BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > “Has­ta­sı, ce­na­ze­si o­lan var mı?”

“Has­ta­sı, ce­na­ze­si o­lan var mı?”

Al­lah adam­la­rı­nın gü­zel ah­lâ­kın­dan bi­ri de, bir Müs­lü­man kar­de­şi ve­fat et­ti­ğin­de, onun ce­na­ze­sin­de bu­lun­ma­sı ve­ya has­ta ol­duk­la­rı za­man zi­ya­re­ti­ne koş­ma­sı­dır.Al­lah adam­la­rı­nın gü­zel ah­lâ­kın­dan bi­ri de, bir Müs­lü­man kar­de­şi ve­fat et­ti­ğin­de, onun ce­na­ze­sin­de bu­lun­ma­sı ve­ya has­ta ol­duk­la­rı za­man zi­ya­re­ti­ne koş­ma­sı­dır. Ni­te­kim, Re­su­lul­lah efen­di­miz sa­bah na­maz­la­rı­nı kıl­dır­dık­tan son­ra, ce­ma­ate kar­şı otu­rup; “Has­ta olan kar­de­şi­miz var mı? Zi­ya­re­ti­ne gi­de­lim“ bu­yu­rur­du. Has­ta yok­sa; “Ce­na­ze­si olan var mı? Yar­dı­ma gi­de­lim!“ bu­yu­rur­du. Ce­na­ze olur­sa, yı­kan­ma­sın­da, ke­fen­len­me­sin­de yar­dım eder, na­ma­zı­nı kıl­dı­rır, kab­ri­ne ka­dar gi­der­di. Ce­na­ze yok­sa; “Rü­ya gö­ren var­sa an­lat­sın! Din­le­ye­lim, ta­bir ede­lim!“ bu­yu­rur­du. İs­lam bü­yük­le­ri, bir ce­na­ze­de bu­lun­duk­la­rı za­man hü­zün­lü ve ku­sur­la­rı için ne­dâ­met duy­gu­su için­de olur­lar­dı. Ce­na­ze­yi kab­re gö­tü­rür­ken çir­kin bir şey ko­nuş­mak şöy­le dur­sun, her­han­gi bir mu­bah söz da­hi söy­le­mez­ler­di. Hiç­bir dün­ya ke­lâ­mı söy­le­me­den ce­na­ze­yi kab­re gö­tü­rür­ler­di. Hâ­tem’ül-Esam haz­ret­le­ri şöy­le der­di: “Ce­na­ze­ler­de ha­zır bu­lun­mak su­re­tiy­le kal­bin has­ta­lık­la­rı­nı te­da­vi et­mek bir fa­ri­za­dır!” On­lar ön­le­rin­de­ki ce­na­ze­den ib­ret alır­lar­dı. Ha­dîs-i şe­rif­te: “Bir va’ze­di­ci ola­rak ölüm kâ­fi­dir!” bu­yu­rul­muş­tur. Re­su­lul­lah sal­lal­la­hü aley­hi ve sel­lem bu­yur­du ki: “Si­ze iki va­iz, na­si­hat­çı bı­rak­tım, bi­ri su­sar, bi­ri ko­nu­şur. Su­san na­si­hat­çı ölüm­dür. Ko­nu­şan ise Kur’an’­dır.” Su­sa­rak, hâ­liy­le na­si­hat eden ölüm di­yor ki: Ben, her can­lı­yı pu­su­da bek­le­mek­te­yim. Za­ma­nı ge­lin­ce ani­den pu­su­dan çı­kıp, ya­ka­la­yı­ve­ri­rim. Eğer be­nim her­kes için ya­pa­ca­ğım mu­ame­le­nin bir ben­ze­ri­ni gör­mek is­te­yen var­sa; pa­di­şah­lar, ken­di­le­rin­den ön­ce ge­lip geç­miş pa­di­şah­la­ra; emîr­ler de, ve­fat et­miş, ge­çip git­miş emîr­le­re bak­sın­lar. Bu akı­bet er ve­ya geç her­ke­sin ba­şı­na ge­le­cek­tir. Ha­dis-i şe­rif­te, “Has­ta­la­rı zi­ya­ret edi­niz, ce­na­ze­nin ar­ka­sı sı­ra gi­di­niz. Bu si­ze, âhi­re­ti ha­tır­la­ta­cak­tır” bu­yu­rul­muş­tur. Ya­ni âhi­re­ti ha­tır­la­dık­ça dün­ya­nın ya­lan­cı lez­zet­le­ri hak­kın­da zühd ve tak­va­nız ar­tar... Ön­ce­ki­ler, bir ce­na­ze­de ha­zır bu­lun­duk­la­rı za­man, gün­ler­ce hü­zün için­de ka­lır­lar, ölü­mü ve ölüm­den son­ra­ki ha­ya­tın saf­ha­la­rı­nı te­fek­kü­re da­lar­lar­dı. On­la­rın bu ha­li, yüz­le­rin­den oku­nur­du... > Tel: 0 212 - 454 38 21 www.mehmetoruc.com e-mail: mehmet.oruc@tg.com.tr
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT