BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Mangal dumanı DUMAN ediyor

Mangal dumanı DUMAN ediyor

Türk Gast­ro­en­te­ro­lo­ji Der­ne­ği Baş­ka­nı P­rof. Dr. Ö­mer Ö­zü­te­miz, “Bel­ki ke­bap­çı­lar ba­na kı­za­cak a­ma man­gal ü­ze­rin­de pi­şen et, bi­ber, do­ma­tes ve so­ğan gi­bi yi­ye­cek­le­rin tü­ke­til­me­si gün­de 3 pa­ket si­ga­ra­ya be­del kan­ser et­ki­si ya­pı­yor” de­diTürk Gast­ro­en­te­ro­lo­ji Der­ne­ği Baş­ka­nı P­rof. Dr. Ö­mer Ö­zü­te­miz, “Bel­ki ke­bap­çı­lar ba­na kı­za­cak a­ma man­gal ü­ze­rin­de pi­şen et, bi­ber, do­ma­tes ve so­ğan gi­bi yi­ye­cek­le­rin tü­ke­til­me­si gün­de 3 pa­ket si­ga­ra­ya be­del kan­ser et­ki­si ya­pı­yor” de­di > ADA­NA Türk Gas­tro­en­te­ro­lo­ji Der­ne­ği Baş­ka­nı ve Ege Üni­ver­si­te­si Tıp Fa­kül­te­si Gas­tro­en­te­ro­lo­ji Ana Bi­lim Da­lı Öğ­re­tim Üye­si Prof. Dr. Ömer Özü­te­miz, mi­de kan­se­ri­ne yol açan ba­zı gı­da mad­de­le­ri­nin tü­ke­til­me­si­nin Tür­ki­ye­’nin en cid­di sağ­lık prob­lem­le­rin­den bi­ri ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, “man­gal üze­rin­de pi­şi­ri­len et, bi­ber, do­ma­tes ve so­ğan gi­bi yi­ye­cek­le­rin tü­ke­til­me­si­nin, gün­de 3 pa­ket si­ga­ra­ya be­del kan­ser et­ki­si yap­tı­ğı­nı­” söy­le­di. Özü­te­miz, Türk Gas­tro­en­te­ro­lo­ji Der­ne­ği ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen “25. Ulu­sal Gas­tro­en­te­ro­lo­ji Haf­ta­sı­”na ka­tıl­mak üze­re gel­di­ği Ada­na­’da yap­tı­ğı açık­la­ma­da, sağ­lık­lı bes­len­me­nin, ha­yat ka­li­te­si­ni ar­tı­ran en önem­li fak­tör­ler­den bi­ri ol­du­ğu­nu söy­le­di. ATE­Şİ Dİ­REK­T ­GÖR­ME­ME­Lİ Si­ga­ra, al­kol ve uyuş­tu­ru­cu kul­la­nı­mı­nın mi­de ra­hat­sız­lık­la­rı­nı ar­tır­ma­sı­nın ya­nı sı­ra, da­ha da önem­li­si kan­ser va­ka­la­rın­da önem­li et­ki­si bu­lun­du­ğu­na dik­ka­ti çe­ken Prof. Dr. Özü­te­miz, “Ba­zı gı­da­lar da mi­de kan­se­ri­ne yol açı­yor. Ül­ke­mi­zin en cid­di prob­le­mi bu. Hal­ka bu me­saj git­me­li­dir. Ada­na ve Gü­ney­do­ğu mut­fa­ğı­na ben de ba­yı­lı­rım, ama ate­şi doğ­ru­dan gö­ren et, ocak ba­şı mu­hab­be­ti de­di­ği­miz mut­fak, mi­de kan­se­ri­nin bir nu­ma­ra­lı dos­tu. Ke­ba­bın, do­ma­te­sin, bi­be­rin ve so­ğa­nın doğ­ru­dan ateş­le yan­dık­tan son­ra yen­me­si kan­ser açı­sın­dan son de­re­ce risk­li. Ke­bap­çı­lar ba­na kı­za­cak, ama man­gal key­fi­nin gün­de 3 pa­ket si­ga­ra iç­me­ye be­del bir kan­ser et­ki­si va­r” di­ye ko­nuş­tu. ÜL­SER­Lİ­ HAS­TA­LAR AZAL­DI Prof. Dr. Ömer Özü­te­miz, hij­yen ko­şul­la­rı­na önem ve­ril­me­si, an­ti­bi­yo­tik ve di­ğer ba­zı ilaç­la­rın te­da­vi­siy­le Tür­ki­ye­’de­ki mi­de ve 12 par­mak ba­ğır­sa­ğı ül­ser­le­rin­de 15 yıl ön­ce­ye gö­re azal­ma ol­du­ğu­nu da söy­le­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT