BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ay­rı­lık ol­ma­yan gün!..

Ay­rı­lık ol­ma­yan gün!..

Hik­met eh­li zat­lar bu­yu­ru­yor ki: Eme­li kı­sa ola­nın hâ­li şu­dur: O, ye­di­ği her ye­me­ğin, son ye­me­ği ola­ca­ğı­nı; kıl­dı­ğı na­ma­zın son na­maz ol­du­ğu­nu, top­la­dı­ğı dün­ya­lık­la­rın da an­cak baş­ka­la­rı­na ya­ra­ya­ca­ğı­nı bi­lir.Hik­met eh­li zat­lar bu­yu­ru­yor ki: Eme­li kı­sa ola­nın hâ­li şu­dur: O, ye­di­ği her ye­me­ğin, son ye­me­ği ola­ca­ğı­nı; kıl­dı­ğı na­ma­zın son na­maz ol­du­ğu­nu, top­la­dı­ğı dün­ya­lık­la­rın da an­cak baş­ka­la­rı­na ya­ra­ya­ca­ğı­nı bi­lir. Ak­si­ni dü­şü­nen uzun emel­li­dir. İn­sa­nın uzun emel­li ol­ma­sı, ahi­ret iş­le­ri­ni er­te­le­me­ye se­bep olur. Böy­le­ce, yak­laş­mak­ta olan ölü­mü unu­tur. Bek­le­me­di­ği bir an­da ölüm onu ya­ka­lar; fa­kat iş iş­ten geç­miş­tir. Ce­hen­nem­lik­le­rin ço­ğu­nun çek­ti­ği ce­za, bu­gün­kü işi ya­rı­na bı­rak­ma­la­rın­dan­dır. Piş­man ol­ma­mak için, ölü­mü hiç unut­ma­ma­lı, bu­gün­kü ahi­ret işi­ni ya­rı­na bı­rak­ma­ma­lı, gön­lü­nü dün­ya­ya bağ­la­ma­ma­lı, bun­la­rın hep­si­nin ge­çi­ci ol­du­ğu­nu dü­şün­me­li­dir. (Ki­mi ve ne­yi se­ver­sen sev, so­nun­da on­dan ay­rı­la­cak­sın) ha­dis-i şe­ri­fi­ni unut­ma­ma­lı, hiç ay­rı­lık ol­ma­yan gün için ha­zır­lan­ma­lı­dır. Ehl-i sün­net âlim­le­ri­nin üç özel­li­ği var­dır: 1- Ho­ca­la­rı­nı çok se­ver­ler ve ka­vuş­tuk­la­rı mad­di ma­ne­vi her ni­me­ti, ho­ca­la­rı­nın be­re­ke­ti bi­lir­ler. 2- Va­kit­le­ri­ni tam kul­la­nır­lar, her şe­yi vak­tin­de ya­par­lar. (He­le­kel-mü­sev­vi­fun=Ha­yır­lı iş­le­ri­ni­zi he­men ya­pın, ya­rı­na bı­rak­ma­yın) ha­dis-i şe­ri­fi­ne çok ria­yet eder­ler. On­la­rın lü­gat­le­rin­de, “son­ra ya­pa­rım” dü­şün­ce­si ol­maz. 3- Ve­fa­lı olur­lar. 50 yıl ön­ce ken­di­le­ri­ne çay ve­ren bir hiz­met­çi­yi de unut­ma­yıp, hep du­a eder­ler. Bü­yük zat­la­rın mu­vaf­fak ol­ma­sı şu 3 özel­lik­le­ri sa­ye­sin­de ol­muş­tur: 1- Hiç kim­se hak­kın­da kö­tü­lük dü­şü­ne­mez­ler. Hüc­re­le­rin­de kö­tü­lük dü­şün­ce­si yok­tur. 2- Her du­rum­da sab­re­der­ler. 3- Tat­lı dil ve gü­ler yüz­lü olur­lar. Gü­ler yüz, tat­lı dil, atom bom­ba­sın­dan da­ha et­ki­li olup, as­rı­mız­da­ki en et­ki­li si­lah­tır. Dert be­la gel­me­si iki se­bep­ten­dir: Ya Al­la­hü teâ­lâ ga­zap edip, ver­di­ği çe­şit­li ni­met­le­ri el­den alır ve­ya be­la, gü­nah­la­ra ke­fa­ret olur. Tak­dir-i ila­hi bi­lin­mez. Biz, bi­ze dü­şe­ni ya­pa­lım, ya­ni tev­be ede­lim. Tev­be­nin ka­bu­lü­nün 3 şar­tı var: 1- Gü­na­hı­nı ka­bul et­mek, 2- Üzü­lüp, piş­man ol­mak, 3- Bir da­ha iş­le­me­me­ye ka­rar ver­mek. > Tel: 0 212 - 454 38 20 www.dinimizislam.com - www.mehmetalidemirbas.com
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102715
  % 0.57
 • 5.2851
  % -0.34
 • 5.9555
  % -0.47
 • 6.7956
  % 0.67
 • 224.132
  % 0.63
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT