BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Artık lösemili çocukların da bir okulu var

Artık lösemili çocukların da bir okulu var

Tür­ki­ye­’nin ilk Lö­se­mi­li Ço­cuk­lar Oku­lu An­ka­ra­’da açıl­dı. Açı­lış­ta ko­nu­şan Mil­li Eği­tim Ba­ka­nı  Çe­lik, eği­tim im­ka­nın­dan her­ke­sin eşit şe­kil­de faydalanacağını söy­le­di> AN­KA­RA Bey­su­ken­t’­te­ki Tür­ki­ye’­nin ilk Lö­se­mi­li Ço­cuk­lar Ana­sı­nı­fı ve İl­köğ­re­tim Oku­lu açı­lış tö­re­nin­de ko­nu­şan Mil­li Eği­tim Ba­ka­nı Hü­se­yin Çe­lik, is­ter en­gel­li, is­ter has­ta, is­ter ya­ta­ğa ba­ğım­lı ol­sun her ço­cu­ğun eği­tim ni­me­tin­den ya­rar­lan­dı­rıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di. Özür­lü­ler Ya­sa­sı­’nın ar­dın­dan 27 bin en­gel­li­nin eği­ti­me ka­zan­dı­rıl­dı­ğı­nı an­la­tan Çe­lik, cam has­ta­sı ve­ya di­ğer has­ta­lıklar­dan do­la­yı ev­de ya­tan bin 4 ço­cu­ğa da öğ­ret­men gön­de­re­rek ev­le­rin­de eği­tim ver­dik­le­ri­ni söy­le­di. Özür­lü­ler ya­sa­sıy­la en­gel­li­le­rin eği­ti­min­de yüz­de 700-800 ar­tış ya­şan­dı­ğı­nı bil­di­ren Ba­kan Çe­lik, “Bu­nun­la Ma­li­ye­’ye bi­nen yük 2 mil­yar YTL’­dir. He­lal ol­sun, fe­da ol­su­n” di­ye ko­nuş­tu. Dev­let ta­ra­fın­dan lö­se­mi­li ço­cuk­lar için bü­tün ih­ti­yaç­la­rı­nın kar­şı­lan­dı­ğı 48 has­ta­ne okul ku­rul­du­ğu­nu, bu­ra­lar­da 4 bin 775 ço­cu­ğun eği­tim gör­dü­ğü­nü ifa­de eden Bakan Çe­lik, bu­ra­lar­da eği­tim alan ço­cuk­lar­dan bin 800’ü­nün lö­se­mi has­ta­sı ol­du­ğu­nu kay­det­ti. Çe­lik, LÖ­SE­V’­in kur­du­ğu okul­da 150 ço­cu­ğa eği­tim ve­ril­di­ği­ni, bu­nun önü­müz­de­ki dö­nem­de da­ha da ar­ta­ca­ğı­nı ifa­de et­ti. Oku­lun Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı­na bağ­lı ol­ma­sın­dan do­la­yı bu­ra­ya de­vam eden öğ­ren­ci­ler­den üc­ret alın­mı­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT