BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > SEDA SAYAN: Beni mahvetti...

SEDA SAYAN: Beni mahvetti...

Se­da Sa­yan, bir dö­nem göz al­tı tor­ba­la­rı­nı ame­li­yat eden ve ame­li­yat­tan son­ra ken­di­si­ni asos­yal yap­tı­ğı­nı id­di­a et­ti­ği dok­torundan söz açı­lın­ca si­nir­le­ri­ne ha­kim ola­ma­ya­rak “Ben neş­ter­le böy­le ol­ma­dım.Se­da Sa­yan, bir dö­nem göz al­tı tor­ba­la­rı­nı ame­li­yat eden ve ame­li­yat­tan son­ra ken­di­si­ni asos­yal yap­tı­ğı­nı id­di­a et­ti­ği dok­torundan söz açı­lın­ca si­nir­le­ri­ne ha­kim ola­ma­ya­rak “Ben neş­ter­le böy­le ol­ma­dım. Be­ni iğ­ney­le bu ha­le o doktor ge­tir­di... Övü­yor­lar bir­ de, ken­di­le­rin­den ha­ber­le­ri yok. Adı­nı hiç ver­mek is­te­mi­yo­rum ama ken­di in­ter­net si­te­sin­de Se­da Sa­yan gü­zel­li­ği­ni ba­na borç­lu di­ye yaz­mış. Se­da Sa­yan’ı mah­vet­tim de­mi­yor da...” şek­lin­de ko­nuş­tu..
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT