BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Âlemci GÜİZA

Âlemci GÜİZA

Baş­kan Aziz Yıl­dı­rım’ın ‘ken­di­ne gel’ uya­rı­sı ‘Ok­çu’ya iş­le­me­di. Ka­rı­sı Nu­ri­a’yı ül­ke­si­ne gön­de­ren İs­pan­yol, ön­ce­ki ak­şam Tak­sim’de âlem yap­tı, son­ra ti­ner­ci­ler­le ka­pış­tıBÜYÜK CEZA GELECEK F.Bah­çe’ye t­rans­fe­riy­le o­lay o­lan İs­pan­yol gol k­ra­lı Da­ni­el Gü­i­za, sa­rı-­la­ci­vert­li for­ma al­tın­da bek­le­ne­ni ve­re­mi­yor, an­cak ge­ce a­lem­le­riy­le gün­dem­de kal­ma­yı bi­li­yor. E­şi Nu­ri­a Ber­mu­dez’i İs­pan­ya’ya yol­la­dık­tan son­ra İs­tan­bul ge­ce­le­rin­de pa­pa­raz­zi­le­re mal­ze­me o­lan Ok­çu, ön­ce­ki ak­şam da sa­ha dı­şı per­for­man­sıy­la dik­kat çek­ti. F.Bah­çe Ül­ker’in E­u­ro­le­a­gu­e’de­ki bas­ket­bol ma­çı­nı iz­le­yen İs­pan­yol yıl­dız, da­ha son­ra Tak­sim’de ge­ce ha­ya­tı­na dal­dı. An­cak gön­lün­ce eğ­le­nen gol­cü­nün key­fi tat­sız bit­ti. Gü­i­za, ken­di­sin­den pa­ra is­te­yen ti­ner­ci ço­cuk­lar­la a­tış­tı ve sal­dı­rı­ya uğ­ra­dı. İs­pan­yol, ti­ner­ci­ler­den kur­tul­du, an­cak yö­ne­tim­den ka­ça­ma­dı. GİTMESİ GÜNDEMDE Gü­i­za i­le haf­ta ba­şın­da ö­zel bir gö­rüş­me ya­pan ve “Sa­ha i­çin­de sen­den çok şey bek­li­yo­ruz” u­ya­rı­sın­da bu­lu­nan Baş­kan A­ziz Yıl­dı­rım’ın bu ge­liş­me kar­şı­sın­da çok si­nir­len­di­ği öğ­re­nil­di. Sa­kat­lı­ğı se­be­biy­le son gün­ler­de ta­kım­la ça­lış­ma­la­ra da ka­tıl­ma­yan Ok­çu’ya a­ğır ce­za­ ve­ril­me­si gün­de­me ge­lir­ken, o­yun­cu­nun dev­re a­ra­sın­da sa­tı­la­bi­le­ce­ği öğ­re­nil­di. Gü­i­za’nın, Re­al Mad­rid’in t­rans­fer lis­te­sin­de ol­du­ğu yö­nün­de­ki ha­ber­ler dün İs­pan­yol med­ya­sı­nın man­şet­le­ri­ni süs­le­di. Bu a­ra­da Ok­çu, 19 Ka­sım’da Şi­li i­le oy­na­na­cak ö­zel maç i­çin İs­pan­ya Mil­li Ta­kı­mı’na da­vet e­dil­di. > M. Emin ULUÇ
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91445
  % -1.5
 • 5.4513
  % -0.73
 • 6.1428
  % -1.25
 • 7.0355
  % -0.45
 • 211.13
  % -0.42
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT