BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Pet­rol fi­yat­la­rı THY’nin hı­zı­nı ke­se­me­di, kâ­rı­nı ü­çe kat­la­dı

Pet­rol fi­yat­la­rı THY’nin hı­zı­nı ke­se­me­di, kâ­rı­nı ü­çe kat­la­dı

Pet­rol fi­yat­la­rın­da­ki ar­tı­şa rağ­men Türk Ha­va Yol­la­rı kâ­rı­nı kat­la­dı.> Ce­mil Yıl­dız - İS­TAN­BUL Pet­rol fi­yat­la­rın­da­ki ar­tı­şa rağ­men Türk Ha­va Yol­la­rı kâ­rı­nı kat­la­dı. THY’nin, 2008 yı­lı ilk 9 ayın­da­ki net kâ­rı ge­çen yı­lın ay­nı dö­ne­mi­ne gö­re yüz­de 244 ar­ta­rak 668 mil­yon YTL’ye ulaş­tı. Or­ta­la­ma akar­ya­kıt USD/ton ma­li­ye­tin­de­ki yüz­de 65 ar­tı­şa rağ­men, fa­ali­yet kâ­rı yüz­de 18 ar­tış­la 687 mil­yon YTL’ye, esas fa­ali­yet kâ­rı ise yüz­de 17 ar­tış­la 489 mil­yon YTL’ye yük­sel­di.Yüz­de 24 ar­tış­la 4 mil­yar 416 mil­yon YTL ola­rak ger­çek­le­şen sa­tış ge­lir­le­ri­nin dört­te üçü dış hat­lar­dan, dört­te bi­ri ise iç hat­lar­dan el­de edil­di. Ge­çen yı­lın ay­nı dö­ne­min­de yüz­de 27 olan akar­ya­kıt gi­der­le­ri­nin fa­ali­yet gi­der­le­ri içe­ri­sin­de­ki pa­yı bu dö­nem yüz­de 36 ol­du. BÜYÜMESİNİ SÜRDÜRDÜ Ge­lir­le­re pa­ra­lel ola­rak tra­fik so­nuç­la­rın­da­ki bü­yü­me tren­di de de­vam et­ti, Bir ön­ce­ki yı­la gö­re yol­cu sa­yı­sın­da yüz­de 14, ta­şı­nan kar­go-pos­ta­da yüz­de 11 art­tı. Do­lu­luk ora­nı ise 1.7 pu­an­lık ar­tış­la yüz­de 74.7’ye çık­tı. THY’den ya­pı­lan ya­zı­lı açık­la­ma­da, “Akar­ya­kıt fi­yat­la­rın­da son dö­nem­de ya­şa­nan dü­şüş ha­va­yo­lu sek­tö­rü açı­sın­dan mo­ral ve­ri­ci ol­sa da bu dü­şü­şün glo­bal fi­nan­sal kri­zin so­nu­cu ola­rak mey­da­na gel­me­si bek­le­nen bir dur­gun­luk­tan kay­nak­la­nı­yor ol­ma­sı ne­ga­tif bir un­sur­dur. Bu­nun­la be­ra­ber, Türk Ha­va­yo­lu sek­tö­rün­de bü­yü­me­ye de­vam ede­cek­tir. Or­tak­lı­ğı­mı­zın bu dö­nem­de gös­ter­di­ği ba­şa­rı­lı per­for­mans ne­de­ni ile 2008 yı­lı ile il­gi­li bek­len­ti­le­ri­miz de po­zi­tif­tir” de­nil­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT