK

POLAT: TOPARLANIN ARTIK

G.Sa­ray Baş­ka­nı, fut­bol­cu­la­rı­nın akıllarının hâlâ daha F.Bah­çe hezimetinde kalmasına sinirlendi“BÖYLE GİTMEZ” ­Der­bi­de­ki he­zi­me­tin t­rav­ma­sı­nı ü­ze­rin­den a­ta­ma­yan G.Sa­ray­lı fut­bol­cu­lar, Tür­ki­ye Ku­pa­sı’n­da Kay­se­ris­por’u mağ­lup et­me­le­ri­ne rağ­men, ken­di­le­ri­ni Baş­kan Ad­nan Po­lat’a be­ğen­di­re­me­di. Ta­raf­tar­la­rın p­ro­tes­to­su­nun da et­ki­siy­le maç bo­yun­ca ol­duk­ça ke­yif­siz gö­rü­nen Po­lat, kar­şı­laş­ma son­ra­sı yö­ne­ti­ci Hal­dun Üs­tü­nel a­ra­cı­lı­ğıy­la o­yun­cu­la­ra me­saj gön­der­di. Fut­bol­cu­lar­dan bir an ön­ce to­par­lan­ma­sı­nı is­te­yen Po­lat, “Bu mağ­lu­bi­ye­tin iz­le­ri­ni ar­tık gör­mek is­te­mi­yo­rum. O­yun­cu­la­ra söy­le­yin bir an ön­ce to­par­lan­sın­lar. Bu böy­le git­mez, her­kes a­ya­ğı­nı denk al­sın” i­fa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. Kar­şı­laş­ma son­ra­sı çı­kan o­lay­lar­la il­gi­li Sab­ri’nin de i­kaz e­dil­me­si­ni is­te­yen Po­lat, “Ü­ze­rin­de­ki for­ma­nın a­ğır­lı­ğı­nı bil­sin. G.Sa­ray­lı bir o­yun­cu böy­le o­lay­la­rın i­çe­ri­sin­de o­la­maz” di­ye­rek kız­gın­lı­ğı­nı di­le ge­tir­di. SABRİ’YE CEZA YOLDA Ö­te yan­dan kar­şı­laş­ma­nın ar­dın­dan Sab­ri i­le Kay­se­ris­por­lu Ra­gıp a­ra­sın­da ya­şa­nan ger­gin­li­ğin so­yun­ma o­da­la­rın­da da sür­dü­ğü bil­di­ril­di. Bu es­na­da tem­sil­ci­nin o­la­ya şa­hit­lik e­de­rek Fe­de­ras­yon’a Sab­ri’nin ha­re­ket­le­ri­ni ra­por et­ti­ği öğ­re­nil­di. Kav­ga e­den i­ki o­yun­cu güç­lük­le ay­rı­lır­ken, ko­nu i­le il­gi­li ko­nu­şan o­la­yın kah­ra­man­la­rın­dan Ra­gıp “Sab­ri ba­na yum­ruk at­tı” der­ken, Sab­ri i­se “Ra­gıp’ı it­tim a­ma ba­na a­na av­rat küf­ret­ti” de­di. Fe­de­ras­yon’un, tem­sil­ci­nin ra­po­ru doğ­rul­tu­sun­da Sab­ri’ye i­ki maç mü­sa­ba­ka­lar­dan men ce­za­sı ve­re­ce­ği bil­di­ril­di. Ö­te yan­dan dün id­man ön­ce­sin­de ant­re­nör Ce­vat Gü­ler, Sab­ri’y­le yak­la­şık ya­rım sa­at bo­yun­ca bu ko­nuy­la il­gi­li bir gö­rüş­me yap­tı. Gü­ler’in yö­ne­ti­min is­te­ği ü­ze­ri­ne bu ko­nuş­ma­yı yap­tı­ğı öğ­re­nil­di. > Ercan YILDIZ ­KE­WELL VE EM­RE GÜN­GÖR GE­Rİ DÖN­DÜ ­Tür­ki­ye Ku­pa­sı’n­da Kay­se­ris­por’u 1-0 ye­ne­rek mo­ral bu­lan G.Sa­ray, Sü­per Lig’de haf­ta so­nu İs­tan­bul B. Be­le­di­yes­por i­le ya­pa­ca­ğı ma­çın ha­zır­lık­la­rı­na baş­la­dı. Dar a­lan­da kı­sa pas ça­lış­ma­sı­nın ar­dın­dan min­ya­tür ka­le maç­la de­vam e­den ant­ren­man, şut ça­lış­ma­sıy­la so­na er­di. Fut­bol­cu­la­rın ne­şe­li ol­duk­la­rı göz­le­nir­ken, sa­kat­lık­la­rı dü­ze­len Ke­well ve Em­re Gün­gör ta­kım­la bir­lik­te ça­lış­tı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT